Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ51020/73800/2023 Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. - Ν.Π.Ι.Δ.) και κωδικοποίηση αυτού.

Αριθμ. Φ51020/73800

ΦΕΚ B' 5105/17.08.2023

Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. - Ν.Π.Ι.Δ.) και κωδικοποίηση αυτού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’160).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών -Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Την υπό στοιχεία 65928/13.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’4526).

7. Την υπ’ αρ. Φ.51020/οικ.1893/16.01.2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ΤΕΑ» (Β’178).

8. Την υπό στοιχεία Δ16/Φ51020/οικ.63790/1529/ 09.01.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. - Ν.Π.Ι.Δ.) (Β’48).

9. Την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που διατυπώνεται με το υπ’ αρ. 629/04.07.2023 έγγραφό της.

10. Το από 10.07.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

11. Το υπ’αρ. 4.758/21.07.2023 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδάμου Μαρίας του Δημητρίου.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. - Ν.Π.Ι.Δ.)» και κωδικοποίησης αυτού, η οποία καταρτίστηκε με το υπ’αρ. 4.758/21-07-2023 συμβολαιογραφικό έγγραφο, που συνέταξε και υπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.758

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Στην Αθήνα σήμερα, είκοσι μία (21) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σόλωνος αριθμός 68 και σε εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ του Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 122304138 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών) με έδρα την Αθήνα παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο Άγγελος Τζανετάτος [ … ] και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι παρίσταται στο παρόν ως Αντιπρόεδρος και για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» (στο εξής για συντομία «Ταμείο»), εξουσιοδοτηθείς να το εκπροσωπήσει νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος με το από 10-7-2023 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κυρωμένο απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3029/2002, τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και του καταστατικού αυτού, λειτουργεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Ταμείο έχει συσταθεί με το υπ’ αρ. 6.161/11-11-2003 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Ελεωνόρας-Αλεξάνδρας Κρεμαλή-Μουλοπούλου, το οποίο, μαζί με την εγκριτική αυτού απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’727/2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αρ. 579/11-10-2016 πράξη μου, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: α) με την υπ’ αρ. 11.494/8-3-2010 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καρπούζου, η οποία, μαζί με την εγκριτική αυτής απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’452/2010, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αρ. 579/ 11-10-2016 πράξη μου, β) με την υπ’αρ. 579/11-10-2016 πράξη μου, εγκριθείσα με την υπό στοιχεία ΑΤ10/ Φ51020/οικ.48286/802 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νόμιμα δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 3662/2016 που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 1.857/2018 πράξη μου, και γ) με την υπ’αρ.1.857/30-11-2018 πράξη μου, εγκριθείσα με την υπό στοιχεία Δ16/Φ.51020/οικ.63790/1529 απόφαση του του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νόμιμα δημοσιευμένης στο ΦΕΚ Β’48/2019, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε λυθεί, ούτε άλλως παύσει να ισχύει, όπως δήλωσαν υπεύθυνα σε μένα τη συμβολαιογράφο ο εδώ εμφανισθείς εκπρόσωπός του.ΤοΤαμείο έχει έδρα τον νομό Αττικής και γραφεία στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 76 και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 27ης και 28ης Απριλίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 5-5-2022 πρακτικό του, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Με το ως άνω προσαρτώμενο στο παρόν από 10-7-2022 πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έλαβε απόφαση για την έγκριση του τελικού σχεδίου τροποποίησης του εδαφίου α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Καταστατικού που προβλέπει τα κάτωθι:

«Η εισφορά για τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου ορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε κύριο μέλος, 7,00 ευρώ για το εξαρτώμενο μέλος, ήτοι τον ή την σύζυγο και 7,00 ευρώ για τα τέκνα (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών θα καταβάλλεται το ποσό των 7,00 ευρώ συνολικά για όλα τα τέκνα).»

ως ακολούθως:

«Από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Υγείας τουΤαμείου ορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε κύριο μέλος. Για τα εξαρτώμενα μέλη η μηνιαία εισφορά ανέρχεται α) σε 7,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο κυρίου μέλους, β) 7,00 ευρώ για το πρώτο τέκνο κυρίου μέλους και γ) 6,00 ευρώ για το δεύτερο τέκνο κυρίου μέλους. Η εισφορά για την ασφάλιση για κάθε επόμενο τέκνο μετά το δεύτερο είναι μηδενική.»

Με το ίδιο ως άνω πρακτικό το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου εξουσιοδότησε τον εδώ εμφανισθέντα Αντιπρόεδρό τουΆγγελοΤζανετάτο του Διονυσίου και ης Αλεξάνδρας για όλες τις νόμιμες ενέργειες που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού και την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Κατόπιν των ανωτέρω ο εμφανισθείς, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, προβαίνει με το παρόν:

Α. Στην τροποποίηση του εδαφίου α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως: «Από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου ορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε κύριο μέλος. Για τα εξαρτώμενα μέλη η μηνιαία εισφορά ανέρχεται α) σε 7,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο κυρίου μέλους, β) 7,00 ευρώ για το πρώτο τέκνο κυρίου μέλους και γ) 6,00 ευρώ για το δεύτερο τέκνο κυρίου μέλους. Η εισφορά για την ασφάλιση για κάθε επόμενο τέκνο μετά το δεύτερο είναι μηδενική.», και

Β. Στην κωδικοποίηση του Καταστατικού τουΤαμείου σε ένα ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί-Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Καταστατικό θα έχουν την έννοια που παρατίθεται κατωτέρω:

 • «Ταμείο» ή «ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ»:Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.».
 • «Άμεσα Ασφαλισμένοι» ή «Κυρίως Ασφαλισμένοι»: Τα φυσικά πρόσωπα που δύνανται να ασφαλιστούν στο Ταμείο με κριτήριο την επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν, όπως αυτή προσδιορίζεται στο παρόν.
 • «Έμμεσα Ασφαλισμένοι» ή «Εξαρτώμενα Μέλη»: Τα φυσικά πρόσωπα που δύνανται να ασφαλιστούν στο Ταμείο ως συνδεόμενα συγγενικά με Κυρίως Ασφαλισμένους κατά τους όρους του παρόντος.
 • «Δικαιούχος Παροχών»:ΤοΆμεσα ή Έμμεσα Ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου.
 • «Ασφαλιστικές Παροχές»: Οι παροχές σε είδος ή χρήμα που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Ταμείου κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού.
 • «Κλάδος Ασφάλισης»: Αυτοτελής Κλάδος τουΤαμείου εκ του οποίου τα ασφαλισμένα μέλη αξιώνουν παροχή σε χρήμα ή είδος βάσει της ασφαλιστικής σχέσης.
 • «Κανονισμός Παροχών»:Το σύνολο των αποτυπωμένων σε κωδικοποιημένο κείμενο κανόνων εκ του οποίου προκύπτουν οι προβλεπόμενες καλύψεις σε είδος ή χρήμα που δικαιούνται οι Δικαιούχων Παροχών από τους κλάδους ασφάλισης του Ταμείου, αναλόγως της ασφαλιστικής περίπτωσης.
 • «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας»: Το σύνολο των κανόνων λειτουργίας και οργάνωσης του Ταμείου, όπως αποτυπώνονται σε κωδικοποιημένο κείμενο.
 • «Δ.Σ.» ή «Διοικητικό Συμβούλιο»:Το ανώτατο όργανο Διοίκησης του Ταμείου.
 • «Κύριος Φορέας Ασφάλισης»: O Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης από τον οποίο τα ασφαλισμένα μέλη λαμβάνουν κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης ή/και συνταξιοδοτικές παροχές, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

2. Με το παρόν Καταστατικό συνιστάταιΤαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΤαμείου, για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυμία του Ταμείου είναι: «INSTITUTION FOR OCCUPATIONAL RETIREMENT PROVISION OFTHE MINISTRY OF FINANCE».

3. Το Ταμείο διέπεται από:

α)Τις διατάξεις του ν. 3029/2002 (Α’160), όπως ισχύει,

β) τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση του ν. 3029/2002 όπως ισχύει, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η υπό στοιχεία Φ.Επαγ.ασφ./οικ.16 (Β’ 462/2003) υπουργική απόφαση «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως έχει τροποποιηθεί και η υπό στοιχεία Φ.51010/οικ.19976/861 (Β’ 2751/2014) υπουργική απόφαση «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως ισχύει,

γ) το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) το παρόν Καταστατικό.

4. Το Ταμείο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έδρα του Ταμείου ορίζεται ο νομός Αττικής.Τα γραφεία τουΤαμείου μεταφέρονται εντός των ορίων του νομού Αττικής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. ΤοΤαμείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2

Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας

1. Το Ταμείο αποσκοπεί στη συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα ασφαλισμένα μέλη του από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση στα ασφαλισμένα του μέλη πρόσθετης, πέραν της προσφερόμενης από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Προς επίτευξη των σκοπών αυτών συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:

α) Ο κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών,

β) ο κλάδος Λοιπών Παροχών (Υγειονομική Περίθαλψη).

