Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/2023 Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468

ΦΕΚ B' 2966/05.05.2023

Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ EE (L 348).

5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 92 αυτού (Α’ 63).

8. Τον «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ν. 4978/2022, Α’ 190).

9. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

10. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων» (Α’ 129).

11. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

12. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 62 αυτού (Α’ 142).

13. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

14. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

15. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού (Α’ 105).

16. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

17. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού (Α’ 222).

18. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού (Α’ 33).

19. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής υλοποίησης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 77 αυτού (Α’ 143).

20. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

21. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

22. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

23. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 155).

24. To π.δ. 62/2020, «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

25. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

26. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

27. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

28. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

29. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

30. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/18862 ΕΞ 2023/06.02.2023 (ΑΔΑ: 61ΠΩΗ-ΠΧ5)) με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB1. Ηλεκτροκίνηση - Φορτίζω παντού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201651) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

31. Την υπ’ αρ. 102555/2.4.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 2133).

32. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/ 2022 (Β’ 6213) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/ 2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621)».

33. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη”(Β’ 1867).

34. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

35. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Υλοποίησης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

36. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β´ 4805).

37. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» (Β’ 4380).

38. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

39. Την υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/22.4.2016 (Β’ 1231) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων», και ιδίως το Παράρτημα V «Μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (MI-003)».

40. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/02.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

41. Την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε.103/2010 κοινή απόφαση «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (Β’ 1312).

42. Την Οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (L 96).

43. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

44. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

45. Την υπ’ αρ. ΓΝ 044/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

46. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/39337/1001/ 12.04.2023 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 47. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία για τα έτη 20222024 ανέρχεται σε 79.790.000,00 ευρώ και για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 15.958.000,00 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης

1. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, στην παρούσα καθορίζονται:

οι όροι,

οι προϋποθέσεις,

η διαδικασία συμμετοχής, υποβολής και αποδοχής αιτήσεων,

o μηχανισμός υλοποίησης,

o μηχανισμός πιστοποίησης της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή,

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης,

αθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της δράσης «Φορτίζω παντού».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί του Παραρτήματος [V]

Άρθρο 2

Φορέας Υλοποίησης της δράσης

Φορέας Υλοποίησης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

Ο Φορέας Υλοποίησης της δράσης:

α. ενημερώνει το σχετικό διαδικτυακό τόπο της δράσης με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της δράσης,

β. παρακολουθεί την πορεία της δράσης, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες - κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της δράσης, ανάλογα με τη σπουδαιότητά της, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στη δράση φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται,

γ. αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα (https://fortizopantou.gov.gr) στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των ωφελούμενων, γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων και στο οποίο δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δράση. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της δράσης, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτή. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και αποτελεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης της ολοκλήρωσης των έργων των Δικαιούχων,

δ. διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,

ε. αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του πληροφοριακού συστήματος της δράσης,

στ. οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου/πράξης για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της δράσης και οπωσδήποτε μέχρι το έτος 2031, εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον ωφελούμενο με την σχετική απόφαση για την ολοκλήρωση της πράξης του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, και

ζ. λειτουργεί και εποπτεύει γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (HelpDesk) για την αρωγή των χρηστών και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων/ωφελούμενων, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στη δράση, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

Άρθρο 3

Σκοπός της δράσης

1. Σκοπός της δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 8000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων, κ.λπ.

2. Ως εκ τούτου η παρούσα δράση στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και στην καθαρή, αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο ανά την Επικράτεια, οι οποίες τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης Η/Ο στη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού.

Άρθρο 4

Καθεστώς Ενίσχυσης

Οι επιχορηγήσεις δυνάμει του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 36α και, ειδικά ως προς τις επιχορηγήσεις που αφορούν υποδομές επαναφόρτισης σε λιμένες, το 56β του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ή Γ.Α.Κ.»), από την επόμενη της δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τροποποίησης του ως άνω Κανονισμού, η οποία επί του παρόντος παρατίθεται ως σχέδιο πρότασης στην υπ’ αρ. C (2023) 1712 final Ανακοίνωση της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

1. Κανόνες Σώρευσης

α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει του παρόντος καθεστώτος δεν επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή να δανειοδοτηθούν με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης.

β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. για το παρόν καθεστώς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται τόσο στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο όσο και στην επιχείρηση, εφόσον αυτή υλοποιεί περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια, ενώ ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του.

2. Χαρακτήρας Κινήτρου

α. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του παρόντος καθεστώτος λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης επιφέρει την απόρριψη της ή και την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, ανεξαρτήτως σταδίου υλοποίησης της επένδυσης και εντός του προβλεπόμενο χρονικού ορίου ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

β. Η έναρξη των εργασιών έχει το νόημα που της αποδίδεται στο άρθρο 2 στοιχείο 23 Γ.Α.Κ.

γ. Η αίτηση του δικαιούχου θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 6 του Γ.Α.Κ., ήτοι κατ’ ελάχιστο τα εξής:

i. την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης,

ii. περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης,

iii. τον τόπο εκτέλεσης του έργου,

iv. κατάλογο των δαπανών του έργου,

v. είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.

3. Αρχή «Deggendorf»

Στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά. Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα, οφείλει να δηλώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I, ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 6

Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,

β. Συνεταιρισμοί,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

 • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
 • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
 • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

2. Oι δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • Κατηγορία δικαιούχων Ι: Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο, (β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και (γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 • Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ: Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο και (β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020.

3. Οι δικαιούχοι κατηγορίας ΙΙ, ήτοι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) θα πρέπει είτε (α) να είναι κύριοι και του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο είτε (β) να έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης με τους κύριους ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.

4. Στην περίπτωση που ο αιτών - δικαιούχος της ενίσχυσης είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από τον κύριο/έχοντα νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμούφόρτισης Η/Ο, η όποια δαπάνη προκύψει για την εγκατάσταση του σταθμού από τον δεύτερο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για τη σύνδεσή του σταθμού με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει τελικά να επιβαρύνει τον πρώτο, προκειμένου να δύναται να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του αιτούντος-δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, με σχετική συμφωνία και παραστατικά-αποδεικτικά (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι), ότι ο αιτών-δικαιούχος της ενίσχυσης ανέλαβε και επωμίσθηκε εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που είχε αρχικά καταβάλει ο κύριος/έχων νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου.

5. Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

6. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς εξαιρούνται:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (αρχή Deggendorf). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται του σημείου 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., με έλεγχο αυτών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

γ. επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή εφόσον έχουν λάβει ενισχύσεις διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

δ. επιχειρήσεις που είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ε. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Άρθρο 7

Χωροθέτηση των επιλέξιμων για λήψη ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο

1. Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης παρέχονται στους δικαιούχους του άρθρου 6 της παρούσης, αποκλειστικά για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, δηλαδή σταθμών φόρτισης Η/Ο που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση μόνο από τον δικαιούχο αλλά παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο ευρύ κοινό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα τιμολόγια, τις μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας και πληρωμής και άλλους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ειδικότερα οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:

2. Κατηγορία Α - Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Στην Κατηγορία Α ανήκουν οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 και αναπτύσσονται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α Α’ βαθμού. Αναφορικά με την κατηγορία Α ισχύουν τα εξής:

α. Το κατά περίπτωση Σ.Φ.Η.Ο., λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν ευρίσκεται στην ψηφιακή βάση δεδομένων για τα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο που τηρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4380).

β. Για την ανάπτυξη των ως άνω δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός παραχώρησης του δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή/και ν. 4413/2016 και σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4710/2020.

γ. Στην περίπτωση σταθμών Κατηγορίας Α δικαιούχο της ενίσχυσης αποτελεί ο Παραχωρησιούχος που προκύπτει από τον ως άνω εκάστοτε διαγωνισμό των Δήμων, εφόσον υπαχθεί στην παρούσα δράση.

3. Κατηγορία Β - Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο. (χώροι με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους, οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α Α’ βαθμού. Οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο υπο-κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:

i. Υπο-κατηγορία Β.1 - Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Στην υπο-κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται επί των αξόνων ή κόμβων του κεντρικού και εκτεταμένου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE», και συγκεκριμένα σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάσης ή στάθμευσης:

 • Β.1.1. κατά μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων χώρων που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων εκατέρωθεν της οδού,
 • Β.1.2. εντός λιμενικής ζώνης,
 • Β.1.3. εντός αερολιμένα,
 • Β.1.4. εντός σιδηροδρομικού σταθμού.

