Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1049067 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου, απευθείας υπαγόμενου στον Προϊστάμενο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων Γραφείου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1049067 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 2703/24.04.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου, απευθείας υπαγόμενου στον Προϊστάμενο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων Γραφείου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παραγράφων 1, 5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 17, 19, 26, 27 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),

δ) τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύουν,

ε) την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4389/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» 9 (Α’ 170),

στ) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 18, 29, 31 και 77 αυτής,

η) την υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726) και

θ) το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τα υπό στοιχεία:

α) Δ.Ο.Δ. ΑΑΔΕ Γ 1036278 ΕΞ2023/03-03-2023 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ με το από 03/03/2023 συνημμένο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του ιδίου με την από 15/03/2023 Επισημειωματική Εγκριτική Πράξη του Διοικητή επ’ αυτού και

β) Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 136307 ΕΞ2023 ΕΜΠ/20-03-2023 όμοιο με το συνημμένο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του ιδίου με την από 02/02/2023 Επισημειωματική Εγκριτική Πράξη του Διοικητή επ’ αυτού.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 17 και 21/03/2023 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) και

β) 04/04/2023 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

4. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1041720 ΕΞ2023/ 27-03-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1135764ΕΞ2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη:

α) ανακαθορισμού της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτής,

β) σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών, απευθείας υπαγόμενου στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη εξόφληση των δαπανών των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και η απρόσκοπτη εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού της, καθώς

γ) ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Γ3’Γραμματειακής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., λόγω μεταφοράς μέρους αυτών, στο ως άνω Αυτοτελές Γραφείο της Γ.Δ.Ο.Υ.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνολικού ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (42.163 €) περίπου για το έτος 2023 και συνολικού ύψους πενήντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ (57.442 €) περίπου για κάθε επόμενο έτος, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ που σχετίζονται με την καταβολή ειδικής αμοιβής βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας και τις σχετικές εργοδοτικές εισφορές. Επί των ανωτέρω, βεβαιώνεται η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων της ΑΑΔΕ του έτους 2023 και των επόμενων οικονομικών ετών, εντός των ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Α.I. Πέντε (5) ημέρες από δημοσιεύσεως της παρούσας, ανακαθορίζουμε τη δομή και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και ειδικότερα:

1) Μετονομάζουμε τα Τμήματα «Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού» και «Δ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.» αυτής σε Τμήματα «Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών» και «Δ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους.

2) Συνιστούμε:

α) δύο (2) επιπλέον Τμήματα, με τίτλους «Τμήμα Ε’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών» και «Τμήμα ΣΤ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών», αντίστοιχα,

β) ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής» σε καθένα από τα Τμήματα Α’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ «Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών» αυτής,

γ) ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Ασφαλιστικών Θεμάτων» στο «Τμήμα Β’Εκκαθάρισης Αποδοχών» αυτής,

δ) ένα (1) «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης», απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο αυτής και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους.

ΙΙ. Από 19/06/2023:

1) Συνιστούμε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Ο.Υ., με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.

2) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Γ3’Γραμματειακής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., λόγω μεταφοράς μέρους των αρμοδιοτήτων αυτού, στο ως άνω Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών της Γ.Δ.Ο.Υ..

Β. Ύστερα από τα ανωτέρω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-102020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση, ως εξής:

I. Πέντε (5) ημέρες από δημοσιεύσεως της παρούσας:

1) Αντικαθιστούμε το άρθρο 31 «Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.)» της ανωτέρω απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 31

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) είναι οι παρακάτω:

α) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με κάθε είδους δαπάνες της Αρχής.

β) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.