3. Οι ασφαλιστικές παροχές καλύπτονται από τους πόρους και το αποθεματικό του Ταμείου. Στους πόρους του Ταμείου περιλαμβάνονται και οι μηνιαίες εισφορές των μελών του Ταμείου, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

4. Οι κλάδοι της παρ. 2 ανωτέρω έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

5. Από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών χορηγείται παροχή για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος και αναπηρίας, η οποία καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε περιοδικά (σύνταξη). Από τον Κλάδο Λοιπών Παροχών χορηγούνται στα ασφαλισμένα μέλη παροχές υγειονομικής περίθαλψης για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

6. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Η ασφάλιση στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι υποχρεωτική για όλα τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη του, ενώ η ασφάλιση στον κλάδο Υγείας είναι προαιρετική για τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη ή και τα εξαρτώμενα αυτών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

ΤοΤαμείο ιδρύθηκε για αόριστο χρόνο και λύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Άρθρο 4

Υπαγωγή

1. Άμεσα ασφαλισμένοι τουΤαμείου δύνανται να είναι οι απασχολούμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου:

α) Στο Υπουργείο Οικονομικών,

β) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

γ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

δ) στον Στενό ή/και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω, άμεσα ασφαλισμένοι τουΤαμείου δύναται να είναι:

 • Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι Γενικοί καιΤομεακοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους,
 • τα μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
 • ο Διευθυντής του Ταμείου,
 • οι απασχολούμενοι στο Ταμείο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάλληλοί του,
 • οι συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) του Ταμείου (νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, αναλογιστές κ.λπ.), υπό τον όρο ότι συνδέονται με τοΤαμείο με σύμβαση διάρκειας όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών,
 • οι απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στα νομικά πρόσωπα που έχουν συνεργασία με το Ταμείο δυνάμει συμβάσεως όχι μικρότερης των δώδεκα (12) μηνών.

Για την καταβολή των εισφορών των ως άνω προσώπων μετά την λήξη της θητείας τους ή της καθοιονδήποτε τρόπο λύσης, λήξης ή καταγγελίας της σύμβασης που συνδέει αυτά (ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία απασχολούνται) με το Ταμείο, εφαρμόζεται η παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Ειδικά για τον κλάδο Λοιπών Παροχών, τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του κυρίως ασφαλισμένου δύνανται να εγγραφούν στο Ταμείο, με τους όρους που ορίζονται αναλυτικά σε επόμενο άρθρο του παρόντος.

2. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση απαιτείται αίτηση εισδοχής και ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Περαιτέρω, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών και κατόπιν της έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, δύνανται να υπάγονται προς ασφάλιση στους Κλάδους Ασφάλισης τουΤαμείου και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε έναν ή περισσότερους εκ των περιγραφόμενων στην παρ. 1 του παρόντος φορείς.

4. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται σε έντυπο τουΤαμείου, όπου αναφέρονται και τα αναγκαία συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πρωτοκολλείται και εισάγεται προς έγκριση στο Δ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό τουΤαμείου. Η ημερομηνία ένταξης του ασφαλισμένου μέλους στοΤαμείο θεωρείται η πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά την οποία εγκρίθηκε η αίτηση εγγραφής του.

5. Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελματική ένωση εργαζομένων.

6. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οφείλουν να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά, η οποία θα παρακρατείται απευθείας από τη μισθοδοσία τους και θα αποδίδεται στο λογαριασμό τουΤαμείου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος για οποιονδήποτε λόγο δεν μισθοδοτείται από την υπηρεσία του, οφείλει με δική του ευθύνη να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου. Εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την κατάθεση ή απόδοση της ασφαλιστικής εισφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου δεν εξειδικεύσει τον Κλάδο για τον οποίο η εισφορά αυτή καταβάλλεται, η εν λόγω καταβολή θα καλύπτει κατά προτεραιότητα την εισφορά του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών.

7. Η υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο άρχεται μόνο μετά από υποβολή σχετικής αίτησης δήλωσης του ασφαλισμένου ότι αποδέχεται το ύψος των εισφορών και έγκριση της αίτησης αυτής από το Δ.Σ. του Ταμείου.

Άρθρο 5

Μητρώο Ασφαλισμένων

1. ΤοΤαμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου που καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Τα νέα μέλη, με την εγγραφή τους, λαμβάνουν τον επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι τον αριθμό αυτό αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. Κάθε μέλος υποβάλλει στοΤαμείο αίτηση εγγραφής απογραφικό δελτίο.

3. Στο παραπάνω Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στους ασφαλισμένους, και ιδίως τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου.

β) Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ) Η υπηρεσία στην οποία απασχολείται ο ασφαλισμένος.

δ) Τα ποσά των εισφορών που εισπράττει το Ταμείο για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους.

ε) Το ύψος του Κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου για τον κλάδο συνταξιοδοτικών παροχών.

στ) Η ημερομηνία αρχικής ασφάλισης σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) και οι όποιες αλλαγές, στον ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου.

ζ) Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές.

4. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους, με αύξοντα αριθμό εκείνον του Μητρώου Μελών που αντιστοιχεί στο Μέλος. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων, που το Μέλος καταθέτει τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα, καθώς και αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από το Ταμείο για λογαριασμό του Μέλους.

Άρθρο 6

Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου

1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται σε περίπτωση που:

α) Η υπαλληλική σχέση του ασφαλισμένου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος, λυθεί με την αποδοχή της παραίτησής του ή λόγω συνταξιοδότησης, εκτός και αν δηλώσει ότι επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισης και μετά την αποδοχή της παραίτησης ή την συνταξιοδότηση (υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος),

β) ο ασφαλισμένος εξέρχεται της υπηρεσίας ένεκα οριστικής απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους ή ένεκα τέλεσης ποινικού αδικήματος χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του ασφαλισμένου τουΤαμείου και δεν δύναται να αιτηθεί τη συνέχιση της ασφάλισης μετά την απόλυση.

γ) ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από τοΤαμείο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3029/2002.

2. Ο ασφαλισμένος διαγράφεται, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. ιδίως στις περιπτώσεις που το μέλος:

α) Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό.

β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του.

γ) Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του Ταμείου.

δ) Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, τον Κανονισμό Παροχών και των Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ε) Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του ενός (1) έτους και δεν ανταποκρίνεται σε έγγραφες οχλήσεις (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) από υπηρεσία τουΤαμείου, ώστε να προβεί σε αποπληρωμή των οφειλών αυτών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος ή νόμιμος εκπρόσωπός του θα προσκαλείται από το Δ.Σ. για ακρόαση κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι πειθαρχικές ποινές που δύνανται να επιβληθούν, προβλέπονται από τον ως άνω Κανονισμό.

3. Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου επέρχεται, εφόσον συντρέχει μεταγενέστερη έκλειψη μιας αναγκαίας, κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου.

4. Τις ίδιες στερήσεις και με τους ίδιους ως άνω όρους υφίστανται και οι δικαιούχοι παροχών γενικότερα.

Άρθρο 7

Δικαιώματα των ασφαλισμένων - Υποχρεώσεις Ταμείου

1. Όλοι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο έχουν ίσα δικαιώματα.

2. Κάθε ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από τοΤαμείο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί είτε να λάβει την παροχή του από τον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού, είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία.

3. Κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παροχών του Ταμείου δικαιούται να ενημερώνεται μια (1) φορά κάθε χρόνο από το Ταμείο για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι τουΤαμείου και ιδίως για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, για την πραγματική χρηματοδότηση των παροχών και για το προσδοκώμενο επίπεδό τους.

4. Στην ιστοσελίδα τουΤαμείου, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων αναρτώνται υποχρεωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:

α. Το Καταστατικό του Ταμείου,

β. ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα παραρτήματά του,

γ. ο Κανονισμός Επενδύσεων,

δ. ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,

ε. ο Κανονισμός Παροχών με τα παραρτήματά του,

στ. ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,

ζ. το Οργανόγραμμα και η σύνθεση των ατομικών και συλλογικών Οργάνων του Ταμείου, καθώς και τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ., του Διευθυντή και των Προϊσταμένων,

η. η Ετήσια Αναλογιστική Έκθεση,

θ. αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων,

ι. ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες,

ια. κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίησή της,

ιβ. η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής,

ιγ. οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

5. Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ιδία δαπάνη, αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:

α) Του Ισολογισμού,

β) του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,

γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως,

δ) της Αναλογιστικής Μελέτης και

ε) της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

6. Η υποχρέωση ενημέρωσης των μελών εξυπηρετείται και με την ανάρτηση των ανωτέρω στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο τουΤαμείου, για τον οποίο τα μέλη θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς και με την αποστολή αυτών στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε μέλους (εφόσον διαθέτει και την έχει γνωστοποιήσει στο Ταμείο). Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση ενημέρωσης των ασφαλισμένων υπαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται να λαμβάνουν κάθε χρόνο συνοπτικές πληροφορίες για την κατάσταση τουΤαμείου και ειδικότερα για την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.

