Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 41390 ΕΞ 2023 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ και oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αριθμ. 41390 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 5607/22.09.2023

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ και oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, την παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

6. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

7. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

10. Του π.δ. 35/2015 «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου» (Α’ 56).

11. Της υπ’ αρ. 56169/17.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας» (Β’ 6259).

12. Της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/15016/02.08.2002 απόφασης με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1049).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Δ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ε. Τα αιτήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπ’ αρ. 20311/7-9-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» και υπ’ αρ. 20371/12-07-2023 και 17972/14-3-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 44445/30-8-2023 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» και υπ’ αρ. 44444/30-8-2023 και 44505/31-8-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης των παρακάτω διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την αυθεντικοποίηση υπαλλήλων των ΚΕΠ για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και σύμφωνα με το π.δ. 35/2015, τον ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/15016/2002 (Β’ 1049) απόφαση:

  • «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ με τις μεθόδους ”Αναζήτηση στοιχείων θυρίδας Κ.Ε.Π“ και “Λήψη στοιχείων υπαλλήλου ΚΕΠ με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου“» και
  • «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων».

2. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Κοινωφελής ΕργασίαΕισαγγελίες και ΥΕΚΑ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», με σκοπό την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης των Εισαγγελέων Εκτέλεσης Ποινών και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, προς ενημέρωσή τους για τις διαθέσιμες θέσεις και επιλογή και δέσμευση, της θέσης εκείνης που, σύμφωνα με την πρόταση της ΥΕΚΑ, είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο καταδικασθέντα σε παροχή Κοινωφελούς Εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56169/2022 (Β’ 6259) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!