Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 41246 ΕΞ 2023 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου

Αριθμ. 41246 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 5640/25.09.2023

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

5. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

10. Του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.» (Α’ 107).

11. Της υπό στοιχεία 114801/ΕΞ 2019/15-10-2019 υπουργικής απόφασης «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Β’ 3833).

12. Της υπό στοιχεία 122220/ΕΞ 2019/31-10-2019 υπουργικής απόφασης «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου» (Β’ 4059).

13. Του ν. 1416/1984 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης» (Α’ 18).

14. Του ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τίνων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (Α’ 246).

15. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

16. Του αναγκαστικού ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 179).

17. Του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 291).

18. Της υπό στοιχεία Φ21/544/2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414), όπως ισχύει μετά την υπό στοιχεία ΑΥΕΚΑ Φ11321/ 30819/1997/2004 (Β’ 496) και τις υπ’ αρ. 4/2002 και 54/2004 εγκύκλιες οδηγίες π. ΙΚΑΕΤΑΜ, (Β’ 3503/2021).

19. Του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

20. Του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).

21. Το άρθρο 180 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181).

22. Το άρθρο 17 του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα φορολογικής διαδικασίας» (Α’ 206).

23. Της υπ’ αρ. 70982/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας» (Β’ 4089).

24. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», άρθρο 93 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παρ. 11 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4618/2019 (Α’ 89) και την τροποποίηση της παρ. 4, με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4997/2022 (Α’ 219) (Α’ 85).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 18333/24-3-2023 του Δήμου Πολυγύρου, υπ’ αρ. 19107/11-4-2023 του Δήμου Οιχαλίας, υπ’ αρ. 19957/7-6-2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, υπ’ αρ. 19960/7-6-2023 του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας και υπ’ αρ. 20043/ 13-6-2023 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣΔΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Το αίτημα υπ’ αρ. 20415/14-7-2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)».

Το αίτημα υπ’ αρ. 16508/9-1-2023 του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων».

Το αίτημα υπ’ αρ. 17506/21-2-2023 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο (για ΕΦΚΑ)».

Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ε. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 10388/8553/18.7.2023 του Δήμου Πολυγύρου, υπ’ αρ. 4350/17.5.2023 του Δήμου Οιχαλίας, υπ’ αρ. 346/20.7.2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, υπ’ αρ. 5616/15.6.2023 του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, υπ’ αρ. 4626/30.6.2023 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και υπ’ αρ. 2861/7.7.2023 του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Το υπ’ αρ. 69626/27-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)».

Το υπ’ αρ. 2860/7-7-2023 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων».

Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 942/11-1-2023 έγγραφο της ΓΓΠΔ και ΔΔ «Αίτημα διάθεσης στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕ (για το Π.Σ. "Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ"), της διαδικτυακής υπηρεσίας "Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων" από την Α.Α.Δ.Ε, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (αίτημα 16508)» και το έγγραφα υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1031977/9-3-2023 της ΑΑΔΕ «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας "Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων" στο ΕΚΟΜΕ (για το Π.Σ. ‘’Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ’’) από την Α.Α.Δ.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ».

Το υπ’ αρ. 33246/17-7-2023 έγγραφο της ΓΓΠΣ και ΨΔ προς την ΑΑΔΕ «Αιτήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την διάθεσης στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ» και το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1096004/28-07-2023 έγγραφο της ΑΑΔΕ προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ, με θέμα «Αίτημα διάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος».

Το υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ 64466cc8ce2fb304ebcbb213/ 25-4-2023 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο (για ΕΦΚΑ)».

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Αναζήτηση Οφειλετών» του Δήμου Πολυγύρου, με σκοπό την επαλήθευση ορθότητας των στοιχείων Μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων για την ορθή βεβαίωση των οφειλών προς τον Δήμο, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 και του άρθρου 47 του ν. 1416/1984.

2. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» του Δήμου Οιχαλίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α, βεβαίωση τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), βεβαίωση Δημοτικών Τελών, λοιπών εσόδων και τελών χρεωστών που δεν έχει καταχωρηθεί το Α.Φ.Μ. τους στην υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4483/2017.

3. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, με σκοπό την αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικών στοιχείων εκδοροσφαγέων - πελατών για το Σφαγείο Γαλάτιστας, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, το άρθρο 47 του ν. 1416/1984, την παρ. 5 του άρθρου 6 και την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1080/1980.

4. Στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ» του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, με σκοπό την ενημέρωση της καρτέλας συναλλασσόμενου με το Δήμο, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, τις υπό στοιχεία 114801/ΕΞ 2019/15.10.2019 (Β’ 3833), 122220/ΕΞ 2019/31.10.2019 (Β’ 4059) υπουργικές αποφάσεις.

5. Στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με σκοπό τη διασταύρωση στοιχείων διεύθυνσης κατά την υποβολή αίτησης για το Επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παρ. 11 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4618/2019 (Α’ 89) και την τροποποίηση της παρ. 4, με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4997/ 2022 (Α’ 219) και την υπ’ αρ. 70982/26-7-2022 (Β’ 4089) κοινή υπουργική απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 21303/2023 (Β’ 1148) κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ» του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ιδίως στις Συμβάσεις, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.

Άρθρο 2

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)» της ΑΑΔΕ στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), που προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Άρθρο 3

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων» της ΑΑΔΕ, στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ» του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ιδίως στις Συμβάσεις, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 και το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1031977/9-3-2023 της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο (για ΕΦΚΑ)» της ΑΑΔΕ, στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ"» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με σκοπό την ενημέρωση του Μητρώου Εργοδοτών, η ηλεκτρονική απογραφή ΦΠ στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ και η απογραφή των Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων, σύμφωνα με τον ν. 1846/1951, το άρθρο 6 του ν. 2972/2001 (Α’ 291), το άρθρο 9 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) και το άρθρο 5 της υπό στοιχεία ΑΥΕΚΑ Φ21/544/2002 (Β’ 414) όπως ισχύει μετά την υπό στοιχεία ΑΥΕΚΑ Φ11321/30819/1997/2004 (Β’ 496) και τις υπ’ αρ. 4/2002 και 54/2004 εγκύκλιες οδηγίες π. ΙΚΑΕΤΑΜ (Β’ 3503/2021).

Β) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Γ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!