Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 85469/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).

Αριθμ. 85469

ΦΕΚ B’ 5735/29.09.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 102, 103, 104, 108, 111 και ιδιαίτερα την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146).

2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

4. Το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), ιδίως δε της παρ. 4 του άρθρου 1.

10. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: eΕ.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8),

11. Την υπ’ αρ. 65928/13-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526) και

12. Την υπ’ αρ. 84753/26.9.2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Στο άρθρο 30 της υπ’ αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Σε περιπτώσεις (α) παράτασης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αιτία την αναπηρία, είτε (β) παράτασης χορήγησης επιδόματος με αιτία την αναπηρία, είτε (γ) παράτασης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το οποίο έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση, ο e-ΕΦΚΑ δύναται κατ’ εξαίρεση μέχρι την 31η.12.2023 να υποβάλλει μέσω της διαδικασίας του άρθρου 10 και αιτήματα αξιολόγησης για την πιστοποίηση αναπηρίας του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της προηγούμενης ΓΑΠΑ και έως την έναρξης ισχύος της επόμενης ΓΑΠΑ ή για την έκδοση ΓΑΠΑ η οποία θα εκκινεί από την λήξη της προηγούμενης ΓΑΠΑ και έως την ημερομηνία που κρίνεται από την αρμόδια ΥΕ. Η αξιολόγηση από την αρμόδια ΥΕ βασίζεται στα στοιχεία του υπάρχοντος Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και του Διοικητικού Φακέλου Αξιολόγησης που τηρείται στο ΚΕΠΑ. Η ΥΕ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών βάση της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 23. Από 01.01.2024 για την παράταση της ισχύουσας ΓΑΠΑ από την επομένη της λήξης της προηγούμενης, απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή αίτησης παράτασης πριν τη λήξη της, σύμφωνα με την προθεσμία και τη διαδικασία του άρθρου

7. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση παράτασης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!