Τονίζεται ότι στην ως άνω κατηγορία Β.1.2. δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων.

ii. Υπο-κατηγορία Β.2Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε λοιπούς χώρους

Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε λοιπούς χώρους με δημόσια πρόσβαση, ως εξής:

 • Β.2.1. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»,
 • Β.2.2. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων,
 • Β.2.3. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς οχημάτων,
 • Β.2.4. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων, και σε δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων,
 • Β.2.5. σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με δημόσια πρόσβαση, και
 • Β.2.6. κατά μήκος των οδών, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους χώρους της Κατηγορίας Β.1 του παρόντος.

Τονίζεται ότι στις ως άνω κατηγορίες Β.2.2. και Β.2.6. δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων.

Παρατίθεται πίνακας με τις Κατηγορίες βάσει του χώρου εγκατάστασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κατηγορίες βάσει χώρου εγκατάστασης Υπο-κατηγορίες βάσει χώρου εγκατάστασης Περιγραφή
Κατηγορία Α   Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
Κατηγορία Β   Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο. (χώροι με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α)
  Υποκατηγορία Β.1 Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
  Υποκατηγορία Β.2 Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε λοιπούς χώρους

Άρθρο 8

Προϋπολογισμός της δράσης

1. Η δράση «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από του ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) και υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.

2. Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της δράσης: «16924 - Ηλεκτροκίνηση Συγκοινωνιών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δυνάμει της Απόφασης Ένταξης υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 18862 ΕΞ 2023/06.02.2023 (ΑΔΑ 61ΠΩΗ-ΠΧ5) με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB1. Ηλεκτροκίνηση - Φορτίζω παντού (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201651)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

3. Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για τη δράση ανέρχεται σε εβδομήντα εννιά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ [79.790.000 €] και επιμερίζεται σε δύο πυλώνες:

α. ποσό είκοσι εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (29.921.250€) θα διατεθεί για την υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού/-ών παραχώρησης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας (Κατηγορία Α ανωτέρω),

β. ποσό σαράντα εννιά εκατομμυρίων οχτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (49.868.750€) θα διατεθεί για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α Α’ βαθμού (Κατηγορία Β ανωτέρω).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας δράσης κατανέμεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατηγορίες Επενδύσεων Προϋπολογισμός
Κατηγορία Α: Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 29.921.250 €
Κατηγορία Β: Λοιποί Δημοσίως Προσβάσιμοι Χώροι 49.868.750 €
Υποκατηγορία Β.1 14.960.625 €
Υποκατηγορία Β.2 34.908.125 €

4. Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης που δεσμεύεται για την Κατηγορία Α, κατανέμεται ανά Περιφέρεια σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Προϋπολογισμός
Αττικής 6.746.032 €
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 2.050.778 €
Βορείου Αιγαίου 858.903 €
Δυτικής Ελλάδος 1.955.268 €
Δυτικής Μακεδονίας 624.253 €
Ηπείρου 1.078.674 €
Θεσσαλίας 2.027.376 €
Ιονίων Νήσων 698.195 €
Κεντρικής Μακεδονίας 6.344.761 €
Κρήτης 2.317.512 €
Νοτίου Αιγαίου 1.832.271 €
Πελοποννήσου 1.920.861 €
Στερεάς Ελλάδας 1.545.115 €
Σύνολο 29.921.250 €

5. Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης που δεσμεύεται για την υπο-κατηγορία Β.2 βάσει του Πίνακα 2, κατανέμεται ανά Περιφέρεια σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β.2 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Προϋπολογισμός
Αττικής 9.332.571 €
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 2.158.992 €
Βορείου Αιγαίου 844.167 €
Δυτικής Ελλάδος 2.556.990 €
Δυτικής Μακεδονίας 1.208.914 €
Ηπείρου 1.347.515 €
Θεσσαλίας 2.400.477 €
Ιονίων Νήσων 779.159 €
Κεντρικής Μακεδονίας 5.265.124 €
Κρήτης 2.399.649 €
Νοτίου Αιγαίου 1.781.089 €
Πελοποννήσου 2.331.538 €
Στερεάς Ελλάδας 2.501.939 €
Σύνολο 34.908.125 €

6. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία χώρου εγκατάστασης ή/και ανά Περιφέρεια δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης της παρούσας. Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr και στην ιστοσελίδα της δράσης https://fortizopantou.gov.gr.

Άρθρο 9

Έναρξη και Διάρκεια της δράσης

1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 11/05/2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω ημερομηνία.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου (φυσικού αντικειμένου) και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.

Άρθρο 10

Επιλεξιμότητα δαπανών, προϋπολογισμού, σταθμών φόρτισης Η/Ο ανά κατηγορία χώρου και ένταση ενίσχυσης

10.1 Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών (ισχύει για τις Κατηγορίες Α και Β)

1. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον Δικαιούχο.

2. Οι επιλέξιμες δαπάνες για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο στους χώρους του άρθρου 7 του παρόντος, για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα, δύνανται να καταλαμβάνουν τις κατηγορίες του Πίνακα 5 κατωτέρω. Οι δαπάνες αυτές κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α/Α Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
Ι Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Ι: Κόστος εξοπλισμού σταθμού φόρτισης Η/Ο
Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών Ι 1. Κόστος καινούριου εξοπλισμού του σταθμού φόρτισης Η/Ο συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που διασφαλίζει την ευφυή ετοιμότητα του σταθμού και του απαραίτητου λογισμικού λειτουργίας του.
ΙΙ Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΙΙ : Κόστος εργασιών εγκατάστασης σταθμού φόρτισης Η/Ο
  Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΙΙ 1. Κατασκευαστικές/οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού φόρτισης Η/Ο. 2. Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Η/Ο. 3. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντα χώρου καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός (περιφράξεις, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού, αισθητήρες στάθμευσης, κ.α. ). 4. Σήμανση του σταθμού φόρτισης Η/Ο και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και διαγράμμιση θέσης. 5. (Σε περίπτωση σύνδεσης σταθμού φόρτισης στη Μέση Τάση) Δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του.
ΙΙΙ Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΙΙΙ : Κόστος σύνδεσης του σταθμού φόρτισης Η/Ο με το δίκτυο
Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΙΙΙ 1. Δαπάνες για τη σύνδεση σταθμών φόρτισης Η/Ο σε νέα παροχή ή μέσω επαύξησης υφιστάμενης παροχής του δικτύου.

3. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο στους χώρους του άρθρου 7 του παρόντος περιλαμβάνουν:

α. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας συμπεριλαμβανομένου υλικού από το απόθεμα της ίδιας της εταιρείας, το οποίο αγοράστηκε πριν από τον ως άνω χρόνο.

β. Δαπάνες για προωθητικά μέτρα, π.χ. διαφημίσεις, διαφημιστικές κ.τ.λ.

γ. Τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, π.χ. τακτική συντήρηση, επεκτάσεις εγγύησης, συμβόλαια με παρόχους κ.τ.λ.

δ. Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών γαιών, δενδροφυτεύσεις.

ε. Δαπάνες για ενεργητική και παθητική πυροπροστασία

στ. Δαπάνες ασφάλισης του σταθμού φόρτισης φόρτισης Η/Ο.

ζ. Δαπάνες ανταλλακτικών

η. Χρεωστικούς τόκους, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη της δράσης.

θ. Δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

ι. Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

4. Ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 ισχύουν τα εξής:

α. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.

β. Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.

γ. Για την περίπτωση εγγράφων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.

δ. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους τους.

ε. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες ή εύλογες, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.

στ. Για τον έλεγχο των τιμών, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να ζητά από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη της δράσης, τον προμηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.

ζ. Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

10.1.1 Επιλέξιμες δαπάνες ως προς την Κατηγορία A

Για την Κατηγορία Α, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες οι οποίες ρητά και διακριτά περιγράφονται στην εκάστοτε Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Πίνακα 5 της παρούσας.

10.1.2 Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ως προς την Κατηγορία Β

1. Για την Κατηγορία Β, ορίζεται μέγιστο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο και ανά κατηγορία βασικών επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 5, που περιλαμβάνεται στην αίτηση για επιδότηση.

2. Το ύψος αυτό εξαρτάται από την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού και από το επίπεδο τάσης του δικτύου διανομής/το μέγεθος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα οποία συνδέεται ο σταθμός, βάσει του Πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΑΝΑ ΕΎΡΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

AC/DC Εύρος εγκατεστημένης ισχύος (P) Μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο που εγκαθίσταται (βάσει επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 5)
    Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για Βασικές κατηγορίες δαπανών Ι & ΙΙ (€/KW) Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ βάσει τρόπου σύνδεσης στο δίκτυο διανομής (€) *
AC P ≥ 7,4kW 200

Σύνδεση στη Χαμηλή Τάση (ΧΤ)

 • 3.000 - για μέγεθος παροχής έως και Νο. 3
 • 15.000 - για μέγεθος παροχής Νο. 4

ή μεγαλύτερη, Σύνδεση στη Μέση Τάση (ΜΤ):

 • 70.000
DC 30kW ≤ P < 50kW 370
50kW ≤ P < 100kW 630
100kW ≤ P ≤ 150kW 470**
150kW 400**

*Η αντιστοιχία του μεγέθους μίας παροχής με την ισχύ, όπου περιγράφεται στον Πίνακα, προκύπτει βάσει της κωδικοποίησης των παροχών από τον ΔΕΔΔΗΕ (Σχετικό link – ενότητα 3.3.1: ΔΕΔΔΗΕ).

