Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 44/2023 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου Τομέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5285 547
Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32, Αθήνα
Ε-mail : d.kasfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 210 5285 611
210 5285 544
Email: tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr

ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ

Αθήνα, 30/08/2023

Α.Π. 408939

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 44

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΩΣ Ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σε εργοδότες του Δημοσίου Τομέα:

 • Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον e-E.Φ.K.A.
 • Διαχείριση αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από 01/01/2017.
 • Επιστροφή εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν αχρεώστητα έως 31/12/2016 στο Δημόσιο και από 01/01/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α .

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ'αριθμ. 33/2018 Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α.

2) Η υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/90598/2021 (ΦΕΚ Β' 5404/22.11.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σας κοινοποιούμε την ως άνω απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως ρητώς διαλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

Ενδεικτικά, περιπτώσεις για τις οποίες η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών χαρακτηρίζεται ως «αχρεώστητη» αποτελούν η καταβολή εισφορών πέραν του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η καταβολή εισφορών για αποδοχές, τμήματα αποδοχών και για πρόσθετες αμοιβέςαποζημιώσεις, για τις οποίες ρητά προβλέπεται η μη καταβολή εισφορών, η καταβολή εισφορών πέραν της νόμιμης βάσης υπολογισμού, οι εισφορές που προκύπτουν ως υπερβάλλουσες των οφειλομένων από μεταβολή του χρόνου ασφάλισης, των πακέτων κάλυψης ή της ιδιότητας των ασφαλισμένων/ασφαλισθέντων πριν την 1/1/1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή μετά την 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι), κ.λ.π.

Κατ'εξαίρεση, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών αφορούν σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του τ. Ο.Α.Ε.Δ (νυν Δ.ΥΠ.Α.), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα, για τον οποίο ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 01/01/2017 και εφεξής από δικαιούχους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα ή για λογαριασμό αυτών, και από δικαιούχους φορείς απασχόλησής τους και καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2016 και στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2019, του κλάδου Κύριας Σύνταξης.

Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς κλάδους (επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχών και υγειονομικής περίθαλψης), όπως επίσης και για την επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν από 01/01/2020 και εφεξής, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Mε την υπ’ αριθμ. 33/2018 Εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκαν οδηγίες για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν.4387/2016 (Α'85), όπως αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, με αυτές του άρθρου 15 του Ν. 4488/2017 (Α'137) και αυτών της υπ'αριθμ.: Δ15/Δ/12601/293/01-03-2018 Απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και καθορίστηκε η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση εντάσσονται στη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και οι απαιτήσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς και αυτές των εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, ενώ καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις έχουν εφαρμογή:

Ι) Σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα προηγούμενα και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017.

ΙΙ) Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών οι οποίες έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες e-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, ή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017, και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 40 του Α.Ν.1846/51, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.825/78 και τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 21 του Ν.1902/90, οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Επομένως είναι απαιτητό το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκε αχρεώστητα κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αιτήσεως για επιστροφή αυτών.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης έως 31/12/2016 στο Δημόσιο και από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, επιστρέφονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τους οικείους εκκαθαριστές μισθοδοσίας.

Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις της περ. α'της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α'και β'βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Δ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31/12/2019

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο έως 31/12/2016 και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 και εφεξής, και αφορούν σε χρονικό διάστημα έως 31/12/2019.

Για απαιτήσεις μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών, κατά το μέρος που αφορούν στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών), καθώς επίσης και για τις αιτήσεις (ασφαλισμένων και εργοδοτών) που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής, κατά το οποίο έχει εφαρμογή η Α.Π.Δ. Δημοσίου, θα δοθούν οδηγίες όπως προαναφέρθηκε.

Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών θα διαβιβαστούν στις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α., στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων εντάσσεται ο φορέας ή η Υπηρεσία απασχόλησης των δικαιούχων ασφαλισμένων και των εργοδοτών.

Η διαδικασία διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και εφεξής, περιλαμβάνει κατά στάδιο την ακόλουθη ροή εργασιών:

Δ.1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 περ.α της κοινοποιούμενης Υ.Α, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ασφαλισμένο ή και εργοδότη. Στην αίτηση αυτή (επισυνάπτονται υποδείγματα) θα πρέπει, προκειμένου για ασφαλισμένο δικαιούχο, να αναφέρονται οι κλάδοι ασφάλισης, για τους οποίους χώρησε η αχρεώστητη καταβολή, το χρονικό διάστημα, καθώς και η αιτία με περιληπτική περιγραφή. Επίσης θα πρέπει να σημειώνεται η σχέση εργασίας του δικαιούχου (μόνιμος υπάλληλος, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ κ.λ.π.).

