Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 13131 ΕΞ 2024 Ρύθμιση τεχνικών και άλλων θεμάτων για την άντληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση ή έχει παύσει να υφίσταται σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων

Αριθμ. 13131 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B’ 560/26.01.2024

Ρύθμιση τεχνικών και άλλων θεμάτων για την άντληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση ή έχει παύσει να υφίσταται σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και το άρθρο 64 του ν. 5072/2023 (Α’ 198).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και το άρθρο 64 του ν. 5072/2023 (Α’ 198).

2. Το Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία ΥπουργείωνΣύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών ΓραμματειώνΜεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2003 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Ρύθμιση οφειλών συνυπευθυνότητας

Οφειλές προς το Δημόσιο ή/και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) αντίστοιχα, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού προσώπου το οποίο έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση ή έχει παύσει να υφίσταται, δύνανται να ρυθμιστούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Μέρους του ν. 4738/2020 (Α’ 207), με αίτηση τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, που έχει κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη με το νομικό πρόσωπο για τις βεβαιωμένες σε βάρος του οφειλές (συνυπεύθυνο πρόσωπο), εφόσον ο αιτών - συνυπεύθυνο πρόσωπο δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του Δεύτερου Μέρους του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

Άρθρο 2

Διαδικασία οφειλών συνυπευθυνότητας πριν την υποβολή της αίτησης

Πριν από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), το συνυπεύθυνο πρόσωπο υποχρεούται:

α) Ως προς το Δημόσιο, να επιβεβαιώνει την ιδιότητα της συσχέτισής του και τη χρονική περίοδο συνυπευθυνότητας μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» στην ενότητα «Στοιχεία Μητρώου - Φυσικού Προσώπου». Σε περίπτωση που τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είναι επικαιροποιημένα, το συνυπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να προβαίνει για την επικαιροποίηση αυτών σε υποβολή αιτήματος μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου» για την καταχώριση των μεταβολών στο Φορολογικό Μητρώο, καταθέτοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1006/31.12.2013 (Β’ 19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Το συνυπεύθυνο πρόσωπο ενημερώνεται από την Α.Α.Δ.Ε. ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης παραγράφου του σημείου (α) του παρόντος άρθρου.

β) Ως προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, να επιβεβαιώνει την ιδιότητά του και τη χρονική περίοδο συνυπευθυνότητας μέσω της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας Ασφάλισης και Εισφορών του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είναι επικαιροποιημένα στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, το συνυπεύθυνο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση αυτών.

Το συνυπεύθυνο πρόσωπο ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία Ασφάλισης και Εισφορών του e-ΕΦΚΑ ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης παραγράφου του σημείου (β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Αναγγελία οφειλών συνυπευθυνότητας κατά την υποβολή της αίτησης

1. Κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) ο αιτών - συνυπεύθυνο πρόσωπο επιλέγει σχετική ένδειξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για να συμπεριληφθούν στην αίτησή του το σύνολο των οφειλών από συνυπευθυνότητα που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού ή νομικών προσώπων τα οποία έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση ή έχουν παύσει να υφίστανται.

2. Σε περίπτωση που ο αιτών - συνυπεύθυνο πρόσωπο δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία του άρθρου 2, κατά την υποβολή της αίτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών αντλούνται, από τα δεδομένα της Α.Α.Δ.Ε. και του Κ.Ε.Α.Ο. αντίστοιχα, μόνο οι ατομικές του οφειλές και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

3. Η Α.Α.Δ.Ε. αναγγέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τα στοιχεία οφειλών, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων της, αναφορικά με τις υφιστάμενες κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας οφειλές. Το Κ.Ε.Α.Ο. αναγγέλλει τα στοιχεία οφειλών όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων του κατά τη στιγμή της άντλησης.

Άρθρο 4

Οριστική υποβολή αίτησης συνυπευθυνότητας - Απώλεια της ρύθμισης

1. Με την οριστική υποβολή της αίτησης του αιτούντος-συνυπεύθυνου προσώπου δύνανται να ρυθμισθούν οι οφειλές συνυπευθυνότητας κατά το άρθρο 1 της παρούσας.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της ίδιας οφειλής συνυπευθυνότητας σε πέραν της μιας σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Σε περίπτωση που μια οφειλή από συνυπευθυνότητα περιλαμβάνεται σε άλλη αίτηση οριστικά υποβληθείσα, η οφειλή αυτή δεν ρυθμίζεται εκτός αν η αίτηση στην οποία έχει περιληφθεί έχει ολοκληρωθεί ως άκαρπη ή έχει επιτευχθεί ρύθμιση αλλά στη συνέχεια έχει καταγγελθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης από τον πιστωτή ο οποίος έχει βεβαιώσει την οφειλή αυτή.

2. Κατά παρέκκλιση του κανόνα της περ. α’ 2. του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), μετά την απώλεια της ρύθμισης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται νέα ρύθμιση των ίδιων οφειλών συνυπευθυνότητας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από άλλο συνυπεύθυνο πρόσωπο που δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του Δεύτερου Μέρους του ν. 4738/2020.

Άρθρο 5

Έννομες συνέπειες

Οι έννομες συνέπειες της ρύθμισης, που προβλέπονται στα άρθρα 23, 25 και 26 του ν. 4738/2020 επέρχονται ως προς τον αιτούντα και τυχόν τρίτα πρόσωπα που έχουν κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη για τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση. Οι έννομες συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου επέρχονται επιπλέον ως προς το νομικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 26 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!