Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 26476 ΕΞ 2024 Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αριθμ. 26476 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B’ 1250/21.02.2024

Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 281, καθώς και των άρθρων 270 έως και 280 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 62 έως 67 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) και με τα άρθρα 14 έως 17 του ν. 5079/2023 (Α’ 215),

β) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

γ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ζ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2.

α) Την υπό στοιχεία Y12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

β) Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (ΥΟΔΔ 775).

γ) Την υπό στοιχεία 87609 ΕΞ 2022/22.06.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3321), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 134989 ΕΞ 2022/20.09.2022 (Β’ 4976) όμοια.

3. Την υπό στοιχεία 13024 ΕΞ 2024/15.1.2024 εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία 25143 ΕΞ 2024/15.2.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων, αναφορικά με τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), συμπληρώνονται και εξειδικεύονται ως εξής:

α) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Α’ Το Τμήμα ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες αναφορικά με τις δράσεις του ΕΣΑΑ που αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος, ενέργειας, δικαιοσύνης, τουρισμού, καθώς και οικονομικής πολιτικής και φορολογίας:

αα) Εξέταση των υποβληθέντων Τεχνικών Δελτίων Έργων ως προς τη συμβατότητά τους με το ΕΣΑΑ και η εισήγηση στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Υπουργό για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης ένταξης κάθε Δράσης/Έργου, κατά περίπτωση.

αβ) Προληπτική εξέταση του σχεδίου διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232), μέσω των οποίων υλοποιείται Δράση ή Έργο, καθώς και του σχεδίου προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων ή σχεδίου πράξης χορήγησης μεμονωμένης κρατικής ενίσχυσης, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, όπου απαιτείται.

αγ) Προληπτική εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου της σύμβασης της ανωτέρω περίπτωσης

αβ), όπως και τυχόν τροποποιήσεων, για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

αδ) Προληπτική εξέταση της προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων προς πολίτες ή επιχειρήσεις ή της πράξης χορήγησης μεμονωμένης κρατικής ενίσχυσης, μέσω των οποίων υλοποιείται Δράση ή Έργο, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, όπου απαιτείται.

αε) Προληπτική εξέταση της πρόσκλησης προς δημόσιους φορείς για την υλοποίηση δράσης ή έργου, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, όπου απαιτείται. αστ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Δράσεων και των Έργων του ΕΣΑΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, σε σχέση με την επίτευξη των οροσήμων και στόχων που έχουν τεθεί.

αζ) Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Δράσεων και των Έργων καθώς και η επεξεργασία και υποβολή διορθωτικών προτάσεων προς τους φορείς υλοποίησης, όπου απαιτείται.

αη) Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ό,τι αφορά στις Δράσεις και τα Έργα του ΤΑΑ και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) αναφορικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης των Δράσεων και των Έργων.

αθ) Συντονισμός και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης για θέματα μεταρρυθμίσεων, με εκπροσώπους των Υπουργείων Ευθύνης, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ, την επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.

β) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Β’ Το Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των υποπερ. αα) έως και αθ) της περ. α) του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τις Δράσεις του ΕΣΑΑ που αφορούν τους τομείς ψηφιακής μετάβασης, ανάπτυξης, επενδύσεων και καινοτομίας, αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και μεταφορών, υγείας, πολιτικής προστασίας, εξωτερικών υποθέσεων και ναυτιλίας.

γ) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Γ’ Το Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των υποπερ. αα) έως και αθ) της περ. α) του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τις Δράσεις του ΕΣΑΑ που αφορούν τους τομείς απασχόλησης και δεξιοτήτων, οικογενειακής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, μετανάστευσης, εκσυγχρονισμού της διοίκησης, πολιτισμού και αθλητισμού.

Άρθρο 2

Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού

Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων συμπληρώνονται και εξειδικεύονται ως εξής:

α) Τμήμα Σχεδιασμού Διαδικασιών και Ανάλυσης Κινδύνων

αα) Η εκπόνηση και η μέριμνα για την έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και την επικαιροποίηση αυτού.