** το ποσό αυτό αυξάνεται σε 600 €/kW εφόσον η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται στη Μέση Τάση και ταυτόχρονα αποδεικνύονται δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του.

3. Στην περίπτωση σταθμού φόρτισης με περισσότερες από μία (1) διεπαφές (plugs), ως εγκατεστημένη ισχύς του Πίνακα 6 νοείται η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παρέχεται ταυτόχρονα και αθροιστικά από τις διεπαφές αυτές.

4. Στην περίπτωση σταθμού φόρτισης με διεπαφές (plugs) τόσο DC όσο και AC, ως εγκατεστημένη ισχύς του Πίνακα 6, νοείται η μέγιστη ισχύς εξόδου μόνο της/ των διεπαφών (plugs) DC.

- Παράδειγμα: Για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο, DC/AC, με (2) διεπαφές, όπου η μία διεπαφή είναι DC με μέγιστη ισχύ εξόδου 100kW και η άλλη διεπαφή είναι AC με μέγιστη ισχύ εξόδου 22kW, ως εγκατεστημένη ισχύς για τον υπολογισμό του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού, μέσω του Πίνακα 6, νοείται η ισχύς εξόδου DC 100KW.

5. Για τον υπολογισμό του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού για έναν σταθμό φόρτισης συγκεκριμένης εγκατεστημένης ισχύος, αθροίζεται το ποσό που υπολογίζεται βάσει της στήλης για τις βασικές κατηγορίες δαπανών Ι & ΙΙ του Πίνακα 6, με το ποσό της στήλης για τη βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ του ίδιου Πίνακα αναλόγως του τρόπου σύνδεσης στο δίκτυο διανομής.

- Παράδειγμα: Για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο DC, εγκατεστημένης ισχύος 50kW, που συνδέεται στο δίκτυο ΧΤ μέσω παροχής νο4 (55KVA), ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός υπολογίζεται ως εξής:

o Επιλέξιμος μέγιστος προϋπολογισμός για δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης: 630 €/kW * 50 kW= 31.500 €

o Επιλέξιμος μέγιστος προϋπολογισμός για δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο για παροχή νο4 (55kVA): 15.000 €

o Συνολικός μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δικαιολογείται για την εν λόγω επένδυση: 46.500 €.

6. Ο δικαιούχος πρέπει να αποδεικνύει δαπάνες που περιλαμβάνονται τόσο στη βασική κατηγορία δαπανών Ι όσο και στη βασική κατηγορία δαπανών ΙΙ, βάσει του Πίνακα 5

7. Η βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ αφορά μόνο στις περιπτώσεις σύνδεσης σταθμού φόρτισης Η/Ο μέσω νέας ή επαύξησης υφιστάμενης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και μόνο στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η σχετική στήλη του Πίνακα 6. Επιπλέον, στην περίπτωση υφιστάμενης παροχής χωρίς επαύξηση, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι η υφιστάμενη παροχή επαρκεί για την σύνδεση του προς επιδότηση σταθμού φόρτισης Η/Ο σε αυτήν.

- Παράδειγμα: Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για έναν σταθμό φόρτισης Η/Ο AC, εγκατεστημένης ισχύος 22KW, που συνδέεται στο δίκτυο ΧΤ σε υφιστάμενη παροχή χωρίς επαύξηση, θα είναι: 22KW* 200€/ KW = 4.400 €.

8. Στην περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός σταθμών φόρτισης Η/Ο στο δίκτυο διανομής μέσω μίας (κοινής) παροχής (νέας ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής), τα κόστη που αφορούν στη σύνδεση στο δίκτυο διανομής (βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ του Πίνακα 5) επιμερίζονται σε κάθε ένα εκ των συνδεόμενων σταθμών φόρτισης, αναλογικά, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος του κάθε σταθμού.

- Παράδειγμα επιμερισμού δαπανών σύνδεσης (βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ): Δύο σταθμοί φόρτισης Η/Ο εγκατεστημένης ισχύος 350kW και 180kW αντίστοιχα, συνδέονται σε νέα παροχή Μέση Τάσης. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες σύνδεσης στη Μέση Τάση είναι 70.000€ ο οποίος επιμερίζεται, για τους σκοπούς της αίτησης, αναλογικά με την εγκατεστημένη ισχύ του εκάστοτε σταθμού φόρτισης Η/Ο ως εξής:

o Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για σταθμό φόρτισης 180kW μετά τον επιμερισμό της δαπάνης: 23.773,58 €

o Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για σταθμό φόρτισης 350kW μετά τον επιμερισμό της δαπάνης: 46.226,42 €

9. Στην περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός σταθμών φόρτισης Η/Ο στο δίκτυο διανομής μέσω μίας (κοινής) παροχής στη Μέση Τάση (νέας ή επαύξηση υφιστάμενης παροχής), και εφόσον περιλαμβάνεται η εγκατάσταση Υ/Σ ΜΤ, η απαιτούμενη δαπάνη (δαπάνη ΙΙ.5 του Πίνακα 5) επιμερίζεται σε κάθε ένα εκ των συνδεόμενων σταθμών φόρτισης, αναλογικά, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος του κάθε σταθμού.

10.2. Επιλεξιμότητα σταθμών φόρτισης και τύπου φορτιστή

10.2.1 Επιλέξιμοι σταθμοί φόρτισης

i. Για τις Κατηγορίες Α και Β

1. Η τροφοδοσία των σταθμών φόρτισης Η/Ο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., όπως αποδεικνύεται με την ανάκληση ισόποσων με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Εγγυήσεων Προέλευσης.

ii. Για την Κατηγορία Α

Οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της παρούσας, μόνο εφόσον παρέχουν 24-ώρη δημόσια πρόσβαση για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

iii. Για την Κατηγορία Β

Οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της παρούσας, μόνο εφόσον παρέχουν δημόσια πρόσβαση κατ’ ελάχιστο σε 12-ωρη βάση καθημερινά και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

10.2.2 Περιορισμοί τύπου σταθμού φόρτισης Η/Ο ανά κατηγορία χώρου εγκατάστασης

i. Τύποι Σταθμού φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

Για την κατηγορία Α, επιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων από την παρούσα δράση είναι όλοι οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, οι οποίοι εντάσσονται στα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο., των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.

ii. Τύποι Σταθμού φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

Για την Κατηγορία Β, ισχύουν τα κάτωθι:

α. Eπιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων από την παρούσα δράση είναι μόνο οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των τριάντα (30) kW.

β. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση σταθμών φόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται εντός σταθμών αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), με ενεργό Κ.Α.Δ. πριν τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με το Παράρτημα IV, επιλέξιμοι είναι επιπλέον και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.

γ. Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β.1.1 του άρθρου 7, οι οποίοι εγκαθίστανται κατά μήκος του Οδικού δικτύου, εφόσον έχουν εγκατεστημένη ισχύ έως και εβδομήντα (70) kW (P ≤ 70 kW), συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν εγκαθίστανται σε συνδυασμό με σταθμό φόρτισης Η/Ο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα 150 kW (P ≥ 150 kW). Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερης ισχύος σταθμοί φόρτισης Η/Ο δύναται είτε να αποτελούν αντικείμενο του ίδιου έργου/επένδυσης (αποτελώντας δυνητικά μέρος της αίτησης ενίσχυσης), είτε να είναι ήδη εγκατεστημένοι στα όρια του χώρου εγκατάστασης και σε απόσταση έως πενήντα (50) μέτρων από το σταθμό ισχύος έως και 70 kW.

δ. Σταθμοί φόρτισης για οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης από την παρούσα δράση.

10.3 Ένταση Ενίσχυσης

10.3.1 Σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

1. Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης, που μπορεί να λάβει ένας Παραχωρησιούχος ως δικαιούχος της παρούσας δράσης, εξαρτάται από τον πληθυσμό του ΟΤΑ Α’ βαθμού, στους χώρους αρμοδιότητας του οποίου θα αναπτυχθούν οι εν λόγω σταθμοί φόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με τον Πίνακα 7:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Εύρος Πληθυσμού Δήμου Ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
Άνω των 100000 κατοίκων 50%
Από 30000 έως 100000 κατοίκους 60%
Κάτω των 30000 κατοίκων 70%

2. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης Η/Ο καθορίζεται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, ο οποίος δύναται να αποτελεί Δικαιούχο του προγράμματος. Το μέγιστο ποσό (σε ευρώ) της ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανώτατου ποσοστού ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα επί του πραγματικού κόστους επένδυσης (capex) του Παραχωρησιούχου, όπως αυτό αναφέρεται στην προσφορά του.

