Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 2/37335/ΔΕΠ/2023 Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ

Αριθμ. 2/37335/ΔΕΠ

ΦΕΚ B' 3136/12.05.2023

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θερινή περίοδο 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966(Α’ 244) και του άρθρου 1 του α.ν. 124/1967 (Α’ 151),

β) του ν.δ. 1342/1973 (Α’ 31),

γ) του άρθρου 24 του ν. 1043/1980 (Α’ 87), όπως ισχύει,

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3670/2008 (Α’ 117),

ε) του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),

στ) της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) της υπό στοιχεία Y 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπ’ αρ. 3/20-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠΘ6-Κ35) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με τη Λουτροθεραπεία και Αεροθεραπεία των Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου για το έτος 2023.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) και σε βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), η οποία θα καλυφθεί α) από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000: Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα από τις πιστώσεις των ΑΛΕ 2310989008, 2230102001 και 2230103001 και β) από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ (ΚΑΕ 0635), αντίστοιχα,

αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε, για τη θερινή περίοδο 2023, επίδομα αεροθεραπείας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:

α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966,

β) Στους συνταξιούχους της περ. γ’ της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2020,2021, 2022 και 2023 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και ν. 875/ 1979 (Πολεμικής Αποστρατείας),

ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943,

iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980,

iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947,

v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και σε όσους αναπήρους του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής εξομοιούνται με αυτούς,

vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985,

vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας),

viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα ν. 1543/1985,

ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 812/1943,

x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 1863/1989,

γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (απόφαση ΥΕΑ υπ’ αρ. 754.6/ 117/3912/24.03.1969) και

δ) στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της Υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:

α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.),

β) οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2023 από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ) οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30.09.2023 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31.10.2023 (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4605/1966).

4. Το επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί στους δικαιούχους εφάπαξ την 10ή Ιουλίου 2023 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

5. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και δεν τους καταβλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στο Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. ή στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31.12.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!