Στην αίτηση που θα υποβάλλεται από δικαιούχους εργοδότες θα πρέπει να αναφέρεται η νομική μορφή (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.), καθώς και η Υπηρεσία και ο τόπος απασχόλησης του ασφαλισμένου, για τον οποίο εχώρησε η αχρεώστητη καταβολή, ειδικά όταν πρόκειται για αποκεντρωμένη περιφερειακή Υπηρεσία του Φορέα.

Αρμόδια Τοπική Δ/νση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή της αίτησης για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και την έκδοση σχετικής απόφασης, ορίζεται η Τοπική Δ/νση στην ασφαλιστική – χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης – φορέας του δικαιούχου ασφαλισμένου.

Στις περιπτώσεις ωστόσο φορέων – εργοδοτών, οι οποίοι λειτουργούν αποκεντρωμένα και με μεγάλο αριθμό Περιφερειακών Υπηρεσιών - Παραρτημάτων, θα είναι δυνατή η παραλαβή των αιτήσεων και εν συνεχεία η έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τις Τοπικές Δ/νσεις, στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων παρασχέθηκε ή παρέχεται η απασχόληση του δικαιούχου.

Η μεταφορά της αρμοδιότητας εν προκειμένω θα αποφασίζεται και θα γνωστοποιείται από την Γενική Δ/νση Εισφορών.

Δ.2: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής ή και μεταγενέστερα θα πρέπει να υποβληθεί και η προβλεπόμενη από την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”.

Στην εν λόγω “βεβαίωση”, η οποία θα υπέχει τη μορφή επίσημου διοικητικού εγγράφου, αρμοδίως υπογεγραμμένου, θα πρέπει, προκειμένου για δικαιούχο ασφαλισμένο, να περιέχονται:

α) Τα ατομικά ασφαλιστικά στοιχεία.

β) Η σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ κ.λ.π.).

γ) Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ξεχωριστά για κάθε κλάδο ασφάλισης (κύριας ασφάλισης επικουρικής ασφάλισης εφάπαξ παροχών - υγειονομικής περίθαλψης).

δ) Η χρονική μισθοδοτική περίοδος, κατά την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή.

ε) Η αιτία για την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή.

στ) Ειδική αναφορά ότι οι εισφορές, για τις οποίες ζητείται η επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, έχουν καταβληθεί μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς των ενταχθέντων στον e- ΕΦΚΑ φορέων και δεν έχουν επιστραφεί ή συμψηφισθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο.

Προκειμένου για δικαιούχο φορέα εργοδότη, η “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ” θα πρέπει να περιέχει την πλήρη επωνυμία του φορέα, τον Α.Μ.Ε., τον Α.Φ.Μ., τον τόπο παροχής των Υπηρεσιών του δικαιούχου ασφαλισμένου (έδρα ή περιφερειακή Υπηρεσία παράρτημα εργοδότη), καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρθηκαν για τον δικαιούχο ασφαλισμένο.

Η “βεβαίωση του εκκαθαριστή μισθοδοσίας” θα πρέπει να συνοδεύεται από “ειδική κατάσταση”, η οποία θα συμπληρώνεται με βάση τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και θα περιλαμβάνει σε διακριτές στήλες:

α) τη μισθολογική περίοδο αναφοράς της αχρεώστητης καταβολής.

β) τον αριθμό της μισθοδοτικής κατάστασης, τις αποδοχές (συντάξιμες - ασφαλιστέες), επί των οποίων υπολογίστηκαν οι αχρεώστητες (επί πλέον) εισφορές.

γ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές ασφαλισμένου.

δ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές εργοδότη.

ε) Το ποσό εισφορών που προκύπτει ως διαφορά “επί πλέον” και πρέπει να επιστραφεί. Τα ποσά των επί μέρους στηλών θα πρέπει να εμφανίζονται και ως ετήσια σύνολα.

Στις περιπτώσεις ελλειπουσών καταβολών (επί το έλαττον), που πιθανόν να προκύπτουν για ορισμένες μισθολογικές περιόδους, αυτές θα συμψηφίζονται με τις ”επί πλέον” καταβολές των επόμενων περιόδων, ώστε στο σύνολο των μισθοδοτικών περιόδων του διαστήματος που έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή να εμφανίζεται “πιστωτικό υπόλοιπο”.