αβ) Η εκπόνηση και επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών και λοιπών Πολιτικών.

αγ) Η έκδοση οδηγιών και η παροχή κατευθύνσεων προς τα Υπουργεία Ευθύνης και τους Φορείς υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων και των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ.

αδ) Η εισήγηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων του ΤΑΑ.

αε) Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή δειγμάτων για ελέγχους και η στατιστική συμπερασματολογία με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων. αστ) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή φορέων/αντικειμένων για έλεγχο και τον προσδιορισμό περιοχών κινδύνου.

αζ) Η εκπόνηση Στρατηγικής κατά της απάτης για τις δράσεις του ΤΑΑ, καθώς και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής της και η εισήγηση τυχόν αναθεωρήσεών της.

αη) Η αξιολόγηση των κινδύνων περιπτώσεων απάτης και η εισήγηση για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς.

αθ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των καταγγελιών, παραπόνων και υποδείξεων και η υποβολή προτάσεων και αιτημάτων για την αξιολόγησή τους.

β) Τμήμα Συντονισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων

βα) Η επεξεργασία, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και της Ειδικής Υπηρεσίας.

ββ) Η στάθμιση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και η εισήγηση στο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και διορθωτικών ενεργειών, εφόσον απαιτείται.

βγ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων προς τις συστάσεις και τα διορθωτικά μέτρα που τους απευθύνονται.

βδ) Ο συντονισμός της διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων και ελέγχων των Δράσεων και Έργων του ΤAΑ, που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή άλλο αρμόδιο ενωσιακό όργανο, καθώς και της υποβολής των θέσεων των εθνικών αρχών επί των συμπερασμάτων των ελέγχων και η αξιοποίηση των εν λόγω συμπερασμάτων.

βε) Η δειγματοληπτική προληπτική εξέταση της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. βστ) Η καταχώρηση των ελέγχων των ευρωπαϊκών οργάνων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Ανάκαμψης.

βζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια (εκ των υστέρων) διοικητικών ή και επιτόπιων επαληθεύσεων, εφόσον κριθεί σκόπιμο και κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας.

βη) Η σύνταξη των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, της Ειδικής Υπηρεσίας και των κοινοτικών οργάνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του ν. 4822/2021 (Α’ 135), καθώς και η σχετική ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Ειδικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος πληρωμής και της διαχειριστικής δήλωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

βθ) Η τήρηση μητρώου ποσών που χρήζουν ανάκτησης και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της χρηματοδότησης από το ΤΑΑ για Έργο ή Δράση.

βι) Η τήρηση αρχείων και βάσεων δεδομένων των εντοπιζόμενων παρατυπιών και των επιβαλλόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. βια) H ηλεκτρονική καταχώριση και διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) των παρατυπιών που προκύπτουν από ελέγχους των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, της Ειδικής Υπηρεσίας και των ενωσιακών οργάνων. βιβ) Η σύνταξη της διαχειριστικής δήλωσης της περ.

γ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού ΕΕ 2021/241, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Χρηματοδοτική Συμφωνία και στη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου, η οποία συνοδεύει το Αίτημα Πληρωμής.

Άρθρο 3

Συμπλήρωση και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης συμπληρώνονται και εξειδικεύονται ως εξής:

α) Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης

αα) Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της Ειδικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

αβ) Η ασφαλής τήρηση των επιχειρησιακών δεδομένων και αρχείων της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ηλεκτρονική μορφή και η παραγωγή των αντιγράφων ασφαλείας τους.

αγ) Η μέριμνα για συντήρηση της μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής της Ειδικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

αδ) Η υποστήριξη και ενημέρωση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας και η εκπαίδευσή τους σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των συστημάτων αυτών.

αε) Η συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισμικού, την ανάλυση και το σχεδιασμό των αναγκαίων πεδίων και την αξιοποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης των Δράσεων και των Έργων του ΤΑΑ. αστ) Η μέριμνα για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ ΤΑ με τα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και της ΕΕ.

