Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 3436/391873/2023 Τροποποίηση της ΚΥΑ «Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων»

Αριθμ. 3436/391873

ΦΕΚ B' 7582/31.12.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3915/144646/23-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων» (Β’4976).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

β) της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129),

δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

στ) του άρθρου 5 του β.δ. 423/1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α’ 136).

2. Τους Κανονισμούς:

α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347).

β) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 33/2019 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση» (ΕΕ L 9).

3. Την υπ’ αρ. 1462/329168/26-10-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0891 του Φ. 110 του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ), Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καλύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 3915/144646/23-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων» (Β’ 4976) όπως παρακάτω:

Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι συνολικές δαπάνες για την κατ’ έτος εκτύπωση των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοτέχνησης των μακετών και κατασκευής της μήτρας των μη μεταβαλλόμενων στοιχείων των ταινιών, βαρύνουν τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ. 110 - Κ.Α.Ε. 0891. Οι εν λόγω δαπάνες καθορίζονται στα 30.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024 και κάθε επόμενο έτος».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!