Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 915/2023 Υπολογισμός ΕΜΕ για τη διανομή κερδών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους υπάλληλους της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 915 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Υπολογισμός ΕΜΕ για τη διανομή κερδών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους υπάλληλους της

Στον Νόμο 4430/2016 άρθρο 21 παρ. 2. αναφέρονται τα εξής:

Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ’ ,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Όσον αφορά την διανομή των κερδών στους εργαζόμενους της Κοιν.Σ.Επ. κατά ποσοστό 35%, η διανομή θα γίνει με βάση τις Ε.Μ.Ε. τις οποίες έχει η εταιρεία όταν λάβει την απόφαση να διανείμει τα κέρδη της;

Θα διανείμει τα κέρδη της στους εργαζομένους που απασχολούνται την δεδομένη στιγμή ή και σε όσους είχαν απασχοληθεί κατά το έτος για το οποίο προέκυψαν τα κέρδη, από τους οποίους κάποιοι μπορεί να έχουν διακόψει την εργασιακή τους σχέση;

Η διανομή θα γίνει αναλογικά με βάση τον μισθό που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος;

Απάντηση:

Δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. η ερμηνεία του Ν. 4430/2016 αλλά και η παροχή καθοδήγησης για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ).

Αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. αποτελεί η παροχή ερμηνευτικής καθοδήγησης για τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού, ο οποίος αποτελεί ένα εκ των τριών κριτηρίων για τον καθορισμό του μεγέθους των οντοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!