Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ11321/οικ.104985/2023 Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το έτος 2024.

Φ11321/οικ.104985/2023

ΦΕΚ B’ 6856/07.12.2023

Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το έτος 2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7, 12, 27, 33, 93 και ιδίως την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 85).

2. Τα άρθρα 18, 19 και 68 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α’ 219).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 10. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139). 11. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441). 12. Την υπ’ αρ. 126331/30.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016» (Β’ 6949).

13. Το γεγονός ότι με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Δελτία Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2023 Πίνακας 3 και Δελτίο Τύπου για τους Ετήσιους

Εθνικούς Λογαριασμούς, Έτος 2022, της 18ης10ου2023), προέκυψε διαφορά στο ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2022 σε σχέση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στην Εισηγητική Έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023, κατά -0,30%.

14. Το γεγονός ότι με βάση την Εισηγητική Έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2024 και ειδικότερα τον Πίνακα 1.4.: Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές), για το έτος 2023 (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανέρχεται σε 2,4% και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανέρχεται σε 3,9%.

15. Την υπ’ αρ. 104579/29.11.2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 432 εκ. € για το οικονομικό έτος 2024 και εφεξής σε βάρος του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το έτος 2024

1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2023 αυξάνεται από την 01.01.2024 κατά τρία επί τοις εκατό (3,00%). Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 ορίζεται σε 1,030. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2023 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2023.

2. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2024, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!