Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 171310 ΕΞ 2023 Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της ΕΕΕΠ της οικονομικής χρήσης έτους 2021

Αριθμ. 171310 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 6704/28.11.2023

Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) της οικονομικής χρήσης έτους 2021, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),

β) του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

ι) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπ’ αρ. 133/2/03.12.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3508).

3. Την υπ’ αρ. 55906/1673/20.12.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 444), την υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.07.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Προέδρου και 2 μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), την υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.07.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Ε.Ε.Ε.Π. λόγω λήξης της θητείας τους» (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), καθώς και τις υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιων αποφάσεων.

4. Την υπ’ αρ. 65/2/28.12.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «1) Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού ΕΕΕΠ έτους 2023. 2) Έγκριση απόδοσης του συνόλου του πλεονάσματος έτους 2021 εντός του 2023».

5. Το υπ’ αρ. 22682/18.10.2023 έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. από το οποίο προκύπτει ότι τα διαθέσιμα της Επιτροπής καθώς και οι πόροι που έχουν προβλεφθεί ότι θα εισπράξει στο τρέχον έτος, επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργίας της.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των διαθεσίμων της Ε.Ε.Ε.Π. «Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος» για το έτος 2023, όπου υπάρχει το σχετικό ποσό,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), ποσού έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 11.209.394,00), της οικονομικής χρήσης έτους 2021, στο Δημόσιο ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και στον ΑΛΕ 1310889001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!