Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΓΓΙΔ Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/2011 για ένα (1) έτος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/2011 για ένα (1) έτος κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.5079/2023.

Οι φορείς που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 (Α’ 8) και επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών τους σχεδίων κατά ένα έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 του ν.5079/2023( Α’ 215 ) πρέπει σε συμμόρφωση με την λόγω διάταξη να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Να υποβάλουν μέσω του ΠΣΚΕ, Αίτημα τροποποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου.

Στην καρτέλα 1.4 του αιτήματος τροποποίησης να επιλέξουν τύπο ‘Γνωστοποίηση’ και αντικείμενο ‘Άλλη αλλαγή’. Στην περιγραφή πρέπει να αναφερθεί «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για ένα (1) έτος κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.5079/2023».

Συνημμένα πρέπει να υποβληθούν:

1. Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή λογιστή του φορέα περί της ορθότητας των δικαιολογητικών υλοποίησης δαπανών του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 σύμφωνα με το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων υπόδειγμα.

2. Αναλυτική κατάσταση δαπανών.

3. Αναλυτικό καθολικό παγίων.

4. Αναλυτική κατάσταση συμβάσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Διευκρινίσεις:

  • Οι φορείς που έχουν υποβάλλει αίτημα ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή 65% του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, εφ΄ όσον έχουν υποβληθεί με το αίτημα ελέγχου το οποίο όμως πρέπει να αναγράψουν.
  • Οι φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή 65% ή ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 6 μηνών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 33/2011 (Α’ 83), δεν απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης έως τις 31-12-2023 και η υποχρέωση υποβολής έως τις 30-6-2024 αντίστοιχου αιτήματος ελέγχου.

23 Φεβρουαρίου 2024

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!