Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3008/2024 Κοινοποίηση των άρθρων 30, 36, 37, 38 και 40 του ν. 5086/2024 («Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», Α'23)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3636059,
210 3635044
Email : dideisep@aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 3375316
Email : deaf@aade.gr
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνα : 2132122400
Email : de e f@aade.gr

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο.3008

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 30, 36, 37, 38 και 40 του ν. 5086/2024 («Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», Α'23)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των άρθρων 30, 36, 37, 38 και 40 του ν. 5086/2024

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5086/2024:

1. του άρθρου 30 «Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4934/2022»

2. του άρθρου 36 «Χρονική εφαρμογή ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής-Μεταβατική διάταξη-Κατάργηση άρθρου 62 ν. 4986/2022»

3. του άρθρου 37 παρ. 1 «Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές— Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021»

4. του άρθρου 38 παρ. 1 «Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές - Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 4797/2021»

5. του άρθρου 40 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το άρθρο 30 αφορά στην ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

2. Το άρθρο 36 αφορά στη χρονική εφαρμογή ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής

3. Το άρθρο 37 αφορά στην προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021 σχετικά με τη θέσπιση Ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Το άρθρο αυτό αφορά σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, και συγκεκριμένα, σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, προς τον σκοπό ενίσχυσης της δραστηριότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας.

4. Το άρθρο 38 αφορά στην προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021 σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

5. Το άρθρο 40 αφορά στην έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 30, 36, 37, 38 και 40 του ν. 5086/2024 (Α'23), ως εξής:

Άρθρο 30 «Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4934/2022»

Στην παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), περί έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, η φράση «εκκινεί την 31η.12.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «εκκινεί την 30ή.9.2024» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί την 30ή.9.2024.»

Άρθρο 36 «Χρονική εφαρμογή ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής - Μεταβατική διάταξη - Κατάργηση άρθρου 62 ν. 4986/2022»

«1. Για το φυσικό αέριο που καταναλώθηκε από τους υπόχρεους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, προς κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής, έως και τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 62 του ν. 4986/2022 (Α’ 204).

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα έσοδα από την ειδική εισφορά του άρθρου 62 του ν. 4986/2022, διατίθενται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 9 του ως άνω άρθρου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 62 του ν. 4986/2022, περί ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής.»

Άρθρο 37 «Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές— Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021»

Σύμφωνα με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης διάταξης, στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται νέο άρθρο 6Β «Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», στις παρ. 1, 5 και 6 του οποίου ορίζεται ότι:

«1. Σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δύναται να παρέχεται οικονομική διευκόλυνση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, προς τον σκοπό ενίσχυσης της δραστηριότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. …………………………………

5. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο μέτρο οικονομικής διευκόλυνσης, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

6. Η οικονομική διευκόλυνση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 38 «Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές - Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 4797/2021»

Σύμφωνα με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης διάταξης στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) μετά το άρθρο, προστίθεται νέο άρθρο 6Γ στην παρ. 3 του οποίου ορίζεται ότι:

«3. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.»

Άρθρο 40 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης διάταξης η ισχύς των διατάξεων του ν. 5086/2024 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 40.

Συνημμένο: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α'23/14-2-2024: άρθρα 30, 36, 37, 38, 40 του ν. 5086/2024

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!