Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55639/1428/20233 Ορισμός του ΤΕΕ ως φορέα υλοποίησης των υπο-έργων Sub.1 και Sub. 4

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55639/1428

ΦΕΚ B' 3446/23.05.2023

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης των υπο-έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων, της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» με κωδικό 16960 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το άρθρο 39 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο ’’Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν’’ (Β’ 2733).

14. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

16. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (Α’ 135).

17. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

18. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

19. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

20. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

21. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β 2573)» (Β’ 2857).

22. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).

23. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

24. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 2/2023 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/22143/565/ 03.03.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ 112,5 εκατομμυρίων (112.500.000 ευρώ), κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ075) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) καθήκοντα φορέα υλοποίησης των υπο-έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων», της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» με κωδικό 16960 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υλοποίηση των ανωτέρω υπο-έργων αφορά, αφενός, στη συγκέντρωση, καταγραφή, ανάρτηση και εμπλουτισμό του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη με την πληροφορία που αφορά στις οριοθετήσεις των υδατορεμάτων και, αφετέρου, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων ψηφιακών λύσεων, που συμβάλλουν στην καταγραφή και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων.

2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

2.1 Για το υπο-έργο Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων»:

i. Τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών μέσω της ενδεδειγμένης διερεύνησης συγκέντρωσης και καταγραφής σχετικών αποφάσεων, φακέλων, υδρολογικών, τοπογραφικών και υδραυλικών στοιχείων,

ii. την ψηφιοποίηση των υπό (i) πληροφοριών και οποιασδήποτε άλλης κρίσιμης, χρήσιμης ή/και καταγεγραμμένης πληροφορίας,

iii. τις υπηρεσίες αποτύπωσης των σχετικών έργων,

iv. τις υπηρεσίες για τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους,

v. τις υπηρεσίες για την υποβοήθηση της πολιτείας σε μελλοντική σύνταξη φακέλων οριοθέτησης,

vi. τις υπηρεσίες για ιεράρχηση μελλοντικών ενεργειών/δράσεων,

vii. τη δημιουργία υδρομετρητικού δικτύου και βάσεων δεδομένων,

viii. τις λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τα προηγούμενα όπως, ενδεικτικά, μελέτη εφαρμογής και υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνικής και επιτόπιας υποστήριξης, φάσεων λειτουργίας, εγγύησης και συντήρησης.

2.2 Για το υπο-έργο Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων».

i. Τις μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής,

ii. την ανάπτυξη και παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων,

iii. την εγκατάσταση υποδομών,

iv. την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία,

v. τις υπηρεσίες διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης.

3. Το Τ.Ε.Ε., για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης της δράσης, αναλαμβάνει και καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και, συγκεκριμένα, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στον Φορέα Σχεδιασμού της Δράσης, ο οποίος μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

4. Το Τ.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη της δράσης, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

5. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2

Καταβολή Χρηματοδότησης της Δράσης

1. Τα ποσά χρηματοδότησης των υπο-έργων της εν θέματι δράσης καταβάλλονται τμηματικά στο Τ.Ε.Ε, ως φορέα αρμόδιο για την υλοποίηση και διαχείρισή τους, με τη μορφή της επιχορήγησης. Ειδικότερα:

α) ποσοστό τριάντα (30) τοις εκατό επί του προϋπολογισμού του εκάστοτε υπο-έργου της δράσης, καταβάλλεται ως προκαταβολή, με την έναρξη των εργασιών υλοποίησης και διαχείρισής του από το Τ.Ε.Ε.,

β) το υπόλοιπο ποσοστό του προϋπολογισμού καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συμβατικές δεσμεύσεις.

2. Το αίτημα για την καταβολή κάθε τμηματικής πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β’ της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλεται από το Τ.Ε.Ε. εγγράφως στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση καταβλητέων ποσών και παραδοθέντων τμημάτων του έργου.

3. Το ΤΕΕ ανοίγει έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις επιχορηγούμενες δράσεις, στους οποίους κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρηματοδοτήσεις. Στους ανωτέρω λογαριασμούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν προκύψουν από την παραμονή των κατατιθέμενων κατά τα ανωτέρω στους προαναφερόμενους λογαριασμούς, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εν λόγω δράσης.

4. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του οικείου έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΤΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε.

6. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρηματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΤΑ από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.

γ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στους λογαριασμούς που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ

1. Οι λειτουργικές δαπάνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), για την υλοποίηση και διαχείριση των υπο-έργων της εν θέματι δράσης, καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ως «λειτουργικές δαπάνες» νοούνται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στο Τ.Ε.Ε. αποκλειστικά και μόνον από την παροχή υπηρεσιών του στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υπο-έργων της δράσης και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού.

3. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού των υπο-έργων της δράσης, που υλοποιεί και διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ε., και βαρύνει τη σχετική Συλλογική απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η πληρωμή των λειτουργικών δαπανών της παρ. 1 γίνεται τμηματικά, ως ακολούθως:

i) ποσοστό τριάντα (30) τοις εκατό επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται ως προκαταβολή, εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη των εργασιών υλοποίησης και διαχείρισης από το Τ.Ε.Ε. του εκάστοτε υπό-έργου της δράσης,

ii) το υπόλοιπο ποσοστό επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται τμηματικά σε διμηνιαίες δόσεις, για την ορθή και ομαλή παρακολούθηση της υλοποίησης και διαχείρισης από το Τ.Ε.Ε. του εκάστοτε υπό-έργου της δράσης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται ανάλογη περικοπή των λειτουργικών του δαπανών.

5. Το Τ.Ε.Ε. υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες εκδίδουν βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το Τ.Ε.Ε. πληρωμής. Το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από έκθεση του Τ.Ε.Ε. με ανάλυση των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, ανάλυση των λειτουργικών του δαπανών κατά την προηγούμενη περίοδο, η οποία θα τεκμηριώνεται με στοιχεία ή/και παραστατικά, καθώς και πρόβλεψη των λειτουργικών του δαπανών για το επόμενο δίμηνο. Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!