αζ) Ο σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων.

αη) Η επίβλεψη και ο έλεγχος των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους, για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας.

αθ) Η μέριμνα για τον σχεδιασμό, παραμετροποίηση και υποστήριξη του Συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυίας της Ειδικής Υπηρεσίας.

αι) Η μέριμνα για την διαχείριση του Γραφείου εξυπηρέτησης χρηστών (helpdesk) της Ειδικής Υπηρεσίας μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την χρήση του ΟΠΣ ΤΑ, καθώς και της διαβίβασης επιχειρησιακών ζητημάτων στις λοιπές διευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας και σε άλλες υπηρεσίες. αια) Η μέτρηση της απόδοσης των συστημάτων και εφαρμογών και η μέριμνα τυχόν βελτιώσεων αυτών. αιβ) Η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

β) Τμήμα Οργάνωσης και Προμηθειών

βα) Η διοικητική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

ββ) Η μέριμνα για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης, και η τήρηση αρχείου εκπαιδεύσεων.

βγ) Η μέριμνα για την τήρηση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Ειδικής Υπηρεσίας και η συγκέντρωση των σχετικών δηλώσεων του προσωπικού.

βδ) Η υλοποίηση της Δράσης της τεχνικής βοήθειας, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

βε) Η κατάρτιση και τήρηση από την Ειδική Υπηρεσία καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). βστ) Η σύνταξη και αποστολή αιτημάτων δεσμεύσεων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

βζ) Η διενέργεια προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και μελετών της Ειδικής Υπηρεσίας και η αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των φακέλων των υποθέσεων προς εκκαθάριση και πληρωμή, καθώς και η τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.

βη) Η παραλαβή, ο έλεγχος και η καταγραφή των υλικών που προμηθεύεται η Ειδική Υπηρεσία, καθώς και η ελεγχόμενη διάθεσή τους.

βθ) Η λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών, η παρακολούθηση των αποθεμάτων και η μέριμνα για την έγκαιρη διενέργεια των προμηθειών.

βι) Η καταγραφή, σήμανση και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ειδικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης.

Άρθρο 4

Συμπλήρωση και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας συμπληρώνονται και εξειδικεύονται ως εξής:

α) Τμήμα Αναφορών και Εκθέσεων

αα) Ο συντονισμός της προετοιμασίας και η εισήγηση στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Υπουργό για την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και για την υπογραφή των επιχειρησιακών ρυθμίσεων της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (L57/51), καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

αβ) Η σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του δεόντως αιτιολογημένου Αιτήματος Πληρωμής της παρ. 2 του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

αγ) Η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου, δυνάμει του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, καθώς και κάθε άλλης έκθεσης που σχετίζεται με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού.

αδ) Η συμβολή στη σύνταξη λοιπών εκθέσεων και αναφορών που εκπονούνται από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς/υπηρεσίες μέσω της αποστολής σε αυτούς στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την υλοποίηση των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ.

αε) H μέριμνα για την σύνταξη και αποστολή έγγραφων απαντήσεων στο αρμόδιο Γραφείο της Υπηρεσίας Συντονισμού για θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας. αστ) Η ενημέρωση των εθνικών αρχών και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών για θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας.

β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

βα) Η εκπόνηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης της Στρατηγικής Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

ββ) Η υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και δημοσιότητας σε επίπεδο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και σε επίπεδο Πυλώνα/Άξονα/Δράσης/Έργου, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ευθύνης και τους Φορείς υλοποίησης, για τη διασφάλιση συνεργειών και πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.

βγ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων και ενεργειών επικοινωνίας, καθώς και η μέριμνα για τη συμμόρφωσή τους με αυτές.

βδ) Ο συντονισμός των υπευθύνων για θέματα επικοινωνίας και δημοσιότητας των Υπουργείων Ευθύνης ή/ και των Φορέων υλοποίησης.