10.3.2 Σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

1. Για τους σταθμούς φόρτισης Η/Ο που υπάγονται στην Κατηγορία Β, το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της εταιρίας που υποβάλλει το αίτημα ενίσχυσης καθώς και την Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.

2. Η ιδιότητα του αιτούντος ως ΜΜΕ εξετάζεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία απασχόλησης, κατά την τελευταία τριετία, τόσο του αιτούντος όσο και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, ως ισχύει, και όπως προκύπτουν από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι-Α της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος χαρακτηρίζεται ως «μεγάλη επιχείρηση» σύμφωνα με τα στοιχεία μεγέθους του, δεν απαιτείται η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών καθώς και η υποβολή των ΑΠΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα, τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες. Διατηρείται η υποχρέωση υποβολής των οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας κλεισμένης χρήσης για την εταιρία που υποβάλλει την αίτηση καθώς και η υποβολή διαγράμματος σύνδεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Ι-Α της παρούσας.

4. Ειδικότερα, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση περιοχών σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι εντάσεις ενίσχυσης ορίζονται στον Πίνακα 8.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρειες του άρθρου 107 ΣΛΕΕ Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Αττικής Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών - 20% 40% 50%
Δυτικού Τομέα Αθηνών γ' 25% 45% 55%
Αττικής Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς Και Νήσων γ' 25% 45% 55%
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Όλες α' 35% 55% 65%
Βορείου Αιγαίου α' 35% 55% 65%
Δυτικής Ελλάδος α' 35% 55% 65%
Δυτικής Μακεδονίας α' 35% 55% 65%
Ηπείρου α' 35% 55% 65%
Θεσσαλίας α' 35% 55% 65%
Ιονίων Νήσων α' 35% 55% 65%
Κεντρικής Μακεδονίας α' 35% 55% 65%
Κρήτης α' 35% 55% 65%
Νοτίου Αιγαίου α' 35% 55% 65%
Πελοποννήσου α' 35% 55% 65%
Στερεάς Ελλάδας α' 35% 55% 65%

5. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο χορήγησης μίας ενίσχυσης υπό την παρούσα, έχει επέλθει τροποποίηση του εγκεκριμένου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα, η οποία μεταβάλλει τη κατηγοριοποίηση των ενισχυόμενων περιοχών σε περιοχές άρθρου 107 3 α) ΣΛΕΕ και 107 3 γ) ΣΛΕΕ, με αποτέλεσμα να προκύπτει μεταβολή του ανώτατου δυνατού ποσοστού έντασης ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω νέο ανώτατο ποσοστό. Για το λόγο αυτό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ο πλέον επικαιροποιημένος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και ο πλέον επικαιροποιημένος πίνακας εντάσεων ενίσχυσης (Πίνακας 8).

6. Τα ανωτέρω ανώτατα ποσοστά ισχύουν εφόσον η πρόσβαση στο σταθμό φόρτισης Η/Ο είναι 24ωρη για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην ενότητα 10.2.1. της παρούσης, τα ποσοστά ενίσχυσης του Πίνακα 8 απομειώνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

10.3.3 Περιορισμοί ύψους ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ισχύει για τις κατηγορίες Α και Β)

1. Τo συνολικό ποσό ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο υπάγεται στα κατωτέρω ανώτατα ποσοτικά όρια:

α) για τις επενδύσεις σε υποδομές της Κατηγορίας Α, δεν δύναται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του προϋπολογιζόμενου ποσού της Κατηγορίας Α ανά δικαιούχο,

β) για επενδύσεις σε υποδομές της Κατηγορίας Β, δεν δύναται υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του προϋπολογιζόμενου ποσού της Κατηγορίας Β ανά δικαιούχο,

γ) για επενδύσεις σε υποδομές εντός λιμενικών ζωνών, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5.500.000 € ανά δικαιούχο,

δ) ανεξαρτήτως, οιασδήποτε Κατηγορίας και χωροθέτησης υποδομής, δεν δύναται να υπερβαίνει σωρευτικά το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού της Δράσης που έχει διατεθεί για το σύνολο των παρεμβάσεων, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το όριο κοινοποίησης του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, ως ισχύει, για τις για επενδυτικές ενισχύσεις για δημοσίως προσβάσιμες υποδομές επαναφόρτισης.

2. Επιπρόσθετα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β.2, που εγκαθίστανται εντός της ίδιας Περιφέρειας, δεν μπορεί να υπερβαίνει σωρευτικά το τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογιζόμενου ποσού στη δράση για την Περιφέρεια αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.

3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος μετρείται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Άρθρο 11

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας επιλέξιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο

11.1 Τεχνικές προδιαγραφές σταθμών φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

1. Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α, πρέπει να πληρούν τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου.

2. Επιπλέον, οι σταθμοί της Κατηγορίας Α με εγκατεστημένη ισχύ έως και εικοσιδύο (22) kW (P ≤ 22 kW), πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να υποστηρίξουν λειτουργίες έξυπνης φόρτισης.

11.2 Τεχνικές προδιαγραφές σταθμών φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

1. Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που λαμβάνουν ενίσχυση πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων όπως προβλέπονται στην υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2040), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Επιπλέον, οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που λαμβάνουν ενίσχυση πρέπει να πληρούν όσα ορίζονται στις ενότητες 11.2.1 έως 11.2.3

11.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισμού των σταθμών φόρτισης Η/Ο

α. Οι συσκευές φόρτισης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 768/2008/ΕΚ.

β. Οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας τύπου DC των σταθμών επαναφόρτισης διαθέτουν Εθνική Έγκριση Κυκλοφορίας χώρας μέλους της ΕΕ.

γ. Οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας τύπου AC των σταθμών επαναφόρτισης, συμμορφώνονται με την Οδηγία για τα όργανα μέτρησης 2014/32/ΕΚ (MID), όπως ενσωματώθηκε με την υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/ 22-4-2016 (Β’ 1231) κοινή υπουργική απόφαση και ιδίως με το Παράρτημα V «Μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (MI-003)» της ανωτέρω Οδηγίας και εμπίπτουν στην Κλάση Β ή Κλάση C.

δ. Ειδικά για σταθμούς φόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε υπαίθριους ή στεγασμένους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, ισχύουν επιπλέον τα εξής:

δ1) Το επίπεδο μηχανικής αντοχής των σταθμών φόρτισης Η/Ο πρέπει να είναι επιπέδου ΙΚ10 (αντιβανδαλιστική) στο σύνολο της δομής τους και η προστασία από νερό και σκόνη πρέπει να είναι επιπέδου ΙΡ54 και άνω, για λόγους ασφαλείας του κοινού.

ε. Ο σταθμός φόρτισης Η/Ο θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την διαχείριση ενεργού ισχύος. Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/ αποσύνδεση επιμέρους υποδομών. Βάσει των ανωτέρω, ο σταθμός θα πρέπει να επιτρέπει:

ε1) Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).

ε2) Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.

στ. Ο σταθμός φόρτισης Η/Ο θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

ζ. Οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης που εξυπηρετούν θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, παρέχουν τα σημεία χειρισμού και τις αναγκαίες διεπαφές (σύνδεσης, ενημέρωσης, πληρωμής, έκτακτης ανάγκης, λοιπών χειρισμών) σε ύψος 0,9 μ ως 1,2 μ από το δάπεδο, μετρούμενο από το επίπεδο του χώρου προσέγγισης αμαξιδίου μπροστά από την αντίστοιχη διεπαφή.

η. Ο σταθμός φόρτισης Η/Ο πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

11.2.2 Προδιαγραφές για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης Η/Ο

α. Για την εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών διατάξεων και συσκευών για την επαναφόρτιση Η/Ο ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4710/2022 (Α’ 142).