Ευνόητο είναι ότι, στην περίπτωση εμφάνισης “χρεωστικού υπολοίπου”, αυτό θα καταλογίζεται κατά τα γνωστά.

Δ.3: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αίτηση επιστροφής καταχωρείται στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Τμήμα Ασφάλισης - Εισφορών της αρμόδιας Τοπικής Δ/νσης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στην περίπτωση όπου η αίτηση επιστροφής έχει υποβληθεί σε άλλη Υπηρεσία (Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ. - Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Εισφορών - Υπηρεσίες του Φορέα απασχόλησης), κατά την καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. της αίτησης, θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που έλαβε η αίτηση αυτή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό του χρόνου παραγραφής της αξίωσης προς επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Κατά την καταχώρηση ως ανωτέρω της αίτησης επιστροφής θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο “έκθεση ελέγχου”, στη οποία θα προσδιορίζονται:

 • Τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., αρ. Μητρώου Δημόσιου Φορέα ή Ν.Π.Δ.Δ. απασχόλησης), για τον οποίο διεκπεραιώνεται το αίτημά του για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Εφόσον η αίτηση αφορά σε δικαιούχο Φορέα - Εργοδότη, στην “'Εκθεση Ελέγχου” θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της έδρας του Φορέα.

 • Η ύπαρξη ή όχι βεβαιωμένης οφειλής κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιστροφής ή συμψηφισμού.
 • Η διαπίστωση ότι τα προς επιστροφή ή συμψηφισμό ποσά ασφαλιστικών εισφορών έχουν καταβληθεί.
 • Η μη παρέλευση του χρόνου παραγραφής, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης επιστροφής στον e-.ΕΦ.Κ.Α. ή στο Γ.Λ.Κ. ή στο Δημόσιο Φορέα απασχόλησης των δικαιούχων.
 • Τα προς επιστροφή ποσά ανά χρονολογική περίοδο, για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Δ.4: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ Ο.Π.Σ./e- Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠ.ΕΠ.

Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. στο πεδίο “Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη” - Λοιπές Πιστωτικές Κινήσεις Οφειλέτη” του προς επιστροφή ποσού, στον δικαιούχο ασφαλισμένο ή και εργοδότη, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αντίστοιχη “Έκθεση ελέγχου”. Ως ημερομηνία αναγράφεται η ημερομηνία της αίτησης. Στο πεδίο “Αιτιολογία” καταχωρείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου με την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Επιστροφής.

Έκδοση, μέσω του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., “Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών - ΑΠ.ΕΠ.” από τον αρμόδιο υπάλληλο και έγκριση από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας της Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του Δημόσιου Φορέα, όπου παρασχέθηκε η συγκεκριμένη απασχόληση.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί (π.χ. λόγω παραγραφής της αξίωσης) ή ικανοποιείται μερικώς, θα εκδίδεται αντίστοιχα απορριπτική απόφαση Δ/ντού ή απόφαση μερικής αποδοχής του αιτήματος.

Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται θα κοινοποιούνται στους αιτούντες, στα τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της αρμόδιας Π.Υ.Σ.Υ..

Εφ’ όσον όπως προαναφέρθηκε ορισθεί ως αρμόδια Τοπική Δ/νση για την εξέταση αιτήματος, εκείνη που έλαβε χώρα η απασχόληση και όχι αυτή της έδρας του φορέα – εργοδότη, οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται και στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης που ανήκει η έδρα του φορέα.

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι Αποφάσεις Δ/ντού που θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφηκε, θα πρέπει να φυλάσσονται σε Ειδικό Αρχείο μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς – πλην του κλάδου Κύριας Σύνταξης – κλάδους εφ’ όσον ολοκληρωθούν από την Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τοπικών Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

ΣΥΝ/ΝΑ:

1. Η υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/90598/2021 Υπουργική Απόφαση

2. Παράρτημα με Υποδείγματα εντύπων

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
α/α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

 1. Αίτηση ασφαλισμένου δικαιούχου
 2. Αίτηση εργοδότη δικαιούχου
 3. Βεβαίωση εκκαθαριστή μισθοδοσίας
 4. Ειδική συνοδευτική κατάσταση εκκαθαριστή μισθοδοσίας
 5. Έκθεση Ελέγχου Τμήματος Ασφάλισης και Εισφορών
 6. Απόφαση Δ/ντού (ΑΠ. ΕΠ)
 7. Απόφαση Δ/ντού μερικής αποδοχής
 8. Απόφαση Δ/ντού ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!