βε) Η προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης που παρέχεται σε Δράσεις και Έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. βστ) Η μέριμνα και εποπτεία για τη διατήρηση και διαχείριση του ενιαίου διαδικτυακού τόπου για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και των επίσημων λογαριασμών του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

βζ) Η επισκόπηση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε επίπεδο κράτουςμέλους, η υποβολή των σχετικών αναφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκπροσώπηση στα σχετικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

βη) Η διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία για θέματα του ΤΑΑ.

Άρθρο 5

Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης

Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης συμπληρώνονται και εξειδικεύονται ως εξής:

α) Τμήμα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης

αα) Η εισήγηση προς τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Υπουργό των κριτήριων για την αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων των επενδύσεων που δανειοδοτούνται από το ΤΑΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

αβ) Η εισήγηση προς τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Υπουργό έκδοσης δημόσιας πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων με πόρους του ΤΑΑ.

αγ) Η εισήγηση προς τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Υπουργό της έκδοσης δημόσιας πρόσκλησης για τη δημιουργία μητρώου Ελεγκτών/Αξιολογητών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

αδ) Η εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό για τη διαγραφή Ελεγκτή/Αξιολογητή από το Μητρώο, σε περίπτωση διαπίστωσης με οιονδήποτε τρόπο ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό.

αε) Η τήρηση του Μητρώου Ελεγκτών/Αξιολογητών. αστ) Η παρακολούθηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών.

αζ) Η συνεργασία με το Επενδυτικό Συμβούλιο του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για θέματα αρμοδιότητάς του.

αη) Η παροχή διευκρινίσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς για θέματα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δανειακής στήριξης.

αθ) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν της σύναψης των Δανείων ΤΑΑ ή της εκταμίευσης αυτών, σε συνεργασία με ανεξάρτητους Ελεγκτές/Αξιολογητές, εφόσον απαιτείται.

αι) Η διενέργεια ελέγχων στο πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των δανείων Go Beyond διασφάλισης για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. αια) Η διενέργεια ελέγχων σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα της πληρότητας των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων. αιβ) Η παρακολούθηση της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη διαχείριση των κεφαλαίων ενδιάμεσης χρηματοδότησης και του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών. αιγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης της συμφωνίας συνεισφοράς του προγράμματος InvestEU μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. αιδ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να προκύψει αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης Δανειακής Στήριξης.

β) Τμήμα Αναφορών Δράσης Δανειακής Στήριξης

βα) Η παρακολούθηση της πορείας απορρόφησης της δανειακής στήριξης, μέσω αναφορών προόδου από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

ββ) Η καταχώριση των στοιχείων της δράσης Δανειακής Στήριξης στο ΟΠΣ ΤΑ.

βγ) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στη δράση Δανειακής Στήριξης προς τις οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

βδ) Ο έλεγχος ορθότητας των αμοιβών διαχείρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

βε) Η εισήγηση προς τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Υπουργό της διαδικασίας διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. βστ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων τεκμηρίωσης της ικανοποιητικής εκπλήρωσης οροσήμων και στόχων της δράσης Δανειακής Στήριξης.

βζ) Η παροχή στοιχείων προς Ορκωτούς Ελεγκτές και ελεγκτικά εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα καθώς και η σύνταξη των σχετικών απόψεων σε συνεργασία με το Τμήμα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης.

βη) Η προετοιμασία παρουσιάσεων και η σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων για την πορεία υλοποίησης της δράσης Δανειακής Στήριξης.

βθ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να προκύψει αναφορικά με τις αναφορές της δράσης Δανειακής Στήριξης.

Άρθρο 6

Συμπλήρωση και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης συμπληρώνονται και εξειδικεύονται ως εξής:

α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και νομικής καθοδήγησης σε όλες τις οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων.

β) H παρακολούθηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας καθώς και η συλλογή, τήρηση και διαρκής ενημέρωση σχετικού αρχείου.

γ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 87609 ΕΞ 2022/22.6.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3321).

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!