Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

Αριθ. 1081369/2857/ΔΜ/14-10-1999 Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων της 1027411/842/ΔΜ/26.2.98 (ΦΕΚ 1933) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες αποδοσής του».

Αριθ. 1081369/2857/ΔΜ

ΦΕΚ 2001Β/11-11-1999

Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων της 1027411/842/ΔΜ/26.2.98 (ΦΕΚ 1933) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες αποδοσής του».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διάταξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 54 Α).

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/Δ.Μ./26.2.98 (ΦΕΚ 193 Β) «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσης του».

3. Την ανάγκη συμπλήρωσης - τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στα πλαίσια βελτίωσης και απλοποίησης των διαδικασιών.

4. Την 1107147/1239/006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 922) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την απόφασή μας 1027411/842/ΔΜ/23.2.98 (ΦΕΚ 193 Β ) «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ. Μ.) και διαδικασίες απόδοσης του» ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7 που έχει ως εξής: « 7. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της Χώρας, η Δ.Ο.Υ.που βρίσκεται το ακίνητο, εκτός αν πρόκειται για αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται σπς περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οπότε αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιρειών».

2. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8, που έχει ως εξής:

« 8. Η απόδοση Α.Φ.Μ. μπορεί να διενεργείται από οποι-αδήποτε Δ.Ο.Υ. που έχει ενταχθεί στο ΟΠΣΦ (ΤAXIS), με την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα με την απόδοση του Α.Φ.Μ. θα διενεργείται μεταγραφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αυτή καθορίζεται από τις παραγράφους 1 έως 7 του παρόντος και θα χορηγείται στον υπόχρεο βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και βεβαίωση μεταγραφής.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα Φυσικά κα Νομικά Πρόσωπα που θα ασκήσουν επιτήδευμα, στα οποία ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται υποχρεωτικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως αυτή ορίζεται σπς διατάξεις του άρθρου αυτού».

3. Η περίπτωση γ του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

γ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 2, όταν ζητείται από τα πρόσωπα αυτά απόδοση Α.Φ.Μ., η οποία όμως πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2000.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 2 που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2000.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΔΡΥΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!