8. Κάθε δικαιούχος παροχής δικαιούται να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τις οφειλόμενες παροχές και για τις δυνατές επιλογές καταβολής τους.

9. Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης από ασφαλισμένο ή δικαιούχο παροχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να περιορίζει εύλογα την ανωτέρω ενημέρωση.

10. ΤοΤαμείο έχει υποχρέωση να χορηγεί ετησίως στα ασφαλισμένα μέλη του, με οποιοδήποτε μέσο επιλεγεί ως προσφορότερο:

α) Ενημερωτικό σημείωμα για τις παραμέτρους που αφορούν στην ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο, όπως ενδεικτικά το ύψος του συγκεντρωμένου Κεφαλαίου στον ατομικό λογαριασμό εκάστου του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών,

β) βεβαίωση για φορολογική χρήση για τις εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, εκτός αυτών που έχουν παρακρατηθεί από τον εργοδότη και για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η αντίστοιχη βεβαίωση από τον τελευταίο και

γ) βεβαίωση για φορολογική χρήση για τυχόν καταβληθείσες παροχές.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των Ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου υποχρεούνται:

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.

3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης τουΤαμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOY ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 9

Όργανα διοίκησης - Αρμοδιότητες Δ.Σ. του Ταμείου

1. Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, απαρτίζεται από τα αναφερόμενα στο Καταστατικό του πρόσωπα, καθορίζει την πολιτική, την στρατηγική του Ταμείου και έχει την συνολική ευθύνη για την λειτουργία του. Είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου δεν αναθέτουν σε άλλο όργανο. Το Δ.Σ. του Ταμείου διατηρεί τη τελική ευθύνη για τοΤαμείο, ακόμη και σε περίπτωση ανάθεσης ορισμένων λειτουργιών σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

2. Το Δ.Σ του Ταμείου ασκεί τις αρμοδιότητες του δια των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου και σύμφωνα με την νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δ.Σ. τουΤαμείου είναι δεόντως τεκμηριωμένες και περιγράφουν επιπρόσθετα τον τρόπο, με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τη διαχείριση κινδύνων.

4.Το Δ.Σ. αναπτύσσει πολιτική συνέχισης των δραστηριοτήτων για να διασφαλίσει τις παροχές και να ασκήσει τις δραστηριότητες του Ταμείου χωρίς διακοπή.

5. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο τουΤαμείου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος Διακυβέρνησης του Ταμείου.
 • Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου.
 • Αποφασίζει για την ενοποίηση και τη διάσπαση του Ταμείου, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων.
 • Διαχειρίζεται τα κεφάλαια του Ταμείου, την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
 • Προσλαμβάνει και παύει το απαραίτητο για τη λειτουργία του προσωπικό του Ταμείου και τον Διευθυντή του Ταμείου.
 • Διορίζει και παύει Ορκωτούς Ελεγκτές, Εσωτερικό Ελεγκτή/ές και Αναλογιστή/ές του Ταμείου.
 • Αποφασίζει για την εξωτερική ανάθεση, εν όλω ή εν μέρει, της διαχείρισης του Ταμείου, καθώς και των βασικών λειτουργιών ή άλλων δραστηριοτήτων.
 • Ορίζει την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου.
 • Ορίζει και παύει τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεματοφύλακα του Ταμείου.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει στις Αρμόδιες Αρχές τα έγγραφα και τα στοιχεία όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10

Εκλογή του Δ.Σ.

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα Καταστατικά Όργανα του Ταμείου έχουν οι ταμειακώς ενήμεροι κυρίως ασφαλισμένοι τουΤαμείου που δεν έχουν απωλέσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους.

2. ΤoΤαμείο διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται από τα ασφαλισμένα μέλη με μυστική ψηφοφορία και για τετραετή θητεία. Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα τουΤαμείου.

3. Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών φέρει τριμελής (3μελής) Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή συγκροτείται στηνέδρατουΤαμείου,κατόπινκληρώσεωςμεταξύτωνκυρίωςασφαλισμένωνμελώντου.Τηνευθύνηγιατηνκλήρωση φέρει το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο τουΤαμείου,τοοποίοοφείλειναέχειπροβείστηνωςάνωκλήρωση τωντακτικώνμελώντηςΕφορευτικήςΕπιτροπήςκαθώςκαι των αναπληρωματικών αυτών, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών. Εντός των επόμενωντριών(3)εργασίμωνημερώναπότηνκλήρωση συγκροτείται η Εφορευτική Επιτροπή μετά από κλήτευση των μελών αυτής από το Δ.Σ.. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να διορίζεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος,ωςΠρόεδροςτηςΕφορευτικήςΕπιτροπής, Δικηγόρος οριζόμενος από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδραςτουταμείου,οοποίοςθαέχειτουλάχιστοντετραετή δικηγορικήυπηρεσία.ΣτηνπερίπτωσηαυτήηΕφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον ορισθέντα Δικηγόρο, ως Πρόεδρο και από δύο (2) τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών, τα οποία προκύπτουν από κλήρωση κατά ταωςάνωεκτεθέντα.Γιατηναποζημίωσητουορισθέντος Δικηγόρου ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες αμοιβές.

4. Το Δ.Σ. τουΤαμείου, αφού λάβει υπόψη και εκτιμήσει τον συνολικό αριθμό των κυρίως ασφαλισμένων μελών του και τον πιθανό αριθμό προσέλευσης ψηφοφόρων είναι δυνατό να συστήσει περισσότερες από μία Εφορευτικές Επιτροπές, ανά κάλπη ψηφοφορίας. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των επιμέρους Εφορευτικών Επιτροπών προκύπτουν από κλήρωση μεταξύ των κυρίως ασφαλισμένων μελών τουΤαμείου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών φέρει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στη προηγούμενη παράγραφο.Της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δύναται να προεδρεύει Δικηγόρος κατά τα ως άνω οριζόμενα.

5. Τα εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ. και τα αναπληρωματικά τους μέλη ως επιλαχόντες εκλέγονται με ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο σημειώνεται στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα η φράση «ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με στυλό μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των ΜΕΛΩΝΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών κάλπη για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων. Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) λαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα σφραγισμένο φάκελο με τη σφραγίδα του ταμείου και την μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και ψηφοδέλτιο, αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

