Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 66474/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 78561/26-8-2022 απόφασης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας» (Β’ 4529).

Αριθμ. 66474

ΦΕΚ B’ 4588/17.07.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 78561/26-8-2022 απόφασης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας» (Β’ 4529).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1.

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Tον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Τον ν. 4772/2021 (Α’ 17), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42 αυτού, περί της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης από το ΠΔΕ έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

10. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

11. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24-12-2013).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Ο.J. EE L 187/1 της 26.6.2014), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023 (EE L 167/1 της 30.06.2023).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

20. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

22. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

23. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

24. Την υπό στοιχεία Υ 12/7-7-2023 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

25. Την υπό στοιχεία 119126EΞ2021/28.09.2021 υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

26. Την υπό στοιχεία 78561/26-8-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας» (Β’ 4529).

27. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

28. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

29. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

30. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883). 31. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0).

32. Το υπ’ αρ. 101788/22366/10-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 33. Την υπό στοιχεία ΓΝ 129/2021 γνωμοδότηση (ΑΠ:166044 ΕΞ 2021/24-12-2021) της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. 34. Την υπό στοιχεία 141777ΕΞ2021/11-11-2021 (Ορθή Επανάληψη 16/11/2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του έργου «Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω) - Δράση 16747» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149171) (ΑΔΑ: 9ΗΙ5Η-9ΕΝ). 35. Την υπ’ αρ. 38581/12-4-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου 2021ΤΑ03400001 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 034 (ΑΔΑ: 6ΚΘΦ46ΜΤΛΡ-ΧΥ1).

36. Την υπό στοιχεία 46058 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 6-4-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί σύμφωνης γνώμης προέγκρισης πίστωσης έτους 2022 σε έργα της ΣΑΤΑ 034 στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικούς ΟΠΣ ΤΑ 5149171, 5150092, 5150094, 5150507, 5149170, 5150752, 5-157226, 5158526 (ΑΔΑ: 647ΤΗ-ΨΨ4).

37. Την υπ’ αρ. 2075/30-5-2023 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

38. Την υπ’ αρ. 58428/15-6-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 78561/26-8-2022 (Β’ 4529) όμοιά της αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 78561/26-8-2022 κοινής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας» (Β’ 4529), ως ακολούθως:

I. Η υποπαρ. 1 της παρ. Α. του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:

«1. Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), ηλικίας 45 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών.

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ “Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης "Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)"“, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.».

II. Η υποπαρ. 1 της παρ. Β του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:

«1. Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 45 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 45 ετών και άνω. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται:

i. οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 50 ετών και άνω, και

ii. οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. άνεργοι, για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 45 ετών και άνω.

Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.».

ΙΙΙ. Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Οτιδήποτε δεν ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα, δύναται να διευκρινίζεται με αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν έγκρισης από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δικαιούχους που έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα.».

IV. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό

A/A ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΡΟΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ όπως περιγράφεται στο Οργανόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα εφαρμόζεται και για δράσεις απασχόλησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση ΔΣ: 2505/57/24.07.2018, όπως ισχύει).
1 ΝΑΞΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
2 ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3 ΘΗΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
4 ΙΚΑΡΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
5 ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 ΘΑΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
7 ΝΙΓΡΙΤΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
8 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
9 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
10 ΣΑΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
12 ΑΜΥΝΤΑΙΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
13 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 
14 ΑΛΜΥΡΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
15 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
16 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17 ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
18 ΣΗΤΕΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
19 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
20 ΚΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
21 ΧΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
22 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ
23 ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
25 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης του προσωπικού του ΚΠΑ2, ο Πίνακας αναπροσαρμόζεται αναλόγως, με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.».

V. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 78561/26-8-2022 (Β’ 4529) κοινή υπουργική απόφαση. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και

Οικονομικών Κοινωνικής Ασφάλισης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!