Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Σκρέκας Από 11/5 οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση "Φορτίζω Παντού"

Από την ερχόμενη Πέμπτη 11 Μαΐου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη δραση «Φορτίζω Παντού» για την εγκατάσταση 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτιστης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πλατφόρμα της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr) θα λειτουργήσει επίσης εντός της ημέρας για ενημερωτικούς σκοπούς.

Ο βασικός στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η δημιουργία, με όρους υγιούς ανταγωνισμού, ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας τόσο τις πόλεις όσο και το εθνικό οδικό δίκτυο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ταξιδέψουν με το ηλεκτρικό τους όχημα παντού χωρίς άγχος, οικονομικά και «πράσινα».

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κοινόχρηστους χώρους των πόλεων, σε βασικές μεταφορικές υποδομές (εθνικές οδοί, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και σε ιδιωτικούς χώρους με δημόσια πρόσβαση όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ) και άλλα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων κ.α.).

Δικαιούχοι της δράσης είναι Εμπορικές Εταιρείες και Ατομικές Επιχειρήσεις, Συναιτερισμοί, Συμπράξεις, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι Δικαιούχοι είναι οι φορείς που καλύπτουν το κόστος της επένδυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης Η/Ο και διακρίνονται σε 2 Κατηγορίες (Ι και ΙΙ):

 • Κατηγορία Ι: Κύριοι ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου που θα εγκατασταθεί ο σταθμός, και οι οποίοι συμβάλλονται με Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)  που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του σταθμού.
 • Κατηγορία ΙΙ: Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)., οι οποίοι συμβάλλονται για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 80 εκατ. ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμεται, βάσει του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης, ως εξής:

 • Κατηγορία Α με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ (που κατανέμεται ανά Περιφέρεια) : Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW. Επιπλέον:
  • Οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Κατηγορίας Α είναι οι Παραχωρησιούχοι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που προκύπτουν από την διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών παραχώρησης (σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4710/2020) που έχουν προηγηθεί για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων αυτών σταθμών.
  • Τα ποσοστά ενίσχυσης για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας καθορίζονται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, ενώ τίθενται ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, βάσει πληθυσμού του εκάστοτε Δήμου, τα οποία φτάνουν έως το 70% για τους μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους.
 • Κατηγορία Β για σταθμούς φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και επιμέρους κατανομή ως εξής:
  • Σταθμοί φόρτισης επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως αυτοκινητόδρομοι, βασικότερα λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθμοί (π/υ 15 εκατ. ευρώ)
  • Σταθμοί φόρτισης σε λοιπούς χώρους όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), μαρίνες, χώρους στάθμευσης κτιρίων με δημόσια πρόσβαση κ.α.. (π/υ 35 εκατ. ευρώ που κατανέμεται ανά Περιφέρεια)
 • Επιπλέον για τους σταθμούς της Κατηγορίας Β ισχύουν τα εξής:
  • Eπιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων για αυτή την κατηγορία είναι μόνο οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των τριάντα (30) kW, με εξαίρεση τους σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ) στις οποίες είναι επιπλέον επιλέξιμοι και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.
  • Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) στον οποίο εγκαθίστανται οι σταθμοί, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 20% (π.χ. μεγάλη εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών) έως 65% (π.χ. μικρή εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στην Θράκη). Επίσης, τίθεται μέγιστο ύψος συνολικής επιλέξιμης δαπάνης  ανά σταθμό φόρτισης αναλόγως την ισχύ εξόδου του σταθμού και τον τρόπο σύνδεσής του (μέγεθος παροχής) στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της κατηγορίας Β, μόνο εφόσον παρέχουν δημόσια πρόσβαση κατ' ελάχιστο σε 12-ωρη βάση καθημερινά και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

Ως προς τον αριθμό αιτήσεων για την Κατηγορία Α ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει τόσες αιτήσεις όσες και οι Παραχωρήσεις για σταθμούς φόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σ.Φ.Η.Ο. Δήμων στις οποίες αποτελεί Παραχωρησιούχο κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού. Για την Κατηγορία Β, μπορούν να γίνουν έως έξι (6) αιτήσεις ανά Περιφέρεια (οι αιτήσεις γίνονται για σταθμούς φόρτισης εντός της ίδιας Περιφέρειας) και εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι περιορισμοί για το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει κάθε δικαιούχος, οι οποίοι ισχύουν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά:

«Με σταθερά βήματα συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα δυναμικό πλάνο για τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών αερίων ρύπων! Η ηλεκτροκίνηση είναι μια από τις πλέον βασικές συνιστώσες για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και του Ευρωπαϊκού  σχεδίου Fit for 55%.Το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού έρχεται να προσθέσει 80 εκατ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κει Ανθεκτικότητας στην πολιτική  που ασκεί η Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση , επιδοτώντας την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης στο σύνολο της επικράτειας. Δημιουργείται έτσι σταδιακά ένα ισχυρό και επαρκές δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και ταυτόχρονα ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των οδηγών  για την δυνατότητα φόρτισης ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις και ταξίδια!Επιπλέον ,ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία αναπτύσσεται δυναμικά έχοντας ανοίξει μια καινούρια αγορά, δημιουργώντας διαρκώς νέες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας.Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με το βλέμμα στον πρώτο στόχο του 2030 και την δραστική μείωση των ρύπων κατά 55% . Το περιβάλλον είναι πολιτισμός και ποιότητα ζωής και είναι υπόθεση όλων μας».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών , Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σχετικά:

«Από το 2019 όταν και αναλάβαμε την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μας είχαμε θέσει ως στόχο την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στο μίγμα των καθημερινών μετακινήσεων μας. Απώτερος στόχος να δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμων, πράσινων πόλεων, φιλικών στον πολίτη και το περιβάλλον.Παραλάβαμε την ηλεκτροκίνηση με μόλις 700 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους και λιγότερους από 100 δημόσιους σταθμούς φόρτισης.Σήμερα η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ρυθμό ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, πετυχαίνουμε ποσοστά διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων άνω του 10%, οι δημόσια προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης ξεπερνούν τις 3.200, και με αυτές τις επιδόσεις υπερβαίνουμε σταθερά κάθε χρόνο τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.Το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην ταχύτερη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης σε όλη την χώρα.Με 80 εκατ. ευρώ και με επιδότηση η οποία φτάνει, υπό όρους, έως το 70%, στοχεύουμε στην εγκατάσταση επιπλέον 8.000 σημείων φόρτισης σε όλη την επικράτεια δημιουργώντας έτσι ένα πυκνό δίκτυο και δίνοντας ώθηση  σε επαγγελματίες και ιδιώτες οδηγούς να επιλέξουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα πρότυπο στις μεταφορές, μια Ελλάδα με πόλεις βιώσιμες και φιλικές στον πολίτη, ένα πράσινο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε και να αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!