Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΓΣΕΒΕΕ Νέες μελέτες για τα επαγγέλματα του φυσιοθεραπευτή, του web designer και του μελισσοκόμου

Τρεις νέες μελέτες αναγκών δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα του φυσιοθεραπευτή, του web designer και του μελισσοκόμου, δημοσίευσε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ δημοσιεύτηκε και ερευνητικό κείμενο για την οικονομική ανάπτυξη της Σάμου.

Όπως αναφέρεται: «Οι μελέτες έχουν σκοπό να αποδώσουν, με τον βέλτιστο τρόπο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις αξίες που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες στους τρεις συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. Παράλληλα, περιγράφεται το κάθε επάγγελμα και η πορεία του σε διεθνές και εθνικό επίπεδο».

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται, λόγω της έλλειψης θεσμοθέτησης και οριοθέτησης του επαγγέλματος του web designer, στην Ελλάδα, γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί το επάγγελμα και να παρουσιαστούν οι παράγοντες-σχεδιαστικοί ή μη- που επηρεάζουν το web design και τον web designer.

Το πρώτο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει τη δευτερογενή έρευνα και, συγκεκριμένα, μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της ιστορίας του web design και της αρχής του επαγγέλματος του web designer. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή και ο ορισμός του επαγγέλματος, αναγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση εκπαίδευσης και άσκησής του στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, αυτό της ποιοτικής έρευνας, παρουσιάζονται η μεθοδολογία, οι τεχνικές, η διαδικασία διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων για το επάγγελμα του web designer μέσα από κατ' ιδίαν συναντήσεις με επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου (βασικούς πληροφορητές) και τη διενέργεια ενός focus group. Επίσης, γίνεται καταγραφή των αποτελεσμάτων ή στόχων της μελέτης, δηλαδή, αυτών των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των στάσεων και αξιών των web designers. Στη συνέχεια, αρχικά με διαφορετικούς τρόπους, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, στη βάση του εργαλείου διάγνωσης δεξιοτήτων και των διαφορετικών τομέων/ενοτήτων αυτού και έπειτα αναλύονται τα κύρια σημεία και συμπεράσματα με κριτήριο τη σημαντικότητα, την αύξηση/μείωση της σημαντικότητας, για τα έτη 2022-2027, τις ελλείψεις, τις αιτίες και την κάλυψη των ελλείψεων και, τέλος, την πολυπλοκότητα, επαναληπτικότητα και απαξίωση των δεξιοτήτων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης γίνονται επισημάνσεις και προτάσεις για τις κρίσιμες δεξιότητες.

Στη μελέτη διαπιστώθηκε ένα ποικίλο υπόβαθρο για την περίπτωση των web designers, καθώς αυτοί φαίνεται να προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, να διαθέτουν ένα πολύ πλούσιο μείγμα δεξιοτήτων (μερικές φορές, ισχύει ένας συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών), ενώ, πολλές φορές, καλύπτουν επιπρόσθετες διαφορετικές θέσεις εργασίας. Έτσι, εξετάστηκε πώς, ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και τη μορφή εργασίας των web designers, επηρεάζεται το φάσμα δεξιοτήτων που αυτός ασκεί, αναπτύσσει και, ίσως, καταλήγει να εξειδικεύεται σε αυτό. Η μελέτη επιβεβαιώνει την ανάγκη της συνεχούς επανειδίκευσης -και ανανέωσης των δεξιοτήτων (reskilling)- με σκοπό να συμβαδίζουν οι δεξιότητες με τις εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας και του διαδικτύου.

