Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Ρυθμίσεις για τις απαιτήσεις από το Δημόσιο

Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρηματικές απαιτήσεις από το Δημόσιο να εισπράξουν τα ποσά, προσκομίζοντας όμως ισόποση εγγυητική επιστολή.

Οι οφειλές του Δημοσίου   ξεπερνούν πλέον τα 6 δισ. ευρώ και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, με εγκύκλιό του (υπ' αριθμ. 1175/10.8.2012), θέτει σε ισχύ διατάξεις που «ξεμπλοκάρουν» εν μέρει τις διαδικασίες επιστροφής των χρημάτων που οφείλει το Δημόσιο στους ιδιώτες.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο προβλέπεται ότι προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου.

Το ίδιο μάλιστα ισχύει και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλο, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (κυρίως ως τέτοιος νοείται η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου να μειώνεται μέχρι το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.

Ο κ. Μαυραγάνης εφιστά την προσοχή των προϊσταμένων όλων των ΔΟΥ, ώστε, όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, που απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, να ελέγχουν εξονυχιστικά τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και σε αρνητική περίπτωση να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Στο πλαίσιο του ελέγχου οφείλουν να αναζητούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από την ανωτέρω υπηρεσία έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας, το ύψος αυτής, καθώς και φωτοαντίγραφό της.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο κ. Μαυραγάνης έχει ήδη εξαγγείλει και έχει δώσει εντολή να επισπευστούν οι διαδικασίες θέσπισης ενός νέου ευέλικτου συστήματος συμψηφισμού των χρεών από και προς το Δημόσιο.

Πλέον προωθείται ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει να συμψηφίζονται και μη ληξιπρόθεσμα χρέη, μέτρο που, αν εφαρμοστεί, θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, προς τις οποίες το Δημόσιο οφείλει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ, οι οποίες καλούνται να πληρώσουν φόρους και, κυρίως, ΦΠΑ για έσοδα που δεν έχουν εισπράξει.

Για το λόγο άλλωστε αυτό εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 11 του νόμου 3943/2011, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογουμένου με απαίτηση από το Δημόσιο, ενώ μελετάται να τροποποιηθεί και μια άλλη περίπτωση που έχει δημιουργήσει αμφισβήτηση, δηλαδή της δυνατότητας που δίνεται να αναβιώνουν παραγεγραμμένες απαιτήσεις του Δημοσίου.

Η απαίτηση κατά του Δημοσίου, που προτείνεται σε συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη του δικαιούχου, πρέπει να είναι βέβαιη, εκκαθαρισμένη, να μην εξαρτάται από κάποιο όρο ή προθεσμία, να υφίσταται κατά το χρόνο της δήλωσης συμψηφισμού και να αποδεικνύεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Για μεγαλύτερη μάλιστα διευκόλυνση των υπόχρεων, επιτρέπεται και η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, που προκύπτουν από την υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλων εσόδων του φορολογουμένου, με συμψηφισμό απαιτήσεων αυτού κατά του Δημοσίου.

Ο συγκεκριμένος συμψηφισμός αφορά σε δηλώσεις που υποβάλλονται μόνο στη ΔΟΥ, ανεξάρτητα αν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής ή όχι, ενώ διενεργείται κατόπιν δήλωσης συμψηφισμού του δικαιούχου της απαίτησης κατά του Δημοσίου, η οποία γίνεται αποδεκτή μόνο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν ήδη βεβαιωμένα χρέη, τα οποία συμψηφίζονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα αυτεπάγγελτα.

Σε κάθε περίπτωση οι προϊστάμενοι των εφοριών μπορούν αυτεπάγγελτα να προχωρούν στο συμψηφισμό απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένα χρέη που υπάρχουν σε ΔΟΥ ή τελωνεία, ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου.

Τέλος, ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, που προκύπτουν από Δημόσιο εκτός ΔΟΥ ή τελωνείου, προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!