Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2040/2023 Οδηγίες σχετικά με τη δήλωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ζ' - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'ΚΑΙ Β’
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'ΚΑΙ Β’
ΙII. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α'
ΤΜΗΜΑ Δ'
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Αμφιαράου 119 και Κλεομήδους
Ταχ. Κώδ.:104 43, Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1390 352 έως 356
E-Mail:registry@aade.gr
Ιστοσελίδα:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΑΥΤ46ΜΠ3Ζ-ΖΥΤ

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2023

Ε. 2040

ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ. 1163/2016 (Β'3779) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1006/2013 (Β’ 19) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σχετικά με τη δήλωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ. 1163/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1163/2016 απόφασης του ΓΓΔΕ σχετικά με τη δήλωση διακοπής εργασιών φυσικών προσώπων και την αντικατάσταση της ημερομηνίας διακοπής με νέο πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1163/2016 απόφαση του ΓΓΔΕ.

Σε συνέχεια ερωτημάτων, αναφορικά με τη δήλωση διακοπής εργασιών φυσικών προσώπων βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, που αφορούν σε αντικατάσταση ήδη προσδιορισθείσας ημερομηνίας διακοπής, με νέα προγενέστερη ή μεταγενέστερη και προκειμένου τα εν λόγω ζητήματα να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε, παρέχονται οι εξής οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Τα φυσικά πρόσωπα και οι κληρονόμοι αυτών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διακοπής των εργασιών της ατομικής επιχείρησης, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1163/2016, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1006/2013, δύνανται να υποβάλλουν προς τη Φορολογική Διοίκηση, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», αίτημα αντικατάστασης της ημερομηνίας διακοπής τους με άλλη, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, επικαλούμενα, νέο πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, βάσει νέων στοιχείων. Η νέα δήλωση αντικατάστασης της ημερομηνίας διακοπής είναι εκπρόθεσμη, καθόσον υποβάλλεται πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών και επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α' της παρ.2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

2. Η Φορολογική Διοίκηση, εφόσον διαπιστώσει τα νέα στοιχεία, προσδιορίζει τον νέο πραγματικό χρόνο παύσης εργασιών, κατόπιν νέων επαληθεύσεων για την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1163/2016, σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 1019/2017, επιβεβαιώνοντας σε κάθε περίπτωση αφενός την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, πλην των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και αφετέρου την καταβολή των τυχόν τελών κυκλοφορίας μέχρι τον επαναπροσδιορισθέντα χρόνο παύσης με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Συντάσσεται η Ειδική Έκθεση ως το συνημμένο στην ΠΟΛ. 1163/2016 υπόδειγμα και διενεργείται η αντικατάσταση της ημερομηνίας διακοπής με άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη, για την οποία εκδίδεται νέα «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών», που αναρτάται μαζί με την Ειδική Έκθεση στην ψηφιακή θυρίδα του φορολογούμενου «e-Κοινοποιήσεις» και ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση.

3. Στις περιπτώσεις που ο νέος χρόνος διακοπής είναι προγενέστερος, δεν γεννάται υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας.

4. Από την έκδοση της παρούσας παύουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την παρ. 6 της ΠΟΛ.1019/03.02.2017 εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά το μέρος που αφορά σε φυσικά πρόσωπα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!