7. Πέραν της αυτοπρόσωπης ψήφου κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, τα μέλη του Ταμείου που κατοικούν εκτός του νομού Αττικής, έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο. Τα ασφαλισμένα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο οφείλουν να γνωστοποιήσουν προς την Εφορευτική Επιτροπή (στην έδρα του Ταμείου) με συστημένη και ενυπόγραφη επιστολή, η οποία πρέπει να έχει παραδοθεί στην Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας των αρχαιρεσιών, το ότι επιθυμούν να λάβουν το σχετικό εκλογικό υλικό. Η Εφορευτική Επιτροπή, με δαπάνες του Ταμείου, οφείλει τουλάχιστον (10) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών να αποστείλει προς τα μέλη που δήλωσαν ότι επιθυμούν να λάβουν εκλογικό υλικό, φάκελο αλληλογραφίας εντός του οποίου περιέχεται φάκελος ψηφοφορίας και το προδιατυπωμένο Ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, τα επιθυμούντα να ψηφίσουν δια επιστολής μέλη, με δική τους ευθύνη, οφείλουν να στείλουν έως την προτεραία των αρχαιρεσιών με συστημένη επιστολή φάκελο αλληλογραφίας απευθυνόμενο προς την Εφορευτική Επιτροπή τουΤαμείου με την επισημείωση «ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ», εντός του οποίου θα περιέχεται σφραγισμένος ο φάκελος ψηφοφορίας που εμπεριέχει το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς προτίμησης ή άνευ σταυρών. Μετά την παραλαβή του φακέλου αλληλογραφίας του μέλους εις τον οποίο εμπεριέχεται ο φάκελος ψηφοφορίας δεν είναι δυνατή η δια αυτοπρόσωπης εμφάνισης ψηφοφορία. Οι παραληφθέντες έως την προτεραία των αρχαιρεσιών φάκελοι αλληλογραφίας εντός των οποίων περιλαμβάνονται οι σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας φυλάσσονται στην έδρα τουΤαμείου ή εντός προκαθορισμένου καταστήματος ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ειδική θυρίδα, τις μοναδικές κλείδες της οποίας κρατεί η Εφορευτική Επιτροπή, από αναδείξεως της έως το πέρας των αρχαιρεσιών. Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών και κατά την ώρα έναρξης της εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τους φακέλους αλληλογραφίας, ελέγχοντας έκαστο εξ αυτών περί της ακεραιότητάς του και εφόσον είναι άθικτος και μη παραβιασμένος, εξάγει τον φάκελο ψηφοφορίας. Εφόσον ο φάκελος ψηφοφορίας είναι σφραγισμένος, άθικτος και πληροί τις προδιαγραφές φακέλων ψηφοφορίας, όπως έχουν οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή, τίθεται επ’αυτού τη σφραγίδα του Ταμείου και η υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής και ρίπτεται υπό του Προέδρου εντός της κάλπης ψηφοφορίας. Συνάμα, διαγράφεται από τον κατάλογο ψηφισάντων το όνομα του ψηφοφόρου και τίθεται επί του καταλόγου ψηφισάντων αντί της υπογραφής του ψηφοφόρου και αποστολέα της συστημένης επιστολής η σημείωση «ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ». Σε περίπτωση διαπίστωσης φακέλου αλληλογραφίας, ο οποίος έχει διαρραγεί ή παραβιασθεί ή φέρει στίξεις ή σημάδια που δύνανται να προδίδουν την ψήφο του ασφαλισμένου, η Εφορευτική Επιτροπή καταστρέφει τον φάκελο και το περιεχόμενο αυτού και θεωρείται ότι ο εν λόγω ψηφοφόρος δεν ψήφισε. Σε περίπτωση θέσης σημειώσεων ή διακριτικών ή στίξεων επί του φακέλου ψηφοφορίας που ευρίσκεται εντός του φακέλου αλληλογραφίας ή εάν ο φάκελος ψηφοφορίας δεν είναι σφραγισμένος και κλειστός ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που ετέθησαν από την Εφορευτική Επιτροπή ή εάν δεν περιέχεται φάκελος ψηφοφορίας ή εάν περιέχεται εντός του φακέλου αλληλογραφίας μόνο ψηφοδέλτιο άνευ φακέλου ψηφοφορίας ή εάν το ψηφοδέλτιο βρίσκεται εκτός του φακέλου ψηφοφορίας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής καθίσταται είτε αδύνατη η αδιάβλητη άσκηση του δικαιώματος ψήφου δια επιστολής είτε πιθανολογείται η παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή καταστρέφει το φάκελο και το περιεχόμενο αυτού και θεωρείται ότι ο εν λόγω ψηφοφόρος δεν ψήφισε. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις που εκλαμβάνεται ότι ο κυρίως ασφαλισμένος δεν ψήφισε, γίνεται ρητή μνεία και αναφορά στο σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως σχετικά με τη συνδρομή ή μη μίας εκ των ως άνω περιπτώσεων ή οιαδήποτε άλλης περίπτωση που καθιστά μη τελεσθείσα την ψηφοφορία δια επιστολής δια έναν ή περισσότερα ασφαλισμένα μέλη η Εφορευτική Επιτροπή δεν προβαίνει σε καταστροφή του φακέλου αλληλογραφίας και του περιεχομένου αυτού έως την εξέταση της ενστάσεως από την ίδια.

8. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα και η ανακήρυξη των επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κλήρωση, από την οποία καθορίζεται η σειρά που λαμβάνουν οι ισοψηφίσαντες.

Άρθρο 11

Σύνθεση, και συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Οι πρώτοι εννέα (9) κατά σειρά ψήφων από τους υποψηφίους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:

α) Ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ.,

β) Ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου,

γ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα,

δ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Ταμία και

ε) πέντε (5) τακτικά μέλη παραμένουν απλά μέλη του Δ.Σ.

Τα καθήκοντα κάθε μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

2. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. στα καθήκοντα του τον υποκαθιστά οΤαμίας του Δ.Σ.Τέλος, σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, στα καθήκοντα του τον υποκαθιστά ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

3. Σεπερίπτωσηθανάτουήαπώλειαςτωνπροϋποθέσεων εκλογής ή άλλου μόνιμου κωλύματος του Προέδρου ή άλλουτακτικούμέλουςτουΔ.Σ.αυτόαντικαθίσταταιαπότο πρώτοαναπληρωματικόμέλος(πρώτοεπιλαχόνταμεβάση ταεκλογικάαποτελέσματα)καιτοΔ.Σ.ανασυγκροτείταισε σώμα με μυστική ψηφοφορία.Τα μέλη του Δ.Σ. τουΤαμείουταοποίααντικαθίστανται,σεκάθεπερίπτωσηγνωστοποιούνταιταυτόχροναστουςασφαλισμένουςτουΤαμείου, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

4. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από τα παραπάνω αξιώματα των μελών Δ.Σ. του Ταμείου.

Άρθρο 12

Συγκρότηση σε σώμα - Παραλαβή και παράδοση του Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. τουΤαμείου συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση τους σε σώμα το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών, με έγγραφη πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με προθεσμία που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου. Στη συνεδρίαση αυτή και με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τονΤαμία. Ειδικά, ως προς την ειδική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου Δ.Σ., κατά την πρώτη ψηφοφορία, απαιτείται πλέον της μυστικής ψηφοφορίας και παρουσία του συνόλου των μελών.

2. Αν ο πρώτος πλειοψηφήσας υποψήφιος αμελήσει να απευθύνει την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρόσκληση, η σύγκλιση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου. Αν για οποιοδήποτε λόγο, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η ψηφοφορία και η συγκρότηση σε σώμα διενεργούνται σε επόμενες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται και ορίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ.. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του δεκαπενθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια ημέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων συμπεριλαμβανομένου και του αξιώματος του Προέδρου του Δ.Σ. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

3. Το Δ.Σ. του Ταμείου, μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, παραλαμβάνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση τουΤαμείου από το απερχόμενο Δ.Σ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

4. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ταμείου σε σώμακαιτηνπαράδοσησεαυτότηςδιοίκησηςκαιτηςδιαχείρισηςτουΤαμείου,παρατείνεταιαυτοδίκαιακαιγιααντίστοιχο χρονικό διάστημα η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 13

Θέματα διοίκησης

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.

2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, αφού λάβει συμβουλευτικά υπόψη τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Οι απόψεις αυτές μαζί με την πρόσκληση ανακοινώνονται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις εκάστοτε συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για κρίσιμα ζητήματα του Ταμείου που αφορούν αγορά ακινήτων, τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και αγορά παγίων, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

4. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση από όλα τα παρόντα μέλη και τους πραγματογνώμονες εμπειρογνώμονες που τυχόν παρευρέθηκαν για οιοδήποτε θέμα ημερησίας διατάξεως, ανεξαρτήτως αν έχουν δικαίωμα ψήφου ή όχι. Τα ανωτέρω πρακτικά υπόκεινται στον έλεγχο των Εποπτικών Αρχών.

5. Τα λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου (σύγκλιση, απαρτία, αποφάσεις, πρακτικά, εκπροσώπηση, αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, μεταβίβαση εξουσιών, ευθύνη των μελών της διοίκησης, τα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα των οργάνων του, άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λ.π.) καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

Άρθρο 14

Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών του Δ.Σ.

1. Οι διοικούντες το Ταμείο Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, μέλη του Δ.Σ. και όσοι ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα ή έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να έχουν τα απαιτούμεναγιατηθέσητουςκαιτακαθήκοντάτουςπροσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο και στην υπό στοιχείαΦ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015υπουργικήαπόφαση«ΈκδοσηΚανονισμούΔεοντολογίαςκαιΚαλώνΠρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» (Β’178) και περαιτέρω να μην έχουν τα κωλύματα που ρητώς προκύπτουν εξ αυτών. Ειδικότερα, οφείλουν ναυπόκεινταισεπρότυπακαταλληλότητας,ναδιαθέτουν τα προσόντα και τις απαιτήσεις ως προς το ήθος, καθώς και να ενεργούν βάσει των υποχρεώσεων που ορίζουν οι διατάξειςτωνπαρ.1.1.γ.α.έως1.1.γ.δ.τουάρθρου1τουΚεφαλαίουΔ,τηςπροαναφερόμενηςυπουργικήςαπόφασης

2. Ένα πρόσωπο δεν θεωρείται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης εάν:

α) Έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής απόφασης για αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για το διορισμό της θέσης υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 («Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.») όπως ισχύει, καθώς και για εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207, 208, 214 και 215 του Ποινικά Κώδικα), για καταδολίευση δανειστών, για χρεοκοπία, για τοκογλυφία και για παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις.

β) Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007.

γ) Έχει απολυθεί από προηγούμενη θέση για πειθαρχικούς λόγους του άρθρου 109 του ν. 3528/2007.

δ) Έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ποινική δίωξη ή/και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του για τα ανωτέρω ποινικά ή και πειθαρχικά αδικήματα μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του εγκλήματος ή επί των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

ε) Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα του ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς καθώς και των διατάξεων που αντικαταστάθηκαν βάσει του άρθρου 32 του ν. 3340/2005.