β. Οι προϋποθέσεις σύνδεσής τους με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ διέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ηλεκτροδοτήσεων. Για την έναρξη της διαδικασίας για τη σύνδεση και λειτουργία σταθμών φόρτισης Η/Ο, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4710/2020. Ειδικά για σταθμούς φόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε υπαίθριους ή στεγασμένους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και σε περίπτωση εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο επί εδάφους, η είσοδος του παροχικού καλωδίου στο σταθμό φόρτισης Η/Ο πρέπει να γίνεται υπόγεια από το έδαφος μέσω της βάσης του σταθμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

γ. Στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης λαμβάνονται υπόψη οι οικείες πολεοδομικές διατάξεις και κτιριοδομικοί κανονισμοί, οι αποστάσεις ασφαλείας, οι τυχόν απαγορευτικές γειτνιάσεις, οι συνθήκες λειτουργίας και αποθήκευσης που καθορίζονται από το πρότυπο EN/ IEC 61851-1 και οι οδηγίες και οι υποδείξεις του κατασκευαστή, όπως αυτές αναγράφονται στα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Επιπλέον, εφόσον ο σταθμός φόρτισης Η/Ο εγκαθίσταται σε χώρους με πρόσθετα ή ειδικά μέτρα ασφαλείας, πρέπει:

α) να διαθέτει τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικά και εγκρίσεις,

β) οι ρευματοδότες να είναι εξοπλισμένοι με κλείστρα ασφαλείας,

γ) να προστατεύεται με κατάλληλου τύπου κολωνάκια ή αποσβεστήρες (στοπ τροχών) ή άλλη κατάλληλη διάταξη, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, στην περίπτωση που ο σταθμός φόρτισης Η/Ο είναι εγκατεστημένος στο έδαφος/δάπεδο,

δ. Τηρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ανά χώρο τοποθέτησης των σταθμών φόρτισης και εφαρμόζονται τα κατά περίπτωση μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις περί πυροπροστασίας. Ειδικά για σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ανεξαρτήτως επιφάνειας, εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4710/2020.

ε. H σήμανση θέσεων στάθμευσης και σταθμών φόρτισης Η/Ο, γίνεται πριν τη θέση σε λειτουργία των σταθμών φόρτισης Η/Ο, βάσει των οριζόμενων στο άρ. 20 του ν. 4710/2020.

11.2.3 Προδιαγραφές για την λειτουργία των σταθμών φόρτισης Η/Ο

α. Σε κάθε σταθμό φόρτισης Η/Ο, πρέπει να παρέχονται, από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που τον εκπροσωπεί, υπηρεσίες επαναφόρτισης επί τούτω (ad hoc) σε μη συμβεβλημένους με αυτόν χρήστες Η/Ο καθώς και σε χρήστες Η/Ο συμβεβλημένους με άλλους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), με άμεση τιμολόγηση αυτών όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Για την παροχή υπηρεσίας επαναφόρτισης επι τούτω (ad hoc), ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. δεν απαιτεί ταυτοποίηση ή εγγραφή του χρήστη Η/Ο. Για το σκοπό αυτό, ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω μεθόδους πληρωμής σε μη συμβεβλημένους χρήστες:

αα) έναντι ηλεκτρονικής πληρωμής με βάση ένα κοινό σύστημα πληρωμής με κάρτα ή

ββ) μέσω ενός κοινού συστήματος πληρωμής, μέσω διαδικτύου (π.χ. κωδικός QR, εφαρμογή κινητού, ιστότοπος) που παρέχεται δωρεάν και δεν απαιτεί εγγραφή.

β. Ειδικά για τους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο, με ισχύ εξόδου ίση ή μεγαλύτερη των 50kW ανά διεπαφή, προβλέπεται να διαθέτουν σε μη συμβεβλημένους χρήστες τη δυνατότητα χρέωσης μέσω ενός κοινού διεθνούς συστήματος χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, για το οποίο είναι εξοπλισμένα με αναγνώστες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (Near - Field Communication - NFC) ή άλλους τύπους τερματικών καρτών. Εναλλακτικά, επιτρέπεται είτε τέτοια πληρωμή με κάρτα κοντά στο σταθμό, είτε οι σταθμοί αυτοί μπορούν να διαθέτουν τη μέθοδο πληρωμής ββ) της περ. α) ανωτέρω.

Άρθρο 12

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε δυνητικό δικαιούχο είναι οι ακόλουθες:

i. Να λειτουργεί με μία από τις νομικές μορφές του άρθρου 4 του παρόντος.

ii. Να μην εμπίπτει σε οποιαδήποτε εκ των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 6 της παρούσας.

iii. Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/ και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

iv. Να δεσμευτεί ότι το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της κάθε αίτησης δεν έχει ενταχθεί και δεν θα υποβληθεί, σε μεταγενέστερο χρόνο, σε άλλο πρόγραμμα με όμοιο αντικείμενο, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

2. Για επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 500.000€, απαιτείται να τεκμηριώνεται η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής είτε μεμονωμένα ανά ΑΦΜ επιχείρησης είτε σωρευτικά σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Η τεκμηρίωση του όρου θα υλοποιείται με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας. Ειδικότερα στην περίπτωση που η ως άνω τεκμηρίωση γίνεται μέσω έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου), το δάνειο αυτό δε θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο εκχώρησης της δημόσιας ενίσχυσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 ενότητα 17.2.1. παρ. 4 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου.

3. Ειδικά για την κατηγορία Α, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση είναι η τήρηση όλων των όρων όπως έχουν αποτυπωθεί στη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου.

4. Όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η πλήρωση τους ελέγχεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης ή/και ανάκτησης της ενίσχυσης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο συνολικής απόρριψης της αίτησης ανεξαρτήτως σταδίου στο οποίο αυτή βρίσκεται ή/και ανάκτησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 13

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou. gov.gr), και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 5 της παρούσας.

2. Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come - first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων για κάθε κατηγορία.

3. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού όπως αυτός περιγράφεται στον Πίνακα 2 του άρθρου 8, με την επιφύλαξη νεότερης ανακοίνωσης από τον Φορέα Υλοποίησης.

4. Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κ.λπ.).

5. Ως αποδεικτικό στοιχείο της ηλεκτρονικής παραλαβής της αίτησης, θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής, το οποίο θα εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό για την κάθε αίτηση και την αντίστοιχη χρονική σήμανση αναφορικά με την υποβολή της.

6. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στο παρόν. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία στο πληροφοριακό σύστημα και να υποβληθούν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στo Παράρτημα I της παρούσας.

7. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και για τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταύτιση περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

8. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής επιτρέπεται η τροποποίηση της αίτησης σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Επίσης, επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης από τον δυνητικό δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο), υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί πριν την έγκριση αυτής. Η ακύρωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα επανυποβολής εκ νέου αίτησης.

9. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, για τη συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται από φορείς του Δημοσίου:

 • για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: με σκοπό την άντληση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των αιτήσεων από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, τους ελέγχους και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών),
 • για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,
 • για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Όσον αφορά στις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης, κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων καθώς και για την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων, οι έλεγχοι και διασταυρώσεις δύναται να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, όπου απαιτείται, μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με τη δράση, δύναται να αντλούνται, κατ’ ελάχιστο οι εξής πληροφορίες μέσω συγκεκριμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) από συγκεκριμένους φορείς:

Α. Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.):

 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Επωνυμία και στοιχεία για την δραστηριότητα της επιχείρησης και την έδρα/υποκαταστήματα αυτής.
 • ΚΑΔ εταιρείας και στοιχεία μελών εταιρείας
 • Στοιχεία Α.Δ.Τ.

Β. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) από την Α.Α.Δ.Ε.

Γ. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Δ. Διαδικτυακή Υπηρεσία για την διασταύρωση ΙΒΑΝ - Α.Φ.Μ. από Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ε. Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΣΤ. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

10. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Υλοποίησης για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων κ.λπ. με τα στοιχεία του αιτούντα/ ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη.

11. Όσες αιτήσεις δεν οριστικοποιηθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στην παρούσα, παραμένουν ως «Σχέδια» στο πληροφοριακό σύστημα και δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

12. Κατά την εφαρμογή/υλοποίηση της δράσης τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 (Α’ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

13.1 Υποβολή Αιτήσεων για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α

1. Για την κατηγορία Α (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων), τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης στη δράση είναι τα ακόλουθα:

α. Είσοδος Παραχωρησιούχου/Δικαιούχου της δράσης: Ο δικαιούχος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος (https://fortizopantou.gov.gr), προκειμένου να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του.

β. Δημιουργία Καρτέλας: Κατά την πρώτη επίσκεψή του στο πληροφοριακό σύστημα ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την προσωπική καρτέλα δικαιούχου συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία της νομικής οντότητας και υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά όπως αυτά προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό ο Φορέας Υλοποίησης δεν υποχρεούται σε έλεγχο των ανωτέρω. Ο έλεγχος γίνεται μετά και την οριστικοποίηση της πρώτης υποβολής αίτησης.

γ. Υποβολή Αίτησης: Στη συνέχεια, ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την αίτησή του συμπληρώνοντας αρχικά κάποια γενικά αναγνωριστικά στοιχεία σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού παραχώρησης που πραγματοποιήθηκε και της σύμβασης παραχώρησης που έχει υπογραφεί και αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Στη συνέχεια, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται να εισάγει αναλυτικά τις πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όπως αυτές περιγράφονται στην εν ισχύ σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας/ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται - στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ο υποψήφιος υποβάλλει οριστικά την αίτησή του, η οποία λαμβάνει μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό, ο οποίος παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα.

