Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 75462/2023 Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ΕΦΚΑ 2023-2024. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 75462

ΦΕΚ B' 5214/28.08.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20-5-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ - πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β’ 3420).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115),

β) της περ. η’) της παρ. 4 του άρθρου 34, του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88),

γ) της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

δ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του άρθρου 90 Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113),

στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) καθώς και του π.δ. 82/2023 (Α’ 139) περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομικών σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 131),

η) των άρθρων 16 και 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

2. Την υπ’ αρ. 65928/13-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526).

3. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

4. Την υπ’ αρ. 51151/20-5-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β’ 3420), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66240/137-2023 (Β’ 4536) απόφαση.

5. Την υπ’ αρ. 2902/70/03-08-2023 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

6. Την υπ’ αρ. 72541/04.08.2023 εισήγηση της προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ενδεχόμενη αύξηση της δαπάνης στον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ από αυτή που έχει ήδη προβλεφθεί με την υπ’ αρ. 51151/20-5-2023 (Β’ 3420) λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής, η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20-5-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ - πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β’ 3420) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην περ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 51151/20-05-2023 (Β’ 3420) προστίθεται η νήσος Ρόδος στις περιοχές αυξημένων διανυκτερεύσεων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

i) των νήσων Λέσβου, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

ii) των νήσων Ρόδου και Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις».

2. Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 51151/20-05-2023 (Β’ 3420) προστίθεται η νήσος Ρόδος στις περιοχές με προσαυξημένη κατά 20% επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τροποποιείται ο τίτλος του Πίνακα 1, ο τίτλος του Πίνακα 2 και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η περ. α’ της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ** ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ**
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 29,00€ 28,00€
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 28,00€ 26,00€
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 28,00€ 25,00€
2 ΑΣΤΕΡΩΝ* 24,00€ 23,00€
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 21,00€ 21,00€
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΔΩΜΑΤΙΑ -ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 25,00€ 25,00€
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 22,00€ 22,00€
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 20,00€ 20,00€
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 16,00€ 16,00€
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 15,00€ 15,00€
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ
(ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)
- 19,00€ 19,00€
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - 9,50€ 9,50€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 40,00€
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 36,00€
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 32,00€
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 27,00€
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 22,00€
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΔΩΜΑΤΙΑ -ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 30,00€
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 26,00€
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 23,00€
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 18,00€
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 16,00€
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ
(ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)
- 24,00€
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - 9,50€

Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα όλων των περιοχών προσαυξάνονται κατά 20% για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2023 και κατά τις περιόδους από 15.12.2023 έως 14.01.2024 και από 26.04.2024 έως 12.05.2024.

Για τα καταλύματα των νήσων Ρόδου και Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-ΛίμνηςΑγ. Άννας οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.».

3. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 51151/20-05-2023 (Β’ 3420) αντικαθίσταται το πρώτο και το προτελευταίο εδάφιο της περ. β και ο τίτλος του Πίνακα 3 για την ένταξη της Ρόδου στις περιοχές με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή και η περ. β διαμορφώνεται ως εξής: «Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας πλην όσων βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω, Ρόδο στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης - Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας καθώς και στον νομό Έβρου καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 11,50 € 7,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 8,50 € 5,50 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 4,00 € 2,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 3,00 € 1,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 1,00 € 0,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ -
ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)
5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 5,50 € 3,50 €
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 4,50 € 2,50 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 3,50 € 1,50 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 2,50 € 1,00 €
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1,50€ 1,00€
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ
- 5,00 € 3,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - - -

Στα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω, Ρόδου και των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης - Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας καθώς και του νομού Έβρου δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω για την καταβολή και τα όρια ιδιωτικής συμμετοχής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της παρούσας.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!