Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123445/2142/2023 Διαδικασία χορήγησης και καταβολής επενδυτικής ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για το έργο «ΥΠ2. Συστήματα BESS συνολικού ύψους 520MW - "stand alone" συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216889 - ΑΔΑ: ΨΠΓΓΗ-ΗΕΦ).

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123445/2142

ΦΕΚ B' 6709/29.11.2023

Διαδικασία χορήγησης και καταβολής επενδυτικής ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για το έργο «ΥΠ2. Συστήματα BESS συνολικού ύψους 520MW - "stand alone" συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216889 - ΑΔΑ: ΨΠΓΓΗ-ΗΕΦ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

3. Την υπό στοιχεία Υ2/27.6.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4162).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

10. Την υπό στοιχεία Υ12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

11. Την υπ’ αρ. 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

16. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

17. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

18. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με την οποία εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείου Ανάκαμψης.

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

20. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

21. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως την παρ. 2Γ του άρθρου 143ΣΤ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).

22. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.5.2023 (Β’ 3416, ΑΔΑ: ΨΙΑ74653Π8-ΗΣΣ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179)», όπως ισχύει.

24. Τον ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

25. Την υπό στοιχεία 76381 ΕΞ 2023/17.5.2023 (ΑΔΑ: ΨΠΓΓΗ-ΗΕΦ) απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «ΥΠ2. Συστήματα BESS συνολικού ύψους 520MW - “stand alone” συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216889) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

26. Την υπό στοιχεία 2016/C 262/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα C262, 19.7.2016).

27. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (2014/ C 200/01, 28.6.2014).

28. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2022/C 80/01/18.2.2022).

29. Την υπό στοιχεία C (2022) 6461 final/5.9.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία κρίνεται ότι η κρατική ενίσχυση SA. 64736 για την χρηματοδοτική στήριξη των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

30. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των έργων της παρούσας έχει προβλεφθεί να γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί και να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ.

31. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/121867/2125/ 23.11.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

32. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΠΔΑ/121887/2915/ 23.11.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δυνάμει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, προκαλείται δαπάνη κατά μέγιστο ύψους 200 εκ. € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ - πόροι Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του έργου με κωδικό 2023ΤΑ07500007,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με την παρούσα καθορίζονται:

α) Η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης στους κυρίους των επιλεγέντων στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγονται βάσει των διατάξεων της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/55948/1087/19.5.2023 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει (εφεξής ΚΥΑ), έργων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής Π.Δ.Ε.), και συγκεκριμένα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

β) το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα καταβολής,

γ) ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης και

δ) οι σχετικές υποχρεώσεις του Φορέα Κατασκευής/Κύριου του Έργου.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α) «Έργο»: Το έργο κατασκευής σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επιλέγεται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγονται βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 76381 ΕΞ 20232/17.5.2023 απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «ΥΠ2. Συστήματα BESS συνολικού ύψους 520MW - “stand alone” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216889) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΨΠΓΓΗ-ΗΕΦ), και για το οποίο έχει προσκομιστεί στη ΡΑΑΕΥ η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης.

β) «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής»: Το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής που υποβάλλει ο Φορέας Κατασκευής/ Κύριος του Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 2

Ύψος χρηματοδότησης - Χρονοδιάγραμμα καταβολής της χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση των Έργων γίνεται με τη μορφή επιχορήγησης που ανέρχεται στο καθοριζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης ποσό και χορηγείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης παράτασης ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του κάθε Έργου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οπότε ο σταθμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

3. Η καταβολή της χρηματοδότησης (πληρωμή) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα γίνεται, ως ακολούθως με τη προϋπόθεση τήρησης του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής, όπως αυτό υποβάλλεται από τον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου, με την ένταξη του έργου, δύναται να αιτηθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών την καταβολή μέρους της ενίσχυσης ως προκαταβολή (πρώτη δόση), ίση με έως και το 50% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση, για τους Φορείς Κατασκευής/Κυρίους των Έργων που επελέγησαν κατά την πρώτη (α’) Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), η οποία διεξήχθη δυνάμει της υπό στοιχεία Ε-45/2023 (Β’ 3939) απόφασης του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η προθεσμία υποβολής αίτησης για την καταβολή μέρους της ενίσχυσης ως προκαταβολή λήγει την 15η Δεκεμβρίου 2023.

β) Με την ολοκλήρωση του 75% του οικονομικού αντικειμένου του Έργου, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου, λαμβάνει τη δεύτερη δόση της ενίσχυσης, ίση με το 75 % του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης, αφαιρουμένου του ποσού που χορηγήθηκε ως προκαταβολή.

γ) Με την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του Έργου ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου, λαμβάνει την τρίτη και τελευταία δόση, ίση με το υπολειπόμενο ποσό της επενδυτικής ενίσχυσης, ήτοι ίση με το 100% της επενδυτικής ενίσχυσης, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν ήδη χορηγηθεί με τις προηγούμενες δόσεις.

