Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/4112/2023 Αποστολή κανονισμών (ΕΕ) 2023/1442 και (ΕΕ) 2023/1627 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Πληροφορίες: Σ. Κυριακίδης, Α. Αρβανιτάκη
Τηλέφωνο: 213 2117 251, -236
E-mail: dat.gcsl@aade.gr
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 03 /10/2023

Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/4112

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποστολή κανονισμών (ΕΕ) 2023/1442 και (ΕΕ) 2023/1627 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

I. τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1442 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2023 «για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όσον αφορά αλλαγές στις εγκρίσεις ουσιών και την προσθήκη νέων ουσιών», ο οποίος έχει δημοσιευτεί στο υπ’ αρ. L 177/12.07.2023 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και

II. τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1627 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2023 «για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 όσον αφορά την έγκριση της ουσίας κυκλοεξανο-1,4-δικαρβοξυλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (αριθ. FCM 1079)», ο οποίος έχει δημοσιευτεί στο υπ’ αρ. L 201/11.08.2023 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Με τον κοινοποιούμενο ως άνω (Ι) κανονισμό, τροποποιείται το παράρτημα Ι του καν. (ΕΕ) αριθ. 10/2011, ως προς την ανάκληση των εγκρίσεων ορισμένων ουσιών, την τροποποίηση των ορίων ειδικής μετανάστευσης ή των περιορισμών ορισμένων ουσιών καθώς και την προσθήκη νέων ουσιών.

Συγκεκριμένα:

1. Ανακαλούνται οι εγκρίσεις των ουσιών «άλευρο και ίνες ξύλου, ακατέργαστα» (FCM αριθ. 96) και «σαλικυλικό οξύ» (FCM αριθ. 121), συνεπώς οι εγγραφές 96 και 121 διαγράφονται από τον πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος Ι. Ως εκ τούτου, το «άλευρο και ίνες ξύλου, ακατέργαστα» και το «σαλικυλικό οξύ» δεν θεωρούνται πλέον εγκεκριμένες ουσίες για χρήση κατά την παραγωγή πλαστικών υλικών που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Πέραν των γενικών μεταβατικών μέτρων που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός (βλ. σημείο 6 του παρόντος), θεσπίζει ειδικά μεταβατικά μέτρα, που ισχύουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που κατασκευάζονται με σαλικυλικό οξύ ή με ακατέργαστο άλευρο ή ίνες ξύλου (παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του κανονισμού).

2. Αντικαθίστανται εννέα εγγραφές ουσιών από τον πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος Ι, οι δε αλλαγές που επέρχονται αφορούν κυρίως μεταβολές στα όρια μετανάστευσης ή στους όρους χρήσης. Συνοπτικά οι τροποποιήσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες ουσίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθ. ουσίας FCM Ονομασία της ουσίας Τροποποιήσεις
157 Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) Μείωση ορίου ειδικής μετανάστευσης Θέσπιση ολικού ορίου ειδικής μετανάστευσης για το άθροισμα των τριών αυτών ουσιών και της ουσίας φθαλικός διισοβουτυλεστέρας (DIBP - εγγραφή 1085) εκφραζόμενο ως DEHP.
159 Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (ΒΒΡ) Μείωση ορίου ειδικής μετανάστευσης
283 Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας (DEHP) Μείωση ορίου ειδικής μετανάστευσης
728 Διεστέρες φθαλικού οξέος με πρωτοταγείς, κορεσμένες αλκοόλες διακλαδισμένης αλυσίδας C8-C10, με C9 άνω του 60 % (DINP) Περιορισμός: να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ουσίες που αντιστοιχούν σε FCM 157, 159, 283 ή 1085.
793 Τριαιθανολαμίνη Αντικατάσταση του ορίου ειδικής μετανάστευσης από το ολικό όριο ειδικής μετανάστευσης (άθροισμα της τριαιθανολαμίνης και του προϊόντος αντίδρασης προσθήκης με υδροχλώριο, εκφραζόμενο ως τριαιθανολαμίνη).
822 Άλατα υπερχλωρικού οξέος (υπερχλωρικό ιόν) Αντικατάσταση του ορίου ειδικής μετανάστευσης από το ολικό όριο ειδικής μετανάστευσης εκφραζόμενο ως υπερχλωρικό ιόν.
1007 [[3,5-δις(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4- υδροξυφαινυλο]μεθυλο]φωσφονικό διαιθύλιο Προσθήκη επιτρεπόμενης χρήσης [για την κατασκευή πολύ (2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενίου) (PEF)]
1059 πολυ((R)-3-υδροξυβουτυρικό-co-(R)- 3-υδροξυεξανοϊκό) (PHBH) Τροποποιούνται οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί χρήσης
1076 Φωσφορώδες οξύ, τριφαινυλεστέρας, πολυμερές με αυδρο-ω-υδροξυ-πολυ[οξυ(μεθυλ-1,2- αιθανοδιυλ)]-(C10-16)-αλκυλεστέρες Προσθήκη επιτρεπόμενης χρήσης [ως πρόσθετο σε υλικά ακρυλονιτριλίου- βουταδιενίου-στυρολίου (ABS)]

