Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 395012/2023 Κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης βάσει της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3801/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

Βαθμός Ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας: ΑΜΕΣΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρ. Πρωτ.: 395012

ΠΡΟΣ: Όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμο Αμαρουσίου
Δ/νση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπόψη κ. Παπαδημητρίου
apapadimitriou@maroussi.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης βάσει της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3801/2009. Υπενθύμιση οδηγιών.»

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 608047/22.12.2022 Γενικό Έγγραφό μας.

β) Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 72828/14.08.2023 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου.

Με αφορμή το ως άνω β’ σχετικό έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που έχετε λάβει με το ως άνω α’ σχετικό Γενικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τους μονίμους υπαλλήλους των ίδιων φορέων οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το οποίο εκδίδετε συνταξιοδοτικές αποφάσεις, θα πρέπει, απαραιτήτως, να κοινοποιείτε τις αποφάσεις αυτές στους φορείς στους οποίους υπηρετούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3801/2009, περί αυτοδίκαιης απόλυσής τους από την υπηρεσία από την πρώτη του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα.

Οι Προϊστάμενοι των Τοπικών Διευθύνσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Συντάξεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Anastasios Koukos
29/01/2024 20:04:12

που θα βρω την απόφαση συνταξιοδότησης δημοσίου ιατρού του ΕΣΥ