13.2 Υποβολή Αιτήσεων για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β

1. Για την κατηγορία Β, κάθε αίτηση ενίσχυσης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους του ενός δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο, εφόσον αυτοί εγκαθίστανται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

2. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά περιφέρεια ορίζεται σε έξι (6) αιτήσεις ανά δικαιούχο.

Συγκεκριμένα, τα βήματα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης στη δράση για την κατηγορία Β είναι:

α. Είσοδος: Ο δυνητικός δικαιούχος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος (https:// fortizopantou.gov.gr), προκειμένου να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του.

β. Δημιουργία Καρτέλας: Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην πλατφόρμα ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την προσωπική καρτέλα δικαιούχου συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία της νομικής οντότητας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά όπως αυτά προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Στο στάδιο αυτό ο Φορέας Υλοποίησης δεν υποχρεούται σε έλεγχο των ανωτέρω. Ο έλεγχος γίνεται μετά και την οριστικοποίηση της πρώτης υποβολής αίτησης.

γ. Υποβολή Αίτησης: Στη συνέχεια, ο δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί την αίτησή του εισάγοντας αναλυτικά στο πληροφοριακό σύστημα το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο (δηλαδή αναλυτικά στοιχεία και δαπάνες για τον εκάστοτε σταθμό φόρτισης Η/Ο της αίτησης) και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ο υποψήφιος υποβάλλει οριστικά την αίτησή του. Η υποβληθείσα αίτηση λαμβάνει μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό ο οποίος παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση Αιτήσεων

14.1 Διαδικασία Αξιολόγησης - Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come-first served).

2. Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος υπαγωγής είναι η ακόλουθη:

Α. Μετά την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 καθώς και στο Παράρτημα Ι της παρούσας ο Φορέας Υλοποίησης ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πιο συγκεκριμένα ελέγχει ότι:

α. η συμπλήρωση, σύνταξη και υποβολή της πρότασης έχει πραγματοποιηθεί με τον προσήκοντα τρόπο,

β. έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με την πρόσκληση και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 13 και το Παράρτημα Ι της παρούσας,

γ. η αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και νομίμως επικυρωμένα, όπου απαιτείται.

Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να διενεργεί ελέγχους μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων με διασταύρωση των στοιχείων για κάθε δικαιούχο.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Υλοποίησης είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής.

Β. Μετά το στάδιο του ελέγχου, η αίτηση αναλόγως με το αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα δράση, εγκρίνεται/υπάγεται ή απορρίπτεται.

Γ. Στη συνέχεια η εγκεκριμένη αίτηση συμπεριλαμβάνεται σε υπουργική απόφαση Υπαγωγής (μαζί με άλλες αντίστοιχες αιτήσεις) που εκδίδεται από τον Φορέα Υλοποίησης και ο δικαιούχος ενημερώνεται εξατομικευμένα και αναλυτικά για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του μέσω του πληροφοριακού συστήματος και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 14.2. Σε περίπτωση απόρριψης, ο δυνητικός δικαιούχος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 της παρούσας.

14.2 Έκδοση εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης - Κοινοποίηση αποτελεσμάτων

1. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ο Φορέας Υλοποίησης καταρτίζει πίνακες των αιτήσεων προς υπαγωγή (ένταξη) στη δράση, καθώς και πίνακες απόρριψης αιτήσεων ανά δικαιούχο.

Βάσει των πινάκων ένταξης και απόρριψης, εκδίδεται υπουργική απόφαση για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων των υποψήφιων δικαιούχων στη δράση. Οι υπαγωγές θα πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων [ανά κατηγορία], με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα.

Κάθε απόφαση υπαγωγής (ενιαία για το σύνολο) θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία επιχείρησης
 • Αριθμός, είδος και θέσεις σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
 • Συνολικό κόστος της προτεινόμενης επένδυσης της αίτησης
 • Επιλέξιμο κόστος της επένδυσης
 • Συνολικό ανώτατο ποσό της ενίσχυσης

2. Κάθε απόφαση υπαγωγής θα δημοσιεύεται στο Διαδικτυακό τόπο του Φορέα Υλοποίησης και θα αναρτάται στη Διαύγεια.

3. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται εξατομικευμένα και αναλυτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε για την υπαγωγή είτε για την απόρριψη της αίτησής τους.

Ειδικότερα, σε περίπτωση έγκρισης, θα κοινοποιείται στους δικαιούχους σχετικό εξατομικευμένο έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτείται να γνωρίζει ο δικαιούχος (ενδεικτικά τα στοιχεία της αίτησης και του δικαιούχου, το συνολικό και το επιλέξιμο κόστος της επένδυσης, το ποσό της ενίσχυσης καθώς και επιμέρους στοιχεία και ποσά ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο της αίτησης).

Σε περίπτωση απόρριψης, οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν λαμβάνουν γνώση για την/τις αιτία/αιτίες απόρριψης και έχουν δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα της ένστασης κατά της απορριπτικής απόφασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας.

4. Με το πέρας της περιόδου ενστάσεων και την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης, θα εκδίδεται η οριστική απόφαση υπαγωγής στη δράση για τις επιτυχούσες αιτήσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων πόρων ανά κατηγορία.

Άρθρο 15

Υποβολή ένστασης επί απορριπτικού αποτελέσματος

1. Κατά της απόρριψης αίτησης, που έχει υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό ψηφιακό κωδικό, ο αιτών δύναται να υποβάλλει ένσταση (αντιρρήσεις).

2. Η ένσταση υποβάλλεται προς το Φορέα Υλοποίησης μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Φορτίζω Παντού», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https://fortizopantou. gov.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης. Εξετάζεται από το Φορέα Υλοποίησης τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.

3. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Φορέα Υλοποίησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης ο αιτών συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών και διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 16

Διαδικασία τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

1. Ειδικά για τους δικαιούχους της Κατηγορίας Α, ήτοι για τα σημεία που εντάσσονται στην κατηγορία Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, επιτρέπονται μόνο οι τροποποιήσεις όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας/ Παραχωρούσας Αρχής και του Παραχωρησιούχου.

2. Για τα σημεία που εντάσσονται στην Κατηγορία Β, επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ανά αίτηση ενίσχυσης, εφόσον δεν αυξάνεται η αρχικά εγκριθείσα ενίσχυση και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης στη δράση. Ειδικότερα, τροποποιήσεις είναι εφικτές:

 • σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης και,
 • σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις αυτές δεν απορρέουν από αλλαγές στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής ή από τη διακοπή/παύση της λειτουργικής δραστηριότητάς της, εκτός και αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας.

3. O δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης (ενδεικτικά, τύπο και μοντέλο σημείου επαναφόρτισης), μέσω της διαδικτυακής πύλης του προγράμματος.

4. Στην περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου, θα πρέπει να εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των Κοινών Διατάξεων του Κεφαλαίου Ι του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και των κατά περίπτωση εφαρμοστέων άρθρων αυτού.

Άρθρο 17

Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου - χρηματοδότηση της δράσης

17.1 Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου.

1. Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα λειτουργικά, τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά κατά το μέγιστο δυνατόν, όπως αυτά έχουν εγκριθεί στην αντίστοιχη πρόταση.

2. Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού φυσικού αντικειμένου σε διάστημα έως δέκα τριών (13) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

3. Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το σύνολο του φυσικού αντικειμένου σε διάστημα έως δέκα οχτώ (18) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσης.

4. Μετά από έγκριση του Φορέα Υλοποίησης, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης είτε του 40% είτε του συνόλου του φυσικού αντικειμένου της αίτησης, για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 9 της παρούσας. Η ανωτέρω παράταση δύναται να δοθεί μόνο μία (1) φορά σε έκαστο εκ των δύο προαναφερόμενων σταδίων. Για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.

5. Έργο το οποίο έχει υπαχθεί στην δράση δύναται να θεωρείται ολοκληρωμένο, και ως εκ τούτου να υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης για αυτό, εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του φυσικού αντικειμένου που έχει υπαχθεί. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης και μόνο κατόπιν της έγκρισης αυτού από τον Φορέα Υλοποίησης θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης.

6. Για τον υπολογισμό του ποσοστού (%) ολοκλήρωσης του συνόλου του φυσικού αντικειμένου, λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά η εγκατεστημένη ισχύς όλων των σταθμών φόρτισης Η/Ο που περιλαμβάνονται σε αυτό.

7. Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιας εκ των ανωτέρω προθεσμιών, το έργο απεντάσσεται από τη δράση με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. Απένταξη από τη δράση δύναται να αιτηθεί και ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μετά την υπαγωγή της αίτησής του.

8. Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης:

i. Επιβεβαιώνεται η παραλαβή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης και αφορούν στην υλοποίηση του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

ii. Εξετάζονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την τήρηση των επιμέρους όρων της δράσης.

iii. Ελέγχεται το σύνολο των παραστατικών συνδυάζοντας τις ενέργειες με τις σχετικές δαπάνες, ώστε να διαπιστώνεται η ορθή κατανομή των δαπανών σε κάθε κατηγορία ενεργειών και να επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους κάθε στοιχείου.

iv. Σημειώνονται τυχόν αποκλίσεις από το αρχικά εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και εισηγείται η λήψη διορθωτικών ενεργειών (λ.χ. αίτηση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων, την οριστική αιτιολογημένη απόρριψη συγκεκριμένων στοιχείων του φυσικού αντικειμένου εφόσον αυτά αντίκεινται στους όρους της δράσης).

v. Επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου.

9. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (μερική/ ολική ολοκλήρωση του έργου) θα πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως έλεγχο της καταχώρισης των εγκατεστημένων και σε λειτουργία σταθμών φόρτισης Η/Ο, που περιλαμβάνονται στην αίτηση ολοκλήρωσης, στο Μ.Υ.Φ.Α.Η..Η ως άνω πιστοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με επιτόπια επίσκεψη του Φορέα Υλοποίησης της δράσης. Κατά την επίσκεψη είναι υποχρεωτική η παρουσία του Υπεύθυνου Έργου, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

10. Ειδικά για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Α, προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αίτησης, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον δικαιούχο της δράσης το πρωτόκολλο ολοκλήρωσης/παραλαβής της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία κάθε σημείου επαναφόρτισης όπως έχει εκδοθεί από την Παραχωρούσα/Αναθέτουσα Αρχή.

11. Ειδικά για σταθμούς φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β, προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αίτησης, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον δικαιούχο της δράσης, ανάλογα με κατηγορία χώρου εγκατάστασης, η έγκριση εγκατάστασης ή το αποδεικτικό γνωστοποίησης εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο, που έχει εκδοθεί από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.

17.2. Διαδικασία χρηματοδότησης της Δράσης

17.2.1. Αίτημα καταβολής της ενίσχυσης από τον δικαιούχο

1. Με την υλοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα τμηματικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

2. Τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης/εκταμίευσης της ενίσχυσης που θα πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

3. Οι οφειλόμενες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

4. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας ενίσχυσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας ενίσχυσης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης γίνεται απευθείας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για ποσό ίσο με αυτό που αναφέρεται στη σύμβαση εκχώρησης (μέρος ή σύνολο της δημόσιας ενίσχυσης). Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσης.

17.2.2. Καταβολή της ενίσχυσης - Πίστωση λογαριασμών δικαιούχων

1. Αρμόδιος Φορέας Χρηματοδότησης και αρμόδιος για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για το έργο μέσω epde προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Υλοποίησης της δράσης. Η ΔΔΕ κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ και του έργου (ΠΙΚΕ) με την οποία η ΤΤΕ πιστώνει την οικεία ΣΑΤΑ.

3. Με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης, εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης:

α) αναλυτική κατάσταση δικαιούχων/τελικών αποδεκτών σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το Α.Φ.Μ. τους. Η ηλεκτρονική μορφή της ανωτέρω κατάστασης πρέπει να είναι επεξεργάσιμη από την Εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

β) συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον αριθμό των δικαιούχων και τη συνολική δαπάνη ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

4. Ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλει προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτημα καταβολής της δαπάνης, συνοδευόμενο από τις ανωτέρω καταστάσεις. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ιδιότητα του υπολόγουδιαχειριστή εκκαθαρίζει και μεταφέρει με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) το αιτούμενο ποσό της δαπάνης σε ενδιάμεσο λογαριασμό, που ανοίγεται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, στην ΤτΕ, με την ονομασία «Πληρωμές με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ-Δράση Φορτίζω Παντού». Η ηλεκτρονική πληρωμή περιλαμβάνει

α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους/τελικούς αποδέκτες και

β) το ποσό που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτουςσύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ).

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό, ο φορέας υλοποίησης διαβιβάζει στη ΔΙΑΣ Α.Ε. την αναλυτική κατάσταση βάση της οποίας η ΔΙΑΣ Α.Ε. μεταφέρει τα ποσά για την καταβολή της ενίσχυσης, με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού στον οποίο έχει μεταφερθεί το συνολικό ποσό και πίστωση του τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων του δικαιούχου/ων.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους με ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΔΙΑΣ Α.Ε.

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν μεταφέρονται στο λογαριασμό του ΕΔ τίτλο "ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ" με IBAN GR8501000233100100000231000, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα ίδια έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΠΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ύψος της πίστωσης του ενδιάμεσου λογαριασμού της παρ. 4.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ).

β) Η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ από το ΥΠΑΝΕΠ, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η κατανομή στο έργο(ΠΙΚΕ).

γ) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 17.2.2. σημείο 3β.

δ) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) για τη μεταφορά του ποσού της συνολικής δαπάνης στον ενδιάμεσο λογαριασμό και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτέλεση της πληρωμής.

10. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

17.2.3 Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις σε όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την ενίσχυση ο δικαιούχος. Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζεται, κατ’ ελάχιστον, το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

3. Τα ποσά της καταβολής επιδότησης ύψους έως 1.500€ είναι ακατάσχετα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό σε περίπτωση οφειλών του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).

Άρθρο 18

Συνέπειες μη τήρησης από τον Δικαιούχο των όρων και προϋποθέσεων της δράσης

1. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων της δράσης στο τελικό στάδιο, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της δράσης, προβαίνει αντίστοιχα σε απόρριψη αίτησης ή σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος τους ενδιαφερόμενους.

2. Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης πραγματοποιείται και στην περίπτωση της πρόωρης λύσης της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου για την Κατηγορία Α.

3. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εκδίδεται από το Φορέα Υλοποίησης απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του έργου του Δικαιούχου από τη δράση, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση των ενισχύσεων καθώς και την έντοκη επιστροφή τυχόν τμηματικής καταβολής αναλογούσας δημόσιας δαπάνης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 παρ. 2.3.. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Φορέας Υλοποίησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση/τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και συνακόλουθα για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση των κινήτρων του Δικαιούχου από τις αρμόδιες Αρχές (πλέον τόκων) ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν την προβλεπόμενη ένσταση.

Άρθρο 19

Γενικές υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του προγράμματος υποχρεούνται:

α. Να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής τους στην παρούσα δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, όπως αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό, την απόφαση υπαγωγής και την σύμβαση όπως έχει υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Παραχωρησιούχου/Δικαιούχου για τις επενδύσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Α.

β. Να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής τους, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσουν και τις προθεσμίες που τίθενται από τη δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

γ. Να δεχθούν προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργου τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.

δ. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως και δέκα έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια τουλάχιστον για τα έτη υποχρέωσης διατήρησης της επένδυσης.

ε. Να θέτουν στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης και τους συνεργαζόμενους για τη δράση φορείς, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου.

στ. Οι δικαιούχοι αποδέχονται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους βάσει περιεχομένου της δήλωσης που εκδίδεται από τον Φορέα Υλοποίησης.

ζ. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η υποδομή φόρτισης Η/Ο είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και ότι παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στους χρήστες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα τιμολόγια, τις μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας και πληρωμής και άλλους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση της υποδομής επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού θα πρέπει να αντιστοιχούν στις τιμές της αγοράς.

η. Οι φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών φόρτισης Η/Ο που λαμβάνουν ενίσχυση από την παρούσα δράση, εφόσον προσφέρουν ή επιτρέπουν πληρωμές βάσει σύμβασης στην υποδομή τους δεν θα πρέπει εισάγουν διακρίσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας, για παράδειγμα εφαρμόζοντας προτιμησιακούς όρους πρόσβασης ή μέσω διαφοροποίησης των τιμών χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση.

θ. Ο δικαιούχος της κατηγορίας Α υποχρεούται σε καταχώριση όλων των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη από αυτή που έχει οριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

ι. Ο δικαιούχος της κατηγορίας Β, ή (αν δεν είναι ο ίδιος) ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που εκπροσωπεί το σταθμό φόρτισης Η/Ο, υποχρεούται σε καταχώριση του σταθμού στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. εντός ενός (1) μήνα από τη θέση του σε λειτουργία.

ια. Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 30 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 20

Όροι και υποχρεώσεις εμπλεκόμενων φορέων για την τροφοδοσία ενισχυόμενων σταθμών φόρτισης Η/Ο με ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε.