στ) Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 2331/1995) ή αδικήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

ζ) Έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη κατόπιν υποβολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης.

η) Διηύθυνε τις δραστηριότητες εταιρείας της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας για τις περ. β, γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3606/2007.

θ) Έχουν επιβληθεί εις βάρος του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρηματικές κυρώσεις που υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 15.000 ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που επικυρώνει την επιβολή τους.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν και όταν η αντίστοιχη τέλεση του αδικήματος ή της παράβασης έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας.

ι) Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ια) Λόγω καταδίκης έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

3. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εφόσον πληροί τις εκ του Καταστατικού και εκ του νόμου προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να ασφαλίζεται προαιρετικά στο Ταμείο.

4. Αναφορικά με την πλήρωση των απαιτήσεων του καταστατικού και του νόμου, αλλά και με το απαιτούμενο ήθος των ανωτέρω προσώπων, το Ταμείο καταρτίζει σχετική πολιτική, η οποία εξειδικεύεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον α) περιγραφή της διαδικασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας και του ήθους των προσώπων που διοικούν το Ταμείο ή ασκούν άλλες βασικές αρμοδιότητες, β) περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της ικανότητας και του ήθους και γ) αξιολόγηση της φερεγγυότητας.

5. Εάν από τα εκλεγμένα μέλη κανένα δε διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, τότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν έχουν εκτελεστικά καθήκοντα. Στην περίπτωση αυτή, τα εκτελεστικά καθήκοντα ανατίθενται σε άτομο ανάλογων προσόντων που καταλαμβάνει θέση του Διευθυντή του Ταμείου μετά από προκήρυξη και διαφανείς διαδικασίες. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος παραμένουν μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.

6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εφόσον δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα και τα μέλη του Δ.Σ., θα πρέπει να έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 15

Προσωπικό του Ταμείου

1. Με απόφαση του Δ.Σ. τοΤαμείο μπορεί να προσλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία του προσωπικό. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του προσωπικού πρέπει να είναι αντίστοιχα με τη θέση για την οποία προσλαμβάνονται.

2. Ο Διευθυντής του Ταμείου θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, να έχει πιστοποιημένη γνώση μιας επίσημης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης είτε σεΤαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης είτε στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλισης ή σε διοικητικά θέματα ή οικονομικά θέματα.

3. Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εκ του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, προϋποθέσεις πρόσληψης, όπως αυτές προβλέπονται ρητά και εξειδικεύονται στην προκήρυξη των εκάστοτε θέσεων.

4. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται η πολιτική και οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού.

5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα του προσωπικού, οι πειθαρχικές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής αυτών προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

6. Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του από ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος αυτό καλύπτεται από τα ποσά που παρακρατούνται από τις εισφορές για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου, όπως αυτά ορίζονται στη συνέχεια ανά κλάδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΟΡΟΙ TOY ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 16

Πόροι του Ταμείου

Πόροι του Ταμείου είναι:

α) Εισφορές εγγραφής νέων μελών του Ταμείου (25 ευρώ ανά κυρίως μέλος).

β) Εισφορές των ασφαλισμένων.

γ) Τυχόν εισφορές των εργοδοτών των κυρίως ασφαλισμένων που θα προκύψουν μετά από ειδική συμφωνία.

δ) Πρόσοδοι περιουσίας του Ταμείου.

ε) Δωρεές κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου.

στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 17

Μεταβολή και αναπροσαρμογή των εισφορών

ΟιεισφορέςπροςτοΤαμείομεταβάλλονταικαιαναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων μελών, με σκοπό την κάλυψη του αναλογιστικού ισοζυγίου και των λειτουργικών εξόδων τουΤαμείου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 16 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 18

Περιγραφή Κλάδου

Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών (μη εγγυημένων παροχών) εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση ως προς το ύψος της παροχής που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές (σύνταξη) ή το ύψος της επενδυτικής απόδοσης ή το ύψος των διαχειριστικών και επενδυτικών εξόδων.

Άρθρο 19

Υπαγωγή

Στον κλάδο εγγράφονται μόνο τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη και όχι εξαρτώμενα μέλη αυτών.

Άρθρο 20

Εισφορές

1. Κάθε μέλος του Κλάδου υποχρεούται να καταβάλλει εισφορά ανά μήνα, η οποία θα καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παρ. 6 του παρόντος.

2. Η μηνιαία εισφορά (12 καταβολές ανά έτος) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δέκα (10) ευρώ ούτε ανώτερη από χίλια (1.000) ευρώ και θα εκφράζεται πάντοτε σε ακέραιους αριθμούς. Το κατώτατο και ανώτατο αυτό ποσό μηνιαίας εισφοράς αναπροσαρμόζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Κάθε μέλος επιλέγει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών τουΤαμείου μεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού μηνιαίας εισφοράς. Το δικαίωμα επιλογής του ποσού της εισφοράς ασκείται με έγγραφη δήλωση που το μέλος υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μαζί με την αίτηση εγγραφής του σε αυτό.

4. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό τυχόν ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών. Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της εισφοράς ασκείται μια (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος, με έγγραφη δήλωση που το μέλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η μεταβολή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί εκείνο της υποβολής της αίτησης μεταβολής.

5. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την οφειλόμενη, η καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού δεν επιφέρει καμιά ασφαλιστική συνέπεια και επιστρέφεται άτοκα από το Ταμείο στο μέλος, εφόσον αυτό ζητηθεί από το μέλος, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μη προσήκουσας αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εισφοράς, εντός μηνός από την καταβολή αυτού, τοΤαμείο χρησιμοποιεί το ποσό αυτό για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις του ίδιου ή και λοιπών κλάδων. Το Ταμείο οφείλει να γνωστοποιεί τον ως άνω συμψηφισμό στο ασφαλισμένο μέλος.

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών δημιουργείται υπόλοιπο το οποίο καλύπτεται αυτοδίκαια από μελλοντικές καταβληθεισόμενες εισφορές, εφόσον αυτές προκύψουν. Ο συμψηφισμός του οφειλόμενου υπολοίπου με καταβληθείσες εισφορές θα γίνεται από την αρχαιότερη προς τη νεότερη χρονικά οφειλή.

7. Επί καταβολής εισφοράς μικρότερης από την οφειλόμενη δεν λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος ασφάλισης ο μήνας στον οποίο ανάγεται η μερικώς καταβληθείσα εισφορά και δεν πιστώνεται ο ατομικός λογαριασμός του μέλους με το μερικώς καταβληθέν ποσό. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, που συνιστούν μερικές καταβολές (πρόσθετα ποσά εισφορών), οι οποίες, αθροιζόμενες δεν συνεπάγονται εξόφληση μηνιαίας εισφοράς, παραμένουν χωρίς να επενδυθούν σε εκκρεμή λογαριασμό του Ταμείου, μέχρις ότου εξοφληθεί το συνολικό οφειλόμενο ποσό εισφοράς οπότε και πιστώνονται στον ατομικό λογαριασμό του μέλους, εκτός και αν το μέλος έχει απωλέσει την ιδιότητά του, οπότε τα ως άνω ποσά του επιστρέφονται άτοκα και δίχως αποδόσεις. Το Ταμείο οφείλει να ενημερώνει σχετικά το εκάστοτε ασφαλισμένο μέλος για τις ισχύουσες στην περίπτωση αυτή διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 21

Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών

Η μη καταβολή στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου της μηνιαίας εισφοράς, συνεπάγεται:

α) Τη μη πίστωση του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού του μέλους με πρόσθετα ποσά εισφορών,

β) το μη υπολογισμό ως χρόνου ασφάλισης του μήνα στον οποίο ανάγεται η μη καταβληθείσα μηνιαία εισφορά.

Άρθρο 22

Προαιρετικές Εισφορές

1. Είναι δυνατή η καταβολή προαιρετικών εισφορών από τα μέλη τουΤαμείου έως και δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος.Το Δ.Σ. τουΤαμείου δύναται με απόφασή του να ορίζει κατώτατο ή ανώτατο όριο προαιρετικών εισφορών.

2. Η καταβολή της προαιρετικής εισφοράς στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών από το κυρίως ασφαλισμένο μέλος γίνεται με έμβασμα από τραπεζικό λογαριασμό του μέλους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στο Ταμείο τη μεταφορά οποιουδήποτε ποσού προαιρετικής εισφοράς, επισυνάπτοντας και το σχετικό αποδεικτικό, ώστε να καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση της συναλλαγής.

Άρθρο 23

Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

1. Για κάθε ασφαλισμένο του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός, στον οποίο πιστώνονται οι καθαρές (τακτικές ή προαιρετικές) εισφορές του κλάδου, μετά την αφαίρεση εξόδων διαχείρισης, καθώς και οι αναλογούσες θετικές ή αρνητικές αποδόσεις που προκύπτουν από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου.

2. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται στον Ατομικό Λογαριασμό του μέλους επενδύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδύσεων τουΤαμείου και την κείμενη νομοθεσία και παραμένει επενδεδυμένο μέχρι και την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αίτησης λήψης παροχής από τον κλάδο.

Άρθρο 24

Ίδια Κεφάλαια Κλάδου

Από κάθε μηνιαία εισφορά που το μέλος καταβάλλει στοΤαμείο για τον κλάδο, ποσοστό 95% πιστώνεται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου που την κατέβαλε και το υπόλοιπο 5% της εισφοράς διατίθεται για το σχηματισμό ίδιων κεφαλαίων του Κλάδου προς κάλυψη των εξόδων διαχείρισης αυτού. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αιτιολογημένη αναλογιστικά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 25

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε Παροχή

1. Ο κυρίως ασφαλισμένος τουΤαμείου δικαιούται παροχής από τοΤαμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ακόλουθες προϋποθέσεις (διαζευκτικά):

α) Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στον κλάδο τουλάχιστον δέκα (10) έτη ή χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Ταμείο κατά την έναρξη του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών,

β) είναι ηλικίας τουλάχιστον εξήντα (60) ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στον κλάδο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή

γ) έχει θεμελιώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κύριας σύνταξη λόγω γήρατος και έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη ή

δ) έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας ή

ε) ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον είκοσι (20) συμπληρωμένα έτη ασφάλισης στον Κλάδο.

2. Οι κληρονόμοι ασφαλισμένου του Ταμείου δικαιούνται την παροχή σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου μέλους, ανεξαρτήτως της συνδρομής ή μη των ως άνω προϋποθέσεων στον θανόντα κατά το χρόνο του θανάτου.

Άρθρο 26

Παροχή με Εφάπαξ Καταβολή

1. Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό του λογαριασμό έως την ημέρα εκκαθάρισης της παροχής.

2. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτηση του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής της παροχής εφάπαξ. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους το προϊόν της ρευστοποίησης του ατομικού λογαριασμού του θανόντος μέλους με τους ίδιους ως άνω όρους.

Άρθρο 27

Παροχή με Τμηματικές Καταβολές (Σύνταξη)

1. Ο ασφαλισμένος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δ.Σ. τουΤαμείου να ζητήσει αντί της καταβολής της εφάπαξ παροχής, να λάβει με τμηματικές καταβολές το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ατομικό του λογαριασμό (καταβολή σύνταξης). Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στοΤαμείο τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης των τμηματικών καταβολών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί έγκρισης της αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνοντας υπόψη, την χρονική περίοδο καταβολής σύνταξης, την οποία έχει αιτηθεί ο ασφαλισμένος και το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει.

2. Επίσης, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την καταβολή τμήματος της παροχής του Κλάδου με εφάπαξ καταβολή και το υπόλοιπο ποσό του ατομικού του λογαριασμού να καταβληθεί με τη μορφή σύνταξης. Το ως άνω δικαίωμα παρέχεται και στους κληρονόμους μέλους του Ταμείου που απεβίωσε.

3. Κάθε συνταξιούχος του Ταμείου έχει τη δυνατότητα, μετά την πάροδο έτους από την έναρξη καταβολής της σύνταξης αυτού, να αιτηθεί την άμεση καταβολή του υπολοίπου του Ατομικού του Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού, παραιτούμενος από το δικαίωμα καταβολής σύνταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη της αίτησης Πρόωρης Λήψης Υπολοίπου του Συνταξιούχου. Σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως το Υπόλοιπο του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμούκαταβάλλεται στον ασφαλισμένο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής του υπολοίπου ποσού.Το ως άνω δικαίωμα παρέχεται και στους κληρονόμους του συνταξιούχου του Ταμείου.

Άρθρο 28

Ποσό Σύνταξης, Αναπροσαρμογές και Περίοδος Σύνταξης

1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης από το Ταμείο διαμορφώνεται αναλογιστικά με βάση τους διεθνείς κανόνες της αναλογιστικής πρακτικής, ενός τεχνικού επιτοκίου (σε συνάρτηση με το ισχύον ύψος των επιτοκίων), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το ύψος του ποσού του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τα έξοδα διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλο δεδομένο που κρίνεται σημαντικό για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια καταβολής σύνταξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. ΤοΤαμείο δεν εγγυάται το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

3. Κάθε συνταξιούχος θα συμμετέχει στην επιτευχθείσα απόδοση του κλάδου Σύνταξης, μέσω αναλογιστικής αναπροσαρμογής του ύψους της σύνταξης που του αναλογεί στο τέλος κάθε περιόδου.

4. Η περίοδος της δικαιούμενης σύνταξης έχει διάρκεια πέντε, δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι έτη, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου. Εάν πριν τη λήξη της περιόδου της σύνταξης επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου, τότε η σύνταξη μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους του. Η σύνταξη των δικαιοδόχων διαρκεί έως ότου συμπληρωθεί η επιλεγείσα περίοδος. Με τη λήξη της επιλεγείσας περιόδου το Ταμείο δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση προς τους δικαιοδόχους.

5. Το ποσό της σύνταξης και η τυχόν ετήσια αναπροσαρμογή του, υπολογίζονται σύμφωνα με τεχνικό σημείωμα εγκεκριμένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ)

Άρθρο 29

Δικαιούχοι Παροχών

1. Δικαιούχοι παροχών είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι του Ταμείου. Δικαιούχοι Παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου-κυρίως μέλους του Ταμείου, ήτοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, εφόσον παραμένει ασφαλισμένο το κυρίως μέλος. Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του κυρίως μέλους του Ταμείου θεωρούνται:

α) Ο/η σύζυγος, με την προϋπόθεση ότι είναι μέχρι εξήντα επτά (67) ετών.Το όριο ηλικίας αυτό θα μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εξειδικεύεται στον Κανονισμό Παροχών που εκδίδεται από αυτό.

β) Τα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και τέκνα υπό καθεστώς αναδοχής, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική απόφαση ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά την ηλικία των 18 ετών, το δικαίωμα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένα σε Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 80%, έως την ημερομηνία γάμου τους.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του κύριου μέλους, ο/η σύζυγος και τα τέκνα δύναται να διατηρούν την ιδιότητα του ασφαλισμένουτουΤαμείουωςεξαρτώμεναμέλητουεκλιπόντος άμεσα ασφαλισμένου και να λαμβάνουν τις παροχές τουΤαμείου υπό την προϋπόθεση ότι:

i) θα δηλώνουν εγγράφως στο Ταμείο την διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου εξαρτώμενου μέλους και

ii) θα συνεχίσουν τηντακτικήκαταβολήτωνπροβλεπόμενωνεισφορώντους.

Η καταβολή των εισφορών τους γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤαμείουμεπαράλληληενημέρωσητουΤαμείουμέσωηλεκτρονικής αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης.

2. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια είναι δυνατό να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου.

3. Το Ταμείο δεν χορηγεί παροχή για οιοδήποτε λόγο πριν την ημερομηνία ένταξης του μέλους. Η έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης δεν ταυτίζεται χρονικά με την ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου στο Ταμείο, αλλά μετά την πάροδο περιόδου αναμονής, η οποία θα προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αναμονής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία ένταξης, εκτός και αν προβλέπεται ειδική εξαίρεση στον Κανονισμό Παροχών.

Άρθρο 30

Εισφορές

1. Οι Ασφαλισμένοι του Κλάδου (κυρίως και εξαρτώμενα μέλη) οφείλουν να καταβάλουν μηνιαία εισφορά, η οποία θα παρακρατείται απευθείας από τη μισθοδοσία του κύριου μέλους για όλη την οικογένειά του και θα αποδίδεται στον λογαριασμό τουΤαμείου. Σε περίπτωση που το κύριο μέλος δεν μισθοδοτείται από την υπηρεσία του, οφείλει με δική του ευθύνη να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στον ίδιο και τα εξαρτώμενα μέλη σε τραπεζικό λογαριασμό τουΤαμείου.

2. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Υγείας τουΤαμείου ορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε κύριο μέλος. Για τα εξαρτώμενα μέλη η μηνιαία εισφορά ανέρχεται α) σε 7,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο κυρίου μέλους, β) 7,00 ευρώ για το πρώτο τέκνο κυρίου μέλους και γ) 6,00 ευρώ για το δεύτερο τέκνο κυρίου μέλους. Η εισφορά για την ασφάλιση για κάθε επόμενο τέκνο μετά το δεύτερο είναι μηδενική. Τα ποσά των ανωτέρω εισφορών ανά κατηγορία ασφαλισμένων δύναται να αναπροσαρμόζονται (αυξανόμενα ή μειούμενα) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών δημιουργείται υπόλοιπο το οποίο καλύπτεται αυτοδίκαια από μελλοντικές καταβληθεισόμενες εισφορές, εφόσον αυτές προκύψουν. Ο συμψηφισμός του οφειλόμενου υπολοίπου με καταβληθείσες εισφορές θα γίνεται από την αρχαιότερη προς τη νεότερη χρονικά οφειλή.

4. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την οφειλόμενη, η καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού δεν επιφέρει καμιά ασφαλιστική συνέπεια και επιστρέφεται άτοκα από το Ταμείο στο μέλος, εφόσον αυτό ζητηθεί από το μέλος, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μη προσήκουσας αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εισφοράς, εντός μηνός από την καταβολή αυτού, τοΤαμείο χρησιμοποιεί το ποσό αυτό για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις του ίδιου ή και λοιπών κλάδων. Το Ταμείο οφείλει να γνωστοποιεί τον ως άνω συμψηφισμό στο ασφαλισμένο μέλος.

Άρθρο 31

Παροχές

1. Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης που συμπληρώνει και βελτιώνει τοΤαμείο αφορούν στη νοσηλεία σε Συμβεβλημένες και μη με τοΤαμείο Ιδιωτικές Κλινικές και Δημόσια Νοσοκομεία. Το ύψος και είδος των παροχών, οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι συμβεβλημένες κλινικές, όπως εκάστοτε ισχύουν και τα εξαιρούμεναμη καλυπτόμενα περιστατικά θα προβλέπονται και αναφέρονται στον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Για κάθε αλλαγή του Κανονισμού Παροχών που μεταβάλλει το ύψος και τη φύση των χορηγούμενων παροχών, απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Τυχόν διευκρινιστικές αλλαγές και διορθώσεις του Κανονισμού, που δεν μεταβάλουν τη φύση και το ύψος των χορηγούμενων παροχών, θα κοινοποιούνται στις ως άνω Αρχές χωρίς να απαιτείται διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο ούτε και η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Στο πλαίσιο συμφωνιών με ιδιωτικές κλινικές ή δίκτυα συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων και ιατρείων, τοΤαμείο έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρέχει προς τα ασφαλισμένα μέλη του και καλύψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα προβλέπονται και αναφέρονται στον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Η συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης οφείλει να γίνεται σταδιακά και λελογισμένα, έχοντας υπόψη:

 • Τους πόρους του Ταμείου και το αντίστοιχο αποθεματικό του.
 • Το πλήθος και τη σύνθεση των μελών του, ως προς το φύλο (π.χ. μητρότητα), την ηλικία και τη «νοσηρότητά» τους (ιστορικό προγενέστερων παθήσεων, αναγκαιότητα νοσηλείας τους).
 • Την καθυστέρηση εναρμόνισης των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης με τις ιδιαιτερότητες και το κόστος των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης.

5. Η διοίκηση του Ταμείου προβαίνει σε ειδικές συμφωνίες με όσο το δυνατόν περισσότερες ενδιαφερόμενες Υγειονομικές Μονάδες, κυρίως εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, με στόχους:

 • Τη διευκόλυνση των μελών τουΤαμείου όσον αφορά στις διαδικασίες εμπλοκής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης στις αντίστοιχες δαπάνες νοσηλείας και αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων ιατρών της Υγειονομικής Μονάδας.
 • Τη βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών που τυχόν έχει συμφωνήσει η Υγειονομική Μονάδα με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.
 • Την εκλογίκευση του κόστους παροχών υγειονομικής περίθαλψης που τελικά θα βαρύνει το Ταμείο ή/και το ασφαλισμένο μέλος και ιδιαίτερα τις αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων ιατρών που απασχολούνται ή συνεργάζονται με τις Υγειονομικές Μονάδες.

Άρθρο 32

Διαδικασία συμμετοχής του Ταμείου στις δαπάνες νοσηλείας

Η συμμετοχή τουΤαμείου στις δαπάνες νοσηλείας νοσηλευθέντος μέλους, μετά την αφαίρεση του προβλεπομένου από τον Κανονισμό Παροχών ποσού απαλλαγής έως και 100% αναλόγως της θέσης νοσηλείας και του νοσηλευτικού ιδρύματος που έχει επιλεχθεί ή η χορήγηση επιδομάτων, γίνεται απευθείας μόνο μέσω συμβεβλημένης Ιδιωτικής Κλινικής ή απολογιστικά από τοΤαμείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία αποζημίωσης προσδιορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου.

Άρθρο 33

Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών

1. Οι συμπληρωματικές παροχές αποζημίωσης δαπανών δευτεροβάθμιας περίθαλψης του Ταμείου προς τα ασφαλισμένα του μέλη για τις περιπτώσεις νοσηλειών σε ιδιωτικές κλινικές προσφέρονται, μόνο εφόσον αυτά έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτεί ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης για τη μερική ή ολική εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών της νοσοκομειακής τους περίθαλψης. Η τήρηση της ως άνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική προκειμένου να καταβληθεί στα ασφαλισμένα μέλη παροχή εκ τουΤαμείου.

2. Τα ασφαλισμένα μέλη τουΤαμείου οφείλουν να δηλώνουν εγκαίρως το σχετικό περιστατικό στοΤαμείο. Σε κάθε περίπτωση, οι αξιώσεις των μελών για τη χορήγηση των παροχών παραγράφονται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της νοσηλείας, εφόσον τα μέλη δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση εντός του οριζόμενου ως άνω διαστήματος με δική τους υπαιτιότητα.

3. Προϋπόθεση καταβολής οποιασδήποτε παροχής (δαπάνης ή επιδόματος) από το Ταμείο προς τον ίδιο τον ασφαλισμένο (κύριο ή εξαρτώμενο μέλος) ή/και προς τυχόν συμβεβλημένες με το Ταμείο κλινικές είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου κατά τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού γεγονότος σε χρόνο κατά τον οποίο εκκρεμεί ανεξόφλητο υπόλοιπο εισφορών, το οποίο δεν υπερβαίνει εισφορές δύο (2) μηνών, το Ταμείο, κατ’εξαίρεση, δύναται να καλύψει το ασφαλιστικό γεγονός, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα προβεί προηγουμένως σε εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής προς το Ταμείο.

4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθεματικά στο Ταμείο κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης της σχετικής αποζημίωσης το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται, να:

α) καταβάλλει το πλήρες ποσό αποζημίωσης σε δόσεις με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή

β) αναβάλλει την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης μέχρι την επανάκτηση των απαιτούμενων διαθέσιμων.

Άρθρο 34

Αναπροσαρμογή ή τρόπος μεταβολής των παροχών

Οι παροχές που χορηγεί το Ταμείο ισχύουν για την εκάστοτε οικονομική χρήση και δύνανται να μεταβάλλονται και αναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 35

Περιορισμός Λειτουργικού Κόστους Κλάδου Λοιπών Παροχών

Το σύνολο των εισφορών προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κλάδου Λοιπών Παροχών ανέρχεται σε ποσοστό 11,5% επί του συνόλου των ετησίων εισφορών του Κλάδου, με ελάχιστο ετήσιο ποσό τις 95.000 ευρώ και διατίθεται για το σχηματισμό ίδιων κεφαλαίων του Κλάδου προς κάλυψη των εξόδων διαχείρισης του.Τα προηγουμένως αναφερθέντα ποσοστό και ελάχιστο ετήσιο ποσό τροποποιούνται με αναλογιστική μελέτη, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Τεχνικά Αποθέματα, Επενδύσεις, Περιθώριο Φερεγγυότητας και Αντασφάλιση

Άρθρο 36

Τεχνικά Αποθέματα και τρόπος επένδυσής τους - Περιθώριο Φερεγγυότητας

Για τη δημιουργία τεχνικών αποθεμάτων ανά κλάδο, τον τρόπο επένδυσής τους και τον σχηματισμό περιθωρίου φερεγγυότητας, το Ταμείο εφαρμόζει τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 37

Αντασφάλιση

1. Το Ταμείο δύναται να συνάψει σύμβαση αντασφαλιστικής κάλυψης, η αναγκαιότητα της οποίας τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη που λαμβάνει υπόψη τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων καθώς και το πλήθος των καλυπτόμενων μελών. Η αντασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από εταιρία που διατηρεί άδεια διενέργειας αντασφαλιστικών συμβάσεων.

