Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 330434/2023 Κοινοποίηση των διατάξεων της Α.1097/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, ΤΚ.10677, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 91 720, 778, 785
Ε-ΜΑΙL: anagkastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Προκόπης Νικόλαος

ΑΔΑ: ΨΥΕΓ46ΜΑΠΣ-Δ1Ι

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2023

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρ. Πρωτ.: 330434/Σ.102615/04-07-23

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΚΕΑΟ
2. Αποκεντρωμένα Τμήματα ΚΕΑΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Πίνακας Διανομής Α’

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. Α.1097/30-06-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4262) σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.»

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αρ. 40/2017 Εγκύκλιος ΚΕΑΟ.

β. Το υπ’ αρ. Γ36/04/281/28-6-2018 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των άνωθεν σχετικών οδηγιών, κοινοποιούμε με το παρόν την υπ’ αρ. Α.1097/3006-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4262) σύμφωνα με την οποία οι από κοινού δημοσιευθείσες κατά τα προηγούμενα έτη καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ δημοσιοποιούνται εκ νέου επικαιροποιημένες την 4η Αυγούστου 2023 για τα έτη 2020, 2021, 2022, κατά τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίηση λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς και για το τρέχον έτος 2023.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοσιοποιούνται, διακριτά για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, με ηλεκτρονική ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ "Δημοσιοποίηση οφειλετών με χρέη άνω των 150.000€".

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω κοινή δημοσιοποίηση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017 κι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε νεότερη επικαιροποίηση κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Ωστόσο, από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

  • οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
  • οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,
  • οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
  • οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
  • οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πριν την οριστική δημοσιοποίηση των οφειλών, θα αποσταλεί στις 18 Ιουλίου 2023 πρόσκληση από τη Φορολογική Διοίκηση προς τους οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια δημοσιοποίησης, ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1 Αυγούστου 2023.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της καταβολής από τους οφειλέτες των απαιτητών δόσεων ρύθμισης ή τυχόν έναντι ποσών για την εξόφληση της οφειλής, ιδίως κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου 2023, όχι με χρήση της Ταυτότητας Οφειλέτη, ως συνήθως, αλλά με χρήση ειδικού κωδικού RF (τραπεζικό προϊόν ΔΙΑΣ «ΕΦΚΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ») ο οποίος εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ούτως ώστε να ενημερωθεί το σύστημα άμεσα με την εν λόγω καταβολή.

Ωστόσο, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αρ. σχετικής ΠΟΛ 1158/2017, η οποία σας είχε κοινοποιηθεί με την α’ άνωθεν σχετική Εγκύκλιο, η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Αιτήματα οφειλετών για την διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στο Γ' Τμήμα της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών σας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο β’ άνωθεν σχετικό έγγραφο, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες σας χωρίς τη προαναφερόμενη διαβίβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εφαρμογή των προαναφερόμενων οδηγιών.

Για κάθε σχετική διευκρίνιση παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Γ' Τμήμα της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!