4. Για τη λήψη της προκαταβολής, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου υποχρεούται να καταθέσει στον Φορέα Υλοποίησης του άρθρου 3 της παρούσας πρόσθετη εγγυητική επιστολή (εφεξής «Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης»), βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος της παρούσας, η οποία εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Με την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης είναι δυνατή, με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η απομείωση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης της παρ. 2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε αθροιστικά οι δύο εγγυητικές επιστολές να ικανοποιούν την απαίτηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας της παρ. 6 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. απομείωση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης της παρ. 2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης, η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου με την υποβολή βεβαίωσης ορκωτού λογιστή για την ολοκλήρωση αντίστοιχου με αυτό της προκαταβολής ποσοστού του οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις αποφάσεις της για την απομείωση των Εγγυητικών Επιστολών Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης της παρ. 2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης και για την κατάθεση εκ μέρους των Φορέων Κατασκευής/Κυρίων των έργων των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Λειτουργίας της παρ. 6 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3

Εμπλεκόμενοι Φορείς

1. Φορέας Υλοποίησης

α) Κατά την έννοια της περ. Γ, της παρ.1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), όπως ισχύει, ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης των Έργων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)/Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου. Επιγραμματικά ο ρόλος του Φορέα Υλοποίησης συνοψίζεται στα ακόλουθα:

i) Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Έργων. Στην έννοια της παρακολούθησης δεν περιλαμβάνεται η παρακολούθηση συμβάσεων που συνάπτουν οι Φορείς Κατασκευής/ Κύριοι των Έργων με τρίτα πρόσωπα,

ii) παροχή σύμφωνης γνώμης για την καταβολή κάθε σταδίου της χρηματοδότησης.

β) Για την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του, όπως συνοψίζεται παραπάνω, ο Φορέας Υλοποίησης θα λαμβάνει από τους Φορείς Κατασκευής/Κυρίους των Έργων αναφορές προόδου έως το τέλος του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου κάθε έτους, από την ημερομηνία ένταξης των Έργων μέχρι και τη θέση τους σε εμπορική λειτουργία, καθώς και αναφορές σε ενδιάμεσα διαστήματα ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, οι οποίες θα περιλαμβάνουν καταστάσεις δαπανών του Έργου καταρτισθείσες και υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, καθώς και εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης του Έργου.

2. Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου

Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου έχει εξολοκλήρου την ευθύνη για:

i) Τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων του κόστους κατασκευής όλων των τμημάτων του Έργου, εξαιρουμένου του τμήματος του κόστους που θα καλυφθεί από την επενδυτική ενίσχυση που προβλέπεται στην παρούσα.

ii) Την ανάθεση ή/και παρακολούθηση, όπου απαιτείται, της μελέτης, προμήθειας, κατασκευής ή/και εγκατάστασης όλων των διακριτών τμημάτων που απαρτίζουν το Έργο.

iii) Την ανάθεση της παρακολούθησης και πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου και των δαπανών του Έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, σε ορκωτό λογιστή. Ο ορκωτός λογιστής θα πρέπει να είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή κάτοχος επαγγελματικής άδειας του άρθρου 3 του ν. 3693/2008.

iv) Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου το οποίο έχει υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

v) Την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης

1. Η χρηματοδότηση των Έργων, σε συνέχεια της εγγραφής τους στο Π.Δ.Ε., θα γίνεται με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων σε εντόκους τραπεζικούς λογαριασμούς, που θα ανοιχθούν για το σκοπό αυτό από τους Φορείς Κατασκευής/Κυρίους των Έργων.

2. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Το αίτημα για κάθε πληρωμή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ από τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, συνοδευόμενο αποκλειστικά και μόνο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, ήτοι:

  • Ισχύον καταστατικό του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου.
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου.

β) Για την προκαταβολή (πρώτη δόση):

  • Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης, εκδοθείσα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και με ισχύ έως την 30ή Ιουνίου 2026.

γ) Για τη δεύτερη δόση:

  • Έκθεση Ορκωτού Λογιστή.
  • Έκθεση του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου με το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου.
  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου.

δ) Για την τρίτη δόση:

  • Έκθεση Ορκωτού Λογιστή για τη βεβαίωση της ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
  • Έκθεση του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου για τη βεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του Έργου.
  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

στ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου.

ζ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου,

η) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του λογαριασμού της παρ. 1.

θ) Σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ και έγκριση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται αποκλειστικά στη βάση των εκθέσεων πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που αναφέρονται στην περ β της παρ. 1 του άρθρου 3,της παρούσας. Για την πληρωμή της προκαταβολής, η σύμφωνη γνώμη παρέχεται αποκλειστικά επί τη βάση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης.

4. Στον έντοκο τραπεζικό λογαριασμό του κάθε Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου κατατίθενται, πέραν του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ποσά που αποτελούν έσοδα κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου. Τα παραπάνω ποσά καλύπτουν μέρος της χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου ενημερώνει τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του, μετά από σχετικό αίτημα.

5. Με την ολοκλήρωση του Έργου ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου υποχρεούται να επιστρέψει το υπόλοιπο του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθ’ όσον δε δύναται να το διαθέσει για άλλο σκοπό πέραν της χρηματοδότησης για την κατασκευή του Έργου.

6. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων προκύψει η υπερκάλυψη του συνολικού κόστους του Έργου από όλες συνολικά τις πηγές χρηματοδότησης, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου υποχρεούται να επιστρέψει το επιπλέον ποσό της χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε εντόκως, στον λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των Φορέων Κατασκευής/Κυρίων των Έργων

1. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τακτικές αναφορές, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, της παρούσας καθώς και αμελλητί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί και είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείου Ανάκαμψης.

2. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση ένταξης του Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογαριασμό για το Έργο στον οποίο θα καταχωρούνται οι δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση του Έργου. Ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοδοτήσεων από τον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του Έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις σχετικές διατάξεις περί επιχορηγήσεων της φορολογικής νομοθεσίας, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των γνωμοδοτήσεων του ΕΣΥΛ. Για την κατάρτιση του χωριστού λογαριασμού, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του Έργου οφείλει να εφαρμόζει πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και εσόδων.

Άρθρο 6

Τελικές Διατάξεις

Οι σχέσεις μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και των Φορέων Κατασκευής/Κυρίων των Έργων ρυθμίζονται αποκλειστικά από την παρούσα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!