Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 66240/2023 Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ 2023-2024. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 66240

ΦΕΚ B' 4536/14.07.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β’ 3420).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115),

β) της περ. η), της παρ. 4 του άρθρου 34, του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88),

γ) της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

δ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 131),

η) των άρθρων 16 και 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

2. Την υπ’ αρ. 65928/13.07.2023 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β'4526).

3. Το υπ’ αρ. 776186/4-7-2023 έγγραφο της ΔΥΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2570/61/4-7-2023 απόφαση του Δ.Σ.

4. Την υπ’ αρ. 65048/10-7-2023 εισήγηση της προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Το υπ’ αρ. 2/62720/0021/12.07.2023 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023 - 2024» (Β’ 3420), ως ακολούθως:

Ο Πίνακας 3 της παρ. 2β του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΆΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 11,50 € 7,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 8,50 € 5,50 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 4,00 € 2,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 3,00 € 1,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 1,00 € 0,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 5,50 € 3,50 €
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 4,50 € 2,50 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 3,50 € 1,50 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 2,50 € 1,00€
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1,50€ 1,00€
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ - 5,00 € 3,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - - -

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!