2. Όλες οι αντασφαλιστικές συμβάσεις και συνοπτικό σημείωμα με τα βασικά χαρακτηριστικά τους υποβάλλονται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ το σχήμα αντασφάλισης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 38

Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική χρήση τουΤαμείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία που τηρούνται καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ως προς τη λογιστική οργάνωση ακολουθείται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Για κάθε δαπάνη απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή άμεση έγκριση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, ενώ για κάθε οικονομική συναλλαγή το Ταμείο νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου και του Ταμία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να θέτει κάποιο όριο ποσού πληρωμής, άνω του οποίου απαιτείται και απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. που θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον άλλα τρία (3) μέλη του Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. ορίζει ορκωτούς ελεγκτές. Ο ορκωτός ελεγκτής είναι φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική διαπίστευση και ασκεί το επάγγελμά του ως μέλος εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο ορκωτός ελεγκτής ελέγχει την αρτιότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη συμβατότητά τους με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την λογιστική απεικόνιση. Ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στοιχεία και συντάσσει έκθεση στην οποία δίνει και την εκτίμησή του για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση τουΤαμείου σε πνεύμα πλήρους ανεξαρτησίας. Υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση του Ταμείου μία φορά το χρόνο και όταν το Δ.Σ. το ζητήσει, κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή με απόφαση της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του αναφέρει αμελλητί στο Δ.Σ. συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία μπορούν να έχουν συγκεκριμένη αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση ή τη διοικητική και λογιστική οργάνωση τουΤαμείου.Τέλος, ο ορκωτός ελεγκτής δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του αναλογιστή, ούτε του υπεύθυνου της διαχείρισης κινδύνων ή του εσωτερικού ελεγκτή μέσα στο Ταμείο.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. τουΤαμείου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, είναι δυνατόν ως διαχειριστής επενδύσεων και θεματοφύλακας να ορίζεται φορέας που έχει την προσήκουσα άδεια λειτουργίας, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 39

Επενδυτική Επιτροπή

1. Με απόφαση Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, συστήνεται και λειτουργεί Επενδυτική Επιτροπή, η οποία χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και υποβάλει προτάσεις προς τη διοίκηση του Ταμείου σε θέματα επενδυτικής πολιτικής, ορίων επενδύσεων και σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή λειτουργεί με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1.2.δ. του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Δ’ της υπό στοιχεία Φ. 51010/οικ/1893/15 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τα προτεινόμενα από το Δ.Σ. μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, υπόκεινται σε αξιολόγηση ως προς την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική τους εμπειρία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει της παρ. 1.2.δ. του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Δ’της υπό στοιχεία Φ. 51010/οικ/1893/15 υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 40

Απαγόρευση απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση από το Ταμείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πωλητές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επενδυτικής Επιτροπής, σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς και εταιρείες στις οποίες τα ως άνωπρόσωπαείναιιδρυτές,μέτοχοιήεταίροιπουεκπροσωπούν το 1/20 του Κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών.Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεταιαπόκάποιοαπόταωςάνωπρόσωπαεντόςτων προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από τη μεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Άρθρο 41

Συνυπολογισμός Χρόνου Διαδοχικής Ασφάλισης

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 10 και 11 του ν. 3029/2002 όπως ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου Υπουργικών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφαλίσεως στα TEA, καθώς και των γενικότερων Νόμων και Οδηγιών ή Κανονισμών της Ε.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 42

Λογιστική Οργάνωση του Ταμείου

Κάθε θέμα που αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη λογιστική οργάνωση τουΤαμείου γενικότερα, ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 43

Τροποποίηση του Καταστατικού

Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρόντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, ήτοι με την ψήφο τουλάχιστον επτά (7) μελών του, με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει.

Άρθρο 44

Ενοποίηση

1. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, ήτοι με την ψήφο τουλάχιστον επτά (7) μελών του και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυνατή η ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του Ταμείου.

2. Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή ταμεία απαιτείται καταχώρηση του νέου Καταστατικού στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ο Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή το νέοΤαμείο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.

Άρθρο 45

Διάσπαση

Με τους όρους του προηγούμενου άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 46

Σύσταση ή συμμετοχή σε ομοσπονδίες

1. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, είναι δυνατή η συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, επιχειρησιακές, κλαδικές ή άλλες, της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του Ταμείου και για την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή ή η προσχώρηση του Ταμείου σε ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων στην ημεδαπή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Άρθρο 47

Διάλυση του Ταμείου

Το Ταμείο διαλύεται:

α) Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή

β) με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 3/4 των μελών αυτού, i) όταν διαπιστωθεί με σχετική αναλογιστική μελέτη ότι το ύψος των αποθεματικών του δεν επαρκεί για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών και δεν μπορεί να ληφθεί κανένα άλλο πρόσφορο μέτρο με το οποίο να πιθανολογείται η κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων και ii) όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των εκατό (100).

Άρθρο 48

Εκκαθάριση

1. Τη λύση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάριση του.

2. Σε περίπτωση διάλυσης τουΤαμείου, το προϊόν της εκκαθάρισης του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών διανέμεται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούμενους να λάβουν την παροχή του κλάδου. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων προκύπτει με βάση την αξία των Ατομικών Λογαριασμών τους, μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ωστόσο, μπορεί να αποφασίσει αντί της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης, τη μεταβίβασή του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω πρόσωπα που επιθυμούν δικαιούνται την καταβολή της αξίας του Ατομικού Λογαριασμού τους, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οι αξιώσεις των παραπάνω προσώπων θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά του Ταμείου, οι οποίες απογράφονται κατά την εκκαθάριση. Τυχόν ίδια κεφάλαια που παραμένουν στον Κλάδο μετά την καταβολή του συνόλου των Συνταξιοδοτικών Παροχών διανέμονται στους ασφαλισμένους και δικαιούμενους να λάβουν την παροχή του Κλάδου, αναλογικά, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού του ατομικού τους λογαριασμού κατά το χρόνο λύσης του Ταμείου.

3. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ολόκληρο το Δ.Σ. τουΤαμείου. Εκκαθαριστές μπορούν να διοριστούν δύο (2) μέλη του Δ.Σ. τουΤαμείου που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας Διοίκησης του Δ.Σ. και των μελών αυτού.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας τουΤαμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του, να συντάξουν Ισολογισμό και να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μεριμνώντας για την εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Εάν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη Ισολογισμού για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ως προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Δ.Σ τουΤαμείου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση και ακώλυτη περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων του Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας τουΤαμείου, σε εξόφληση των χρεών του και σε είσπραξη των απαιτήσεων του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου.

8. Κάθε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως σε πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στον ν. 3029/2002, όπως ισχύει και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

9. Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστική τοποθέτηση), μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης και των αμοιβών των εκκαθαριστών, ικανοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου, εκτός και αν άλλως ορίζεται στη κρατούσα νομοθεσία, οι ασφαλισμένοι για τις απαιτήσεις τους σε παροχές, με βάση τα υπόλοιπα του ατομικού τους λογαριασμού κατά τη λύση του Ταμείου.

10. Τυχόν υπόλοιπο περιουσίας που προκύπτει κατά τη λήξη της εκκαθάρισης στον Κλάδο Λοιπών Παροχών διανέμεται αναλογικά, μετά τη ρευστοποίησή του, στα ενεργά κυρίως ασφαλισμένα μέλη του Κλάδου, με βάση το συνολικό ποσό εισφορών που έχει καταβάλει έκαστο μέλος στον Κλάδο για τον ίδιο ή εξαρτώμενα μέλη του, καθ’όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

11. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει κατά τη λήξη της εκκαθάρισης τη μεταβίβαση του προϊόντος διανομής σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ των ταμείων.

12.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εκτός και αν προκύψει δικαστική διένεξη, οπότε δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) επιπρόσθετα έτη.

Άρθρο 49

Μεταβατική Διάταξη

Δικαιώματα ασφαλισμένων μελών και δικαιούχων παροχών, τα οποία σχετίζονται με την υπαγωγή στην ασφάλιση τουΤαμείου, την υπαγωγή στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, την υπαγωγή στον κλάδο Λοιπών Παροχών και αφορούν στις προϋποθέσεις ένταξης στην ασφάλιση και κτήσης της ιδιότητας του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου παροχών δεν θίγονται, εφόσον κατά την δημοσίευση του παρόντος οι εν λόγω ασφαλισμένοι ή δικαιούχοι παροχών διατηρούν την ιδιότητα τους δυνάμει διάταξης του Καταστατικού που καταργείται ρητά ή σιωπηρά με την παρούσα τροποποίηση.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 σε εμένα τη συμβολαιογράφο ότι η κατοικία του και η έδρα του Ταμείου είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωση για δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με τον ν. 3029/2002.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 665/1970, η παρούσα πράξη απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα δύο(32) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα έκδοσης δύο (2)αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ πεντακόσια σαράντα έξι (546,00), πλέον Φ.Π.Α 24% ευρώ 131,04. Εισπράχθηκε τέλος μεγαροσήμου 10,00 ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί νόμιμα. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε και το βεβαίωσε, και υπογράφεται από αυτόν, με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται, και εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2023

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!