Επάγγελμα μελισσοκόμος

Για το επάγγελμα του μελισσοκόμου, αρχικά, πραγματοποιείται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των πηγών, των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και των ταξινομήσεων επαγγελμάτων και δεξιοτήτων, των διαθέσιμων οδηγών σπουδών και των εκπαιδευτικών στόχων του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Παράλληλα, περιγράφεται το επάγγελμα και η πορεία του επαγγελματία μελισσοκόμου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ακόμη, καταγράφονται τα αδύνατα και δυνατά σημεία του επαγγέλματος, σημειώνονται ευκαιρίες και συμπεράσματα ως αποτέλεσμα της δευτερογενούς αυτής έρευνας και παρουσιάζονται οι δεξιότητες του μελισσοκόμου σύμφωνα με την ταξινόμηση ESCO.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ποιοτική διερεύνηση των γενικότερων και ειδικότερων αναγκών σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του επαγγέλματος του μελισσοκόμου. Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο μέρος της μελέτης, αυτό της ποιοτικής έρευνας, αξιοποιείται το εργαλείο διάγνωσης γνώσεων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων και αξιών, το οποίο μελετάται και συμπληρώνεται από τον κύριο ερευνητή της μελέτης, και αναλύεται, έπειτα, από μια ομάδα βασικών πληροφορητών, ως προς τα κύρια σημεία του και, ειδικότερα, όσον αφορά το βαθμό σημαντικότητας των δεξιοτήτων του μελισσοκόμου, της έλλειψης αυτών, τους τρόπους απόκτησής τους κά. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν, καταγράφηκαν οι υφιστάμενες ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, οι αναδυόμενες νέες γενικές και ειδικές δεξιότητες για το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Συμπληρωματικά πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω και να επισημανθούν λεπτομέρειες για τις κύριες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του μελισσοκόμου, τη σημαντικότητά τους και τη διακύμανση της σημαντικότητάς τους κατά την πενταετία 2021-2026.

Γενικότερα, στη μελέτη για το επάγγελμα του μελισσοκόμου, αποτυπώνεται ένα πλούσιο μείγμα δεξιοτήτων και προτείνεται η ανάπτυξη κάποιων κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως αυτή της συνεργασίας και της ομαδικότητας· ακόμη, τονίζεται η σημασία της αναγνώρισης και υιοθέτησης νέων τάσεων, τεχνολογιών και πρακτικών με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εσόδων· τέλος, κρίνεται αναγκαία, όλο και περισσότερο σήμερα, η τήρηση καλών πρακτικών μελισσοκομίας, η καινοτομία και η διαφοροποίηση από το σύνολο για τους επαγγελματίες μελισσοκόμους.

Επάγγελμα φυσικοθεραπευτής

Για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, η μελέτη διερευνά και αποτυπώνει τις αναδυόμενες σύνθετες δεξιότητές του. Ειδικότερα, η μελέτη είχε ως βασικό στόχο την ποιοτική εξέταση των γενικότερων και ειδικότερων αναγκών του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. Η καταγραφή έγινε με βάση τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες του επαγγέλματος που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών. Παράλληλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του φυσικοθεραπευτή συνδέθηκαν με τις ανερχόμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόστηκαν κατάλληλες τεχνικές πρόγνωσης για τα εργασιακά δεδομένα και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν την πενταετία 2020-2025. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συμπληρώθηκε το βασικό εργαλείο καταγραφής και διάγνωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσα από τη χρήση πληροφοριών που αντλήθηκαν από διεθνείς βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τηλεφωνικές επικοινωνίες με καταξιωμένους στο χώρο επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι λειτούργησαν ως πληροφορητές. Μέσα από τη διενέργεια ομάδας εστίασης (focus group), καταγράφηκαν στοιχεία που αποτέλεσαν σημαντικές πληροφορίες για την τελική συμπλήρωση του εργαλείου διάγνωσης των δεξιοτήτων. Έτσι, στο κείμενο αυτό, αναλύονται οι δεξιότητες του επαγγέλματος με αναφορά στο βαθμό έλλειψης-επάρκειας, οι σύγχρονες εργασιακές ανάγκες και παρουσιάζονται, επίσης, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις.

Οι μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ». Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΣΠΑ - Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027

Προτάσεις για μια ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη της Σάμου

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ερευνητικό κείμενο για την οικονομική ανάπτυξη της Σάμου.

Όπως αναφέρεται, ο τυπικός τερματισμός της οικονομικής ύφεσης και κρίσης στην Ελλάδα, με την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, πραγματοποιήθηκε με άνισο τρόπο, από την μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη.

Ο νέος κύκλος ανάπτυξης που διανοίγεται μετά και το τερματισμό της πανδημίας θέτει διαφορετικές προκλήσεις σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κρίσης και τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει.

Στην συγκεκριμένη έρευνα αρχικά περιγράφεται το οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό προφίλ της Σάμου. Στη συνέχεια διαμορφώνονται προτάσεις που έχουν τόσο αμυντικό όσο και προωθητικό χαρακτήρα: Αποσκοπούν να άρουν εμπόδια που υφίστανται κι έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κι επίσης διατυπώνονται προτάσεις που επιτρέπουν στο νησί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που διαθέτει. Κοινό χαρακτηριστικό των προτάσεων είναι ο συμπεριληπτικός τους χαρακτήρας κι η αναζήτηση μιας ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!