Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ.15/Δ’/110441/2023 Διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας στη γουνοποιία. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ.15/Δ’/110441

ΦΕΚ B' 7127/18.12.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 06.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 6248).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 79 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 126).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.

4. Τον ν. 5004/2022 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235) και την υπ’ αρ. 122943/31945/19.12.2022 υπουργική απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού Έτους 2023» (ΑΔΑ: 9ΟΞ746ΜΤΛΚ5ΒΣ).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κα εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), καθώς και το άρθρο 1 του π.δ. 82/2023 (Α’ 139) περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομικών σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

12. Την υπ’ αρ. 65928/13.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526).

13. Την υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 94354/10.10.2022 (Β’ 5394), 127067/29.12.2022 (Β’ 6955), 39959/13.04.2023 (Β’ 2575), 69144/25.07.2023 (Β’ 4811) και 92886/24.10.2023 (Β’ 6136) όμοιές της.

14. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/06.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 6248), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/29737/20.03.2023 (Β’ 1957) και Δ.15/Δ’/86424/3.10.2023 (Β’ 5857) όμοιές της.

15. Το υπ’ αρ. 101369/20-11-2023 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2023, εκτιμάται ότι θα προκληθεί δαπάνη συνολικού ύψους έως τετρακοσσίων εβδομήντα μία χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (471.750,00 €), η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΦ: 1033-203-0000000 και ΑΛΕ: 2310589001,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 06.12.2022 (Β’ 6248) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/29737/20.3.2023 (Β’ 1957) και Δ.15/Δ’/86424/ 3.10.2023 (Β’ 5857) όμοιές της ως εξής:

Μετά την παρ. 16, προστίθεται παρ. 17 ως ακολούθως:

«17. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας βάσει του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α’ 126) και της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 (Β’ 3796) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 94354/10.10.2022 (Β’ 5394), υπ’ αρ. 127067/29.12.2022 (Β’ 6955), υπ’ αρ. 39959/13.04.2023 (Β’ 2575), υπ’ αρ. 69144/25.07.2023 (Β’ 4811) και 92886/24.10.2023 (Β’ 6136) κοινές υπουργικές αποφάσεις, παρατείνεται για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2023.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 06.12.2022 (Β’ 6248) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!