Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/11523/213/2024 Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης» και «Μη Οικιακός Πελάτης» για τον μήνα Ιανουάριο του 2024.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/11523/213

ΦΕΚ Β 980-09.02.2024

Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης» και «Μη Οικιακός Πελάτης» για τον μήνα Ιανουάριο του 2024.

Η ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 138 και 138Α του ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β' φάση, Αδειο-δότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 129).

3. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες ΚΠΗΕ (Β' 832/2013).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).

6. Την υπ' αρ. 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β'4408).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).

8. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/ 21.06.2022 υπουργική απόφαση «Καθορισμός παρό-χων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, για τη διετία από 23.06.2022 έως 23.06.2024».

10. Την από 05.01.2024 ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) «Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιανουάριο 2024» (αριθμός εισερχομένου ΥΠΕΝ: ΥΠΕν/γΔΕ/2064/97/09.01.2024), σύμφωνα με την οποία για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης» και «Μη Οικιακός Πελάτης» πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 138Α του ν. 4951/2022.

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/2671/51/10-01-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/2753/40/11.01.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ (αρ. εισερχομένου: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 2931/58/11.01.2024).

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την υπό σημείο 13 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΝ από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν αναμένεται να υπάρξει επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιανουάριο του 2024

1. Ορίζουμε ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιανουάριο του 2024 για τις κατηγορίες πελατών «Οικιακός Πελάτης» και «Μη Οικιακός Πελάτης» το δεύτερο κατά σειρά ακριβότερο τιμολόγιο από τα αντίστοιχα ανά κατηγορία πελατών ειδικά τιμολόγια με την ακριβότερη χρέωση προμήθειας των προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας.

2. Οι χρεώσεις του «Τιμολογίου Αναφοράς» και οι τελικές χρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας (προσαυξημένες κατά 5%) για τον ίδιο μήνα εμφανίζονται στον παρακάτω

Τιμολόγιο Αναφοράς

Τελικές Χρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας (με προσαύξηση 5%)

Κατηγορία Πελατών

Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€)

Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh)

Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)

Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€)

Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh)

Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)

Οικιακός

5,00

216,00

216,00

5,25

226,80

226,80

Μη Οικιακός

5,00

224,00

224,00

5,25

235,20

235,20

Ενέργειας. πίνακα:

3. Οι ως άνω Τελικές Χρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Ιανουαρίου 2024 (από 01.01.2024 έως και 31.01.2024).

Άρθρο 2

Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2024

Η Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!