3. Προστίθενται πέντε εγγραφές νέων ουσιών στο τέλος του πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος Ι και συγκεκριμένα:

Αριθ. ουσίας FCM Ονομασία της ουσίας
1078 Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό τρις(2-αιθυλεξύλιο)
1080 Διμερές (τριαιθανολαμίνης–υπερχλωρικού άλατος νατρίου)
1081 N,N-δις(2-υδροξυαιθυλο)στεαρυλαμίνη μερικώς εστεροποιημένη με κορεσμένα λιπαρά οξέα C16/C18
1082 Μείγμα εστέρων φωσφορικού οξέος με μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθύλιο
1083 Διανυδρίτης της 3,3’,4,4’-τετρακαρβοξυλικής βενζοφαινόνης (BTDA)

4. Στον πίνακα 2 του σημείου 2 του παραρτήματος Ι, που αφορά τον ομαδικό περιορισμό ουσιών, αντικαθίστανται οι εγγραφές:

7 (αφορά προσθήκη ουσίας)

26 (αφορά μείωση ολικού ορίου ειδικής μετανάστευσης)

32 (αφορά προσθήκη ουσιών και αλλαγή προδιαγραφών ομαδικού περιορισμού)

και προστίθενται τρεις νέες εγγραφές που αφορούν ολικά όρια ειδικής μετανάστευσης για:

36 (φθαλικούς εστέρες)

37 (τριαιθανολαμίνη)

38 (υπερχλωρικά άλατα)

5. Στο τέλος του πίνακα 3 του σημείου 3, που περιλαμβάνει σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης, προστίθεται η εγγραφή 30 που αφορά περίπτωση κινδύνου υπέρβασης των ορίων μετανάστευσης.

6. Στον ανωτέρω κανονισμό προβλέπονται μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τα οποία:

α) τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011, όπως αυτός ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου κανονισμού (ΕΕ) 2023/1442, τα οποία είχαν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2025, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα (παρ. 1 άρθρου 2).

β) η δήλωση συμμόρφωσης που συνοδεύει ενδιάμεσα προϊόντα (ή ουσίες που προορίζονται για την κατασκευή ενδιάμεσων προϊόντων) που συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011, όπως αυτός ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου κανονισμού (ΕΕ) 2023/1442, αλλά δεν συμμορφώνονται με τον τελευταίο, πρέπει να αναφέρει ότι το εν λόγω προϊόν (ή ουσία) δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες κανόνες και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που πρόκειται να διατεθούν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2025 (παρ. 2 άρθρου 2).

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2023/1442 ισχύει από την 1η Αυγούστου 2023. Με τον κοινοποιούμενο ως άνω (ΙΙ) κανονισμό, τροποποιείται το παράρτημα Ι του καν. (ΕΕ) αριθ. 10/2011, όσον αφορά την έγκριση της ουσίας κυκλοεξανο-1,4-δικαρβοξυλικό δις(2αιθυλεξύλιο) (αριθ. FCM 1079). Συγκεκριμένα, στον πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) αριθ. 10/2011 παρεμβάλλεται κατ’ αριθμητική σειρά η εγγραφή 1079 για την ουσία κυκλοεξανο-1,4-δικαρβοξυλικό δις(2-αιθυλεξύλιο), για χρήση ως προσθέτου με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τη χρήση του.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2023/1627 ισχύει από την 31η Αυγούστου 2023.

Σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα – Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα>.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διονυσία Στεφανίτση

Συνημμένα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!