Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 963/275934/2023 Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης στήριξης για τον αραβόσιτο

Αριθμ. 963/275934

ΦΕΚ B' 5458/14.09.2023

Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τον αραβόσιτο, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του υπ’ αρ. 2021/ 2115 Κανονισμού (Ε.Ε.) και του υπ'αρ. 2021/2116 Κανονισμού (Ε.Ε.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ιδίως το άρθρο 63, παρ. 32 αυτού,

2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

3. τον ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α’ 200) και ιδίως τα άρθρα 13 μέχρι και 29 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (Α’ 135),

4. τον υπ’ αρ. 2115/2021 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των υπ'αρ. 1305/2013 Κανονισμών (ΕΕ) και υπ'αρ. 1307/2013 (ΕΕ),

5. τον υπ’ αρ. 2116/2021 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του υπ' αρ. 1306/2013 Κανονισμού (ΕΕ),

6. τον υπ’ αρ. 1172/2022 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του υπ'αρ. 2021/2116 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική και την εφαρμογή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα,

7. τον υπ’ αρ. 1173/2022 εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του υπ'αρ. 2021/2116 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική,

8. τον υπ’ αρ. 2022/126 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2021, «Για τη συμπλήρωση του υπ'αρ. 2021/2115 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ)» (ΕΕ L 20/31.1.2022),

9. τον υπ’ αρ 2022/1317 εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) για παρεκκλίσεις από τον υπ'αρ. 2021/2115 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ) 7 και 8 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023,

10. τον υπ'αρ. 2022/1475 εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ'αρ. 2021/2115 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και την παροχή πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης,

11. το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027, όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία C (2022) 8270/21.11.2022 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,

12. το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

13. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

14. την υπ’ αρ. 885/13.3.2023 υπουργική απόφαση «Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) των Παρεμβάσεων Άμεσων Ενισχύσεων και των Τομεακών Προγραμμάτων του Πυλώνα Ι του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς» (ΑΔΑ: 6Ρ2Ρ4653ΠΓ-Σ0Α) και την τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με το υπ' αρ. 1572/11.5.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΗ84653ΠΓ-1ΟΙ),

15. την υπ’ αρ. 1040/28.03.2023 απόφαση (Β’ 2179) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣΚΑΠ» του Υφυπουργού ΑΑΤ, όπως ισχύει,

16. την υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 απόφαση, «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071),

17. την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 60/2000/ΕΚ,

18. τον ν. 3199/2003 - Εναρμόνιση Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α’ 280),

19. το π.δ. 51/2007, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α’ 54),

20. την υπ’ αρ. 1313/178948 υπουργική απόφαση, «Εφαρμογή του καθεστώτος της Αιρεσιμότητας σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2201/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους άλλους κανονισμούς» (Β’ 3777),

21. την υπ’ αρ. 3336/26-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 757),

22. το υπ’ αρ. 837/86908/21-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων με θέμα «Εισήγηση επί στήριξης συνδεδεμένου εισοδήματος στη φυτική παραγωγή» όσον αφορά την απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα σπόρου προς σπορά ποικιλιών (υβριδίων) αραβοσίτου,

23. τα από 08.06.2023, 21.07.2023 και 24.07.2023 (Α.Π.739/235121/24.7.23), εισερχόμενα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, αναφορικά με τις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης επί του σχεδίου της Υπουργικής απόφασης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον αραβόσιτο,

24. τα από 16.06.2023 και 19.06.2023 (Α.Π.613/192169/ 20.6.23) εισερχόμενα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εκτροφής Ζώων, αναφορικά με τη συμπλήρωση της παρ. 6 του άρθρου 3 για τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων σε αραβόσιτο σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις του καθενός,

25. το υπ’ αρ. 1838/13.6.2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου Υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον αραβόσιτο, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» και τη σύμφωνη γνώμη της,

26. το από 16.07.2023 (Α.Π. 724/227979/18.7.2023) εισερχόμενο μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με την εισήγηση αναφορικά με τις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης επί του σχεδίου της Υπουργικής απόφασης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον αραβόσιτο,

27. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των υπ'αρ. 2021/2115 κανονισμών (Ε.Ε.) (άρθρα 32 έως 35) και υπ'αρ. 2021/2116 (Ε.Ε.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια του αραβόσιτου για την παραγωγή καρπού - Παρέμβαση - Π1 - 32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της παρέμβασης για την περίοδο 2023-2027, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον αραβόσιτο ανέρχεται στα 42.350.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 211.750.000€, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στον αραβόσιτο για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 77.000, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εκτάρια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.

3. Η εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης είναι 550€/εκτάριο σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), βάσει του υπ'αρ. 2115/2021 Κανονισμού (Ε.Ε.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%.

Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 468€/εκτάριο και 633€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Όροι επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις σποράς - Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αραβόσιτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ και το άρθρο 32 παρ. 1 υπ'αρ. 2021/2115 καν. (ΕΕ) , που καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο ή 70.000 σπόρους ανά εκτάριο, δηλαδή η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα σπόρου προς σπορά ποικιλιών (υβριδίων) αραβοσίτου να είναι 2,5 κιλά/στρέμμα ή 7.000 σπόροι/στρέμμα, για τον οποίο πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς.

2. Να καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις. Οι επιλέξιμες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.

3. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο ή 40 τόνους ενσίρωμα ανά εκτάριο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου για το μέρος της παραγωγής που προορίζεται για ζωοτροφή και αυτό υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει αραβόσιτο και τον χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Ι της παρούσας.

4. Επίσης, η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από την συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (δηλ. 2000/60/ΕΚ), τηρείται και η Εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων δηλαδή ο ν. 3199/2003 (Α’ 280), τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το π.δ. 51/2007 (Α’ 54). Οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών και τα Υδατικά Διαμερίσματα έχουν καθορισθεί με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων της 16.07.2010. Στα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ όπως ισχύουν υπάρχουν για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα επικαιροποιημένα προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων. Επίσης, στην Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνεται πλαίσιο για δράσεις και μέτρα που αφορούν και τους γεωργικούς υδατικούς πόρους.

5. Εάν διαπιστωθεί τυχόν μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των ελέγχων τήρησης της αιρεσιμότητας, επιβάλλεται η αντίστοιχη κύρωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 1313/178948/9-6-2023 υπουργικής απόφασης.

Η εν λόγω αστοχία κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή ελέγχου εφαρμογής της Οδηγίας - πλαίσιο για τα νερά, προκειμένου να διαπιστώσει εάν όντως λαμβάνει χώρα παράνομη χρήση αυτού του πόρου. Επιπλέον, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία που εφαρμόζονται άμεσα στην Κοινοτική νομοθεσία, θα γίνονται αναφορές που θα προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ των αρχών ελέγχων των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και των αρχών ελέγχου χρήσης νερού (φορείς λεκάνης απορροής). Εάν, ως αποτέλεσμα αυτών των κοινοποιήσεων, στους αιτούντες ενίσχυσης έχουν επιβληθεί οριστικά κυρώσεις από την αρμόδια υδατική αρχή για παράνομη χρήση αυτού του πόρου, αυτοί οι γεωργοί δεν θα λάβουν κανένα ποσό για τα αρδευόμενα εκτάρια, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για συνδεδεμένη ενίσχυση.

Άρθρο 4

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΣ ΚΑΠ. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων αραβοσίτου.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις παραγωγών

1. Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), με βάση τον υπ'αρ. 2115/2021 Κανονισμό (Ε.Ε.), τον υπ'αρ. 126/2022 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε , τον υπ'αρ. 2022/1317 εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που αφορά την αιρεσιμότητα.

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

4. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης αραβοσίτου γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας - ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

5. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον υπ'αρ. 2116/2021 Κανονισμό (Ε.Ε), τον υπ'αρ. 1173/2022 εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε) και τον υπ'αρ. 1172/2022 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε.) τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.

3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης. Οι λεπτομέρειες για τον αριθμό των διοικητικών ή/και άλλου είδους ελέγχων καθώς και οι κυρώσεις θα περιγραφούν σε αντίστοιχη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα.

Άρθρο 7

Ενστάσεις

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής.

Άρθρο 8

Κυρώσεις - Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 56, Τμήμα 3 του υπ'αρ. 2116/2021 Κανονισμό (Ε.Ε) , τον υπ'αρ. 1173/2022 εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε) και τον υπ'αρ. 1172/2022 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε.).

3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την αιρεσιμότητα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπ'αρ. 2116/2021 Καν. (Ε.Ε), καθώς και του υπ'αρ. 1173/2022 εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) . Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί ο υπ'αρ. 2116/2021 Καν. (Ε.Ε) , και ο υπ'αρ. 1173/2022 εκτελεστικός Καν (Ε.Ε.) η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2520/1997.

Άρθρο 9

Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:

α) Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του υπ'αρ. 2115/2021 Καν., συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν, αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και

β) τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα IV του υπ'αρ. 1475/2022 εφαρμοστικού Καν., συλλέγονται από την ΕΑΕ, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν, με τη μορφή πινάκων και αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

2. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επιπλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

3. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 20232027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Παραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει για την καλλιεργητική περίοδο 2023 και εφεξής.

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!