1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει την τροφοδοσία των σταθμών φόρτισης Η/Ο με ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την παραγωγή και χρήση ενέργειας από Α.Π.Ε., για το ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας του σταθμού, σύμφωνα με το άρθρου 21 της παρούσας, είτε ο σταθμός ΑΠΕ είναι μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης είτε συνδέεται σε άλλο σημείο του ηλεκτρικού δικτύου ή συστήματος. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποδεικνύει την προέλευση της τροφοδοσίας από ΑΠΕ με την ανάκληση Εγγυήσεων Προέλευσης.

2. Ο δικαιούχος οφείλει να διατηρεί στο αρχείο του όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1 του παρόντος, για επαρκές χρονικό διάστημα, και κατ’ ελάχιστον για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης.

3. Σε περίπτωση τροφοδοσίας του σταθμού φόρτισης από παροχή Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που τροφοδοτεί και άλλες καταναλώσεις/φορτία, και εφόσον η χρήση ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε. δεν αποδεικνύεται για το σύνολο της κατανάλωσης της παροχής αυτής, ο δικαιούχος, εφόσον δεν είναι o ίδιος υπόχρεος, υποχρεούται για συμβληθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό με τον υπόχρεο υπογραφής σύμβασης με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την συγκεκριμένη παροχή Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με το οποίο συμφωνητικό διασφαλίζεται ότι ο εν λόγω προμηθευτής θα ανακαλεί Εγγυήσεις Προέλευσης για το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού φόρτισης.

4. Σε περίπτωση τροφοδοσίας μέρους ή του συνόλου της κατανάλωσης του σταθμού φόρτισης Η/Ο από σταθμό ΑΠΕ που είναι μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης, ο δικαιούχος υποχρεούται για την εγκατάσταση εσωτερικών μετρητών/μετρητικών διατάξεων για την διακριτή μέτρηση της κατανάλωσης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και της παραγόμενης ενέργειας από τον σταθμό παραγωγής ΑΠΕ, βάσει των κανόνων/περιορισμών που τίθενται από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και την εγγραφή στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης που τηρεί η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο είναι η τοποθέτηση των αναγκαίων μετρητικών διατάξεων που διασφαλίζουν την μηνιαία έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης.

5. Ο έλεγχος της προέλευσης της τροφοδοσίας των σταθμών φόρτισης Η/Ο από ΑΠΕ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, γίνεται από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και κατόπιν αποστολής από το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. όλων των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό στοιχείων που αφορούν τις παροχές στις οποίες συνδέονται οι υπό εξέταση σταθμοί. Ειδικά για τους σταθμούς φόρτισης που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα επιπρόσθετα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της προέλευσης της ενέργειας που τροφοδοτεί τους σταθμούς φόρτισης Η/Ο, και τα οποία προέρχονται από το εσωτερικό στο σταθμό μετρητικό σύστημα πιστοποιημένο κατά ΜΙD, τα αποστέλλει στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που τους εκπροσωπεί. Για το σκοπό του ως άνω ελέγχου, ο Φορέας Υλοποίησης της δράσης οφείλει να αποστέλλει λίστα με όλα τα αναγκαία στοιχεία των σταθμών για τους οποίους καταβάλλεται ενίσχυση, προς το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

6. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τον έλεγχο της χρήσης των Εγγυήσεων Προέλευσης, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται να αναθέτει σε Φορέα Πιστοποίησης τον έλεγχο της μετρητικής διάταξης και των στοιχείων βάσει των οποίων πιστοποιείται η κατανάλωση η οποία οφείλει να προέρχεται από ΑΠΕ και για την οποία ανακαλούνται Εγγυήσεις Προέλευσης, ειδικά για τους σταθμούς που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις διατήρησης του εγκατεστημένου σταθμού φόρτισης Η/Ο

1. Για την Κατηγορία Α ο δικαιούχος οφείλει να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική δραστηριότητα της επένδυσης που έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας δράσης στην περιοχή για την οποία έχει ληφθεί η επιδότηση για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα που ορίζεται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Παραχωρούσας/Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

2. Για την κατηγορία Β, ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική δραστηριότητα της επένδυσης που έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας δράσης στην περιοχή για την οποία έχει ληφθεί η επιδότηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

3. Τροποποιήσεις των παγίων δύναται να πραγματοποιούνται:

α. Σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης.

β. Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις αυτές δεν απορρέουν από αλλαγές στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής ή από τη διακοπή/παύση της λειτουργικής δραστηριότητάς της, εκτός και αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας.

γ. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η οιαδήποτε μεταβίβαση από τους δικαιούχους των παγίων στοιχείων της υποδομής που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της πώλησης ή μεταβίβασης των παγίων στοιχείων εφόσον αυτά αντικατασταθούν από άλλα πάγια στοιχεία υπό την κυριότητα του δικαιούχου, τα οποία είναι ανάλογης αξίας και τα οποία εξυπηρετούν τον λειτουργικό σκοπό της αρχικής επένδυσης. Οι δικαιούχοι οι οποίοι προτίθενται να προβούν σε τροποποιήσεις για τους ως άνω σκοπούς και εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, έχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης της υποδομής ή του τμήματος αυτής εντός διαστήματος τριών μηνών στον Φορέα Υλοποίησης.
 • Η υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης δεν εμποδίζει την αναβάθμιση της υποδομής εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής λόγω ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης ή για λόγους αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών για τις οποίες προορίζεται η επένδυση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι προτίθενται να προβούν σε αναβάθμιση, έχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης της υποδομής ή του τμήματος αυτής εντός διαστήματος τριών μηνών στον Φορέα Υλοποίησης.
 • Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση από τον δικαιούχο μέρους ή του συνόλου της ενισχυθείσας επένδυσης, χωρίς πρότερη ενημέρωση του Φορέα Υλοποίησης της δράσης. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εγκρίνει την εκμίσθωση μόνον εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο λειτουργικός σκοπός της επένδυσης και ο εκμισθωτής διατηρεί την ευθύνη για την τήρηση των όρων ένταξης στη δράση. Οι δεσμεύσεις αυτές, θα πρέπει κατόπιν να περιλαμβάνονται και στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης ως προς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τα ποσοστά συμμετοχής τους χωρίς πρότερη ενημέρωση του Φορέα Υλοποίησης, με εξαίρεση τις εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και τις περιπτώσεις όπου η μεταβολή έχει επέλθει από μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής. Ο όρος αυτός δεν συνεπάγεται περιορισμό της δυνατότητας τέτοιων μεταβολών. Αντ’ αυτού, εισάγεται για να διασφαλίσει ότι εξακολουθεί να τηρείται η συμμόρφωση με το πλαίσιο της δράσης και δεν στρεβλώνονται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης.

4. Για την πιστοποίηση της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων των δικαιούχων, πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση, είτε διοικητικός έλεγχος βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι ως άνω υποχρεώσεις, εφαρμόζονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στους όρους της απόφασης έγκρισης της αίτησης συμμετοχής (ενδεικτικά, αναλογική μείωση ή επιστροφή της ενίσχυσης κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2.3 της παρούσας).

Άρθρο 22

Ενέργειες Δημοσιότητας και Ενημέρωσης

22.1 Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης

1. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα μπορεί να ενημερώνεται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης.

2. Θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Υλοποίησης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας, ως ισχύει.

3. Ο Φορέας Υλοποίησης διασφαλίζει την τήρηση των προβλέψεων περί δημοσίευσης του άρθρου 9, παρ. 1 και 4 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης της παρ. 1, περ. (γ) περί ανάρτησης των πληροφοριών του Παραρτήματος ΙΙΙ του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαφάνεια (Transparency Award Module - TAM) το αργότερο εντός 6 μηνών από τη χορήγηση εκάστης μεμονωμένης ενίσχυσης η οποία υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €.

22.2 Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι τελικοί δικαιούχοι ενίσχυσης της παρούσας δράσης, υποχρεούνται να μνημονεύσουν ρητά την προέλευση των κονδυλίων και να εξασφαλίσουν την προβολή της με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU». Η προβολή και ενημέρωση αναφορικά με τη χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να πραγματοποιείται:

α) μέσω του διαδικτυακού τόπου (εφόσον υπάρχει) του δικαιούχου, με την τοποθέτηση σε θέση ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, του ως άνω εμβλήματος με την αντίστοιχη ένδειξη.

β) με τοποθέτηση σε εμφανές σημείο της υποδομής επαναφόρτισης Η/Ο αυτοκόλλητου (σε ελάχιστο μέγεθος Α3) αναφορικά με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης στην υλοποίηση του έργου.

Επισημαίνεται ότι περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των δικαιούχων θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη της δράσης του -. Οι όροι δημοσιότητας καθώς και τα λογότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [https://greece20. gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/].

22.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στη δράση «Φορτίζω Παντού», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της δράσης θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας της δράσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης.

Άρθρο 23

Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθούν Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!