Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 53301/2023 Οδηγίες ως προς το συντάξιμο του χρόνου Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας που παρέμειναν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ Α’
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Λυκουργιάς
Τηλέφωνο: 2131516815
Ηλ. Ταχ.: synparoxes@ypakp.gr

ΑΔΑ: 98Ξ746ΜΤΛΚ-ΒΤ4

Αρ. Πρ: 53301

Ημ/νία: 29.5.2023

ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ
Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Δ/νση Νομοθεσίας και Συντονισμού
Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου
Σταδίου 31
10559, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες ως προς το συντάξιμο του χρόνου Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που παρέμειναν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4764/2020»

Σχετ.: α) Το από 6.3.2023 email του κου Αλέξανδρου Πουρνιά, αφυπηρετήσαντα Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

β) Η α.π. 127571/30.12.2022 (ΑΔΑ: 63Β846ΜΤΛΚ-ΜΙΩ) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (α) μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ο κ. Α. Πουρνιάς, αφυπηρετήσας Γενικός Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, διαμαρτύρεται για τον μη συνυπολογισμό από τις υπηρεσίες του eΕΦΚΑ στη συνολική συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από Δ/ντες και Γενικούς Δ/ντες του Υπουργείου μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους κατ’ εφαρμογή του αρ. 111 του ν. 4764/2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το αρ. 155 του ν. 3528/2007, προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, με το αρ. 111 του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4808/2021 και την παρ. 2 του αρ. 89 του ν. 4876/2021, δόθηκε η δυνατότητα σε προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και σε εκτελούντες χρεών αναπληρωτών αυτών, των οποίων η υπαλληλική σχέση λυόταν αυτοδικαίως την 31.12.2020, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30.6.2022, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σημειώνεται επίσης ότι με το αρ. 59 του ν. 4950/2022 παρατείνεται ειδικά για τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ισχύς του αρ. 111 του ν. 4764/2020 ως την 31.12.2022.

3. Με την ανωτέρω (β) σχετική Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες προς τον eΕΦΚΑ περί προσμέτρησης ως συντάξιμου του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποίησαν ιατροί του ΕΣΥ λόγω παραμονής στην Υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του αρ 155 του ν. 3528/2007 και στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του αρ. 111 του ν. 4764/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι μεταγενέστερες του ν. 3528/2007, ειδικότερες και θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης μέτρων για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους ιατρούς του ΕΣΥ, στους οποίους δόθηκε αντίστοιχη δυνατότητα, η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 4764/2020, όπως ισχύει, και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συνέχισαν να ασκούν νομίμως τα καθήκοντα τους και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να θεωρηθεί ως συντάξιμος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!