Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 82774/2023 Εκ νέου τροποποίηση της υπ’ αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244).

Αριθμ. 82774

ΦΕΚ B' 5567/20.09.2023

Εκ νέου τροποποίηση της υπ’ αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β. του μέρους ΙΗ' «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως των άρθρων 134 «Τεχνική Βοήθεια» και 139 «Μεταβατική περίοδος»,

γ. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως του άρθρου 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη» και της παρ. 4 του άρθρου 329 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη»,

δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε. του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας, ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204),

στ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130),

θ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ι. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ια. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).

3. Την υπό στοιχεία Υ 12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

4. Την υπ’ αρ. 4378/15.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167)» (Β’ 67).

5. Την υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961).

6. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

7. Την υπ’ αρ. 26329/17.3.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244).

8. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΕΠΑ, των Υπηρεσιών Διαχείρισης και των δικαιούχων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων. Συνίσταται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων του ΕΠΑ. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Την υπ’ αρ. 69168/31.7.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από την οποία προκύπτει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου, των οποίων ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο έως τις 31.12.2023.

10. Την υπ’ αρ. 68769/28.7.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία διαπιστώνεται ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 14 «Περίοδος Επιλεξιμότητας δαπανών προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου» της υπ’ αρ. 26329/ 11.3.2022 απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 99318/14.10.2022 απόφαση (Β’ 5484), ως προς τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, ως εξής:

«Άρθρο 14

Περίοδος Επιλεξιμότητας δαπανών προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου

Η λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 4378/15.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/ 2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167)» (Β’ 67) παρατείνεται έως τις 31.12.2025.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!