Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3041/2023 Τήρηση ηλεκτρονικού ευρετηρίου υποθέσεων φόρου κληρονομίας από τις ΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 - Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802703
E-Mail : defk.b@aade.gr
Url : www.aade.gr
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.ΑΦ.Ε)
ΤΜΗΜΑ Β΄
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ)
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72 & Πύργου
Ταχ. Κώδικας: 183 46
Τηλέφωνο:
E-Mail:
Url:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μοσχάτο, 15 Ιουνίου 2023

Ο. 3041

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Παροχή οδηγιών ως προς την τήρηση του ηλεκτρονικού ευρετηρίου υποθέσεων φόρου κληρονομίας από τις Δ.Ο.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία που αφορά στην καταγραφή της διαδικασίας α) καταχώρησηςμεταφοράς του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου καταχώρησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό ευρετήριο και β) τήρησης του ηλεκτρονικού ευρετηρίου των υποθέσεων φόρου κληρονομίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αφορά την παροχή οδηγιών για την τήρηση ηλεκτρονικού ευρετηρίου των υποθέσεων φόρου κληρονομίας, καθώς και τη μεταφορά στο ηλεκτρονικό ευρετήριο των στοιχείων των υποθέσεων φόρου κληρονομίας που είναι καταχωρημένες στα χειρόγραφα βιβλία.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η οδηγία αφορά τις ΔΟY.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μία νέα εφαρμογή με τίτλο «Καταχώρηση αριθμών (Θ)ΑΦΜ», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myPROPERTY Δ.Ο.Υ. Με τη νέα εφαρμογή δημιουργείται ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο υποθέσεων φόρου κληρονομίας με χρόνο θανάτου από 1.1.2009 και μετά, το οποίο θα αντικαταστήσει τα μέχρι σήμερα τηρούμενα χειρόγραφα βιβλία και ειδικότερα το ετήσιο ευρετήριο και το βιβλίο κίνησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας (Αριθ. Πρωτ. Ε.6271/5644/5-6-1979 Α.Υ.Ο.). Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησηςμεταφοράς στο ηλεκτρονικό ευρετήριο των στοιχείων των υποθέσεων φόρου κληρονομίας που έχουν καταχωρηθεί στα χειρόγραφα βιβλία, καθώς και για την τήρηση του ηλεκτρονικού ευρετηρίου υποθέσεων φόρου κληρονομίας.

Α. Μεταφορά από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο

Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να προβούν στη μεταφορά των στοιχείων των υποθέσεων φόρου κληρονομίας από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Στο ηλεκτρονικό ευρετήριο της κάθε Δ.Ο.Υ. θα μεταφερθούν τα χειρόγραφα ευρετήρια και των τυχόν συγχωνευόμενων σε αυτήν Δ.Ο.Υ.

Η καταχώρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-7-2023.

Ως προς τη διαδικασία καταχώρησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία καταχώρησης-μεταφοράς και τήρησης του ηλεκτρονικού ευρετηρίου καταχώρησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας διενεργείται από την αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς Δ.Ο.Υ, ήτοι από τη ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνση κατοικίας του κληρονομουμένου και αν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε στην Ελλάδα από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής (υποπερ. Β α) της περ. 163 της με αριθ. Δ ΟΡΓ Α 1065199ΕΞ 2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ).

2. Στο ηλεκτρονικό ευρετήριο μεταφέρονται τα στοιχεία των υποθέσεων φόρου κληρονομίας που προκύπτουν από τα χειρόγραφα βιβλία καταχώρησης και αφορούν υποθέσεις φόρου κληρονομίας με χρόνο θανάτου από 1-1-2009 και μετά.

3. Συστήνεται η μεταφορά των στοιχείων από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο να ξεκινήσει από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί, δηλαδή υποθέσεις με χρόνο θανάτου εντός του έτους 2023 και εν συνεχεία να μεταφέρονται τα στοιχεία των υποθέσεων των προηγούμενων ετών μέχρι και το έτος 2009.

4. Η καταχώρησημεταφορά των στοιχείων γίνεται ως εξής:

O επιχειρησιακός χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή «myPROPERTY Δ.Ο.Υ.» με τους κωδικούς του και από το μενού πάνω αριστερά επιλέγει την εφαρμογή με τίτλο «Καταχώρηση αριθμών (Θ)-ΑΦΜ».

Εμφανίζονται τέσσερις επιλογές και επιλέγεται η πρώτη με τίτλο «Καταχώρηση Στοιχείων».

Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται πίνακας για καταχώρηση με τα εξής επιμέρους πέντε (5) στοιχεία:

1. «ΔΟΥ»: Kαταχωρείται η ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η χειρόγραφη δήλωση και στην οποία τηρείται το αντίστοιχο χειρόγραφο ευρετήριο.

2. «ΕΤΟΣ»: Καταχωρείται το έτος θανάτου.

3. «Αριθμός Φακέλου»: Καταχωρείται ο αριθμός Θ του αντίστοιχου έτους.

4. «ΑΦΜ Θανόντα»: Kαταχωρείται ο ΑΦΜ του θανόντα. Με την καταχώριση του ΑΦΜ συμπληρώνονται αυτόματα από το μητρώο του TAXIS και τα υπόλοιπα πέντε (5) στοιχεία του αποβιώσαντος (επώνυμο θανόντα, όνομα θανόντα, πατρώνυμο θανόντα, μητρώνυμο θανόντα και ημερομηνία θανάτου).

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ του αποβιώσαντος στο χειρόγραφο ευρετήριο, καταχωρούνται στην καρτέλα «Αναζήτηση Θανόντα με Ονοματεπώνυμο» τα στοιχεία του αποβιώσαντος (επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο) και με βάση αυτά γίνεται η αναζήτηση του ΑΦΜ.

5. «Παρατηρήσεις». Συμπληρώνονται σχόλια κατά περίπτωση.

Αφού καταχωρηθούν τα επιμέρους αυτά στοιχεία η καταχώρηση ολοκληρώνεται με την αποθήκευση των στοιχείων με την επιλογή «Καταχώρηση».

Οι αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση των ηλεκτρονικών ευρετηρίων υποθέσεων φόρου κληρονομιάς θα αναρτηθούν στο εγχειρίδιο myPROPERTYΔΟΥ, στον εσωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Β. Τήρηση του ηλεκτρονικού ευρετηρίου υποθέσεων φόρου κληρονομίας

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των στοιχείων των παλαιών υποθέσεων φόρου κληρονομίας από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο παύει η τήρηση των χειρόγραφων βιβλίων, δηλαδή του ετήσιου ευρετηρίου και του βιβλίου κίνησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας, και κάθε Δ.Ο.Υ. τηρεί το δικό της ηλεκτρονικό ευρετήριο υποθέσεων φόρου κληρονομίας μέσω της εφαρμογής «Καταχώρηση αριθμών (Θ)-ΑΦΜ».

Η αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φόρου κληρονομίας ΔΟΥ καταχωρεί μόνο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο με βάση την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, κάθε νέα υπόθεση φόρου κληρονομίας, για την οποία υποβάλλεται είτε ψηφιακή είτε χειρόγραφη δήλωση φόρου κληρονομίας, αφού αναζητήσουν στο ψηφιακό ευρετήριο τον τελευταίο καταχωρημένο αριθμό Θ για το συγκεκριμένο έτος, ώστε να καταχωρήσει τον επόμενο. Επίσης, στο ηλεκτρονικό ευρετήριο καταχωρείται κάθε δήλωση φόρου κληρονομίας, έστω και αν αφορά παρελθόντα θάνατο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!