Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 3448/393238/2023 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Πορτοκάλι Χυμοποίησης. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 3448/393238

ΦΕΚ B' 7582/31.12.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2776/275358/07.09.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Πορτοκάλι Χυμοποίησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β' 5453).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. 2775/275355/07.09.2023 (Β’ 5453) υπουργική απόφαση.

2. Τον ν. 4914/2022 (Α' 61) και ιδίως της παρ. 32 του άρθρου 63.

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την ανάγκη για ομαλή εκτέλεση της παρέμβασης του θέματος.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2775/275355/07.09.2023 (Β’ 5453) υπουργικής απόφασης

Η παρ. 2 του άρθρου 5 «Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκτάσεων, κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιας τριμελούς επιτροπής και εισήγησης της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και συγκροτείται με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί κάθε έτος στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων Πορτοκαλιού Χυμοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 2775/275355/07.09.2023 (Β’ 5453) υπουργικής απόφασης

Η παρ. 1 του άρθρου 8 «Έγκριση και Υποχρεώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις Πορτοκαλιού Χυμοποίησης που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης και να παραλάβουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να έχουν σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιας τριμελούς επιτροπής και εισήγησης της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με απόφασή του εκδίδει κάθε έτος τον κατάλογο των εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων Πορτοκαλιού Χυμοποίησης που δύναται να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και συγκροτείται με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο πρόγραμμα Διαύγεια και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τα έτη ενίσχυσης 2023-2027.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!