γ) Η εξασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών της Αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

δ) Ο συντονισμός των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών αυτών, καθώς και των διαδικασιών των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, που αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Διατάκτη, καθώς και των χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, που έχουν καθοριστεί με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά λόγο αρμοδιότητας.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, πέντε (5) Γραφεία και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής

β) Τμήμα Β’Εκκαθάρισης Αποδοχών - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Ασφαλιστικών Θεμάτων

γ) Τμήμα Γ’ - Πληρωμών

δ) Τμήμα Δ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής

ε) Τμήμα Ε’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής

στ) Τμήμα ΣΤ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

3. Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Δ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

Οι αρμοδιότητες του αφορούν στον Προϋπολογισμό Κυρίων Διατακτών της ΑΑΔΕ, ως εξής: (α) Ο έλεγχος:

αα) της νομιμότητας και της κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δαπανών:

i) που αφορούν σε αμοιβές φορέων είσπραξης δημοσίων εσόδων και ΔΙΑΣ Α.Ε.,

ii) που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), iii) που αφορούν σε αποζημιώσεις, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και λοιπών υποχρεώσεων της ΑΑΔΕ και

ββ) της νομιμότητας και της κανονικότητας κατά την έκδοση και την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) και η εποπτεία των υπολόγων. (β) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ε.Α.Π. των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής, με αρμοδιότητα την υποστήριξη του Προϊσταμένου του Τμήματος στην άσκηση του έργου του.

II. Τμήμα Β’ - Εκκαθάρισης Αποδοχών

α) Ο έλεγχος και:

αα) η εκκαθάριση των αποδοχών αρμοδιότητας του Τμήματος για το προσωπικό της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ββ) η επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και της οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. (β) Η παροχή:

αα) στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, ιδίως για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις για το πάσης φύσεως προσωπικό της ΑΑΔΕ,

ββ) απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Ν.Σ.Κ. που αφορούν σε αγωγές υπαλλήλων για θέματα μισθολογικού περιεχομένου.

γ) Η αποστολή καταστάσεων κρατήσεων και δανείων στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς και η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στον Ε.Φ.Κ.Α..

δ) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και των εποπτευόμενων από αυτήν Φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση σχετικών καταλογιστικών αποφάσεων.

ε) Η εκτέλεση καταλογιστικών αποφάσεων σε υπολόγους για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αναλαμβάνονται από τον ειδικό φορέα της ΑΑΔΕ, καθώς και σε υπολόγους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής της Αρχής.

στ) Η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού που μισθοδοτείται από την ΑΑΔΕ.

- Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Ασφαλιστικών Θεμάτων, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι: (α) Η υποστήριξη του Προϊσταμένου του Τμήματος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα που άπτονται της ασφάλισης των υπαλλήλων και ειδικότερα:

αα) στην παρακολούθηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

ββ) στην αποστολή καταστάσεων κρατήσεων και δανείων στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς, καθώς και στην υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στον Ε.Φ.Κ.Α. (γγ) στην έκδοση οικονομικών στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης των αποχωρησάντων για σύνταξη υπαλλήλων. (δδ) στην παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

III. Τμήμα Γ’ - Πληρωμών

α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδοθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.).

β) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων.

γ) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

δ) Η πληρωμή, με ηλεκτρονική εντολή, δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αρχής.

ε) Η συμπλήρωση και η υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. και των λοιπών καταστάσεων της ΑΑΔΕ, που απορρέουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις αυτής, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα δεδομένα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

IV. Τμήμα Δ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Οι αρμοδιότητες του αφορούν στον Προϋπολογισμό Κυρίων Διατακτών της ΑΑΔΕ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ως εξής: (α) O έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση:

αα) χρηματικών ενταλμάτων των δαπανών που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και των λειτουργικών δαπανών αυτών,

ββ) τίτλων πληρωμής των δαπανών που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). (β) Η έκδοση:

αα) συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στη δημόσια ληψοδοσία,

ββ) αποφάσεων:

i) ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για την πληρωμή των δαπανών του Π.Δ.Ε.,

ii) εντολών κατανομής και χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τ.τ.Ε.. (γ) Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας της ΑΑΔΕ, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό της. - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής, με αρμοδιότητα την υποστήριξη του Προϊσταμένου του Τμήματος στην άσκηση του έργου του.

V. Τμήμα E’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών (α) Αρμοδιότητες αντίστοιχες με των Τμημάτων Α’ και Δ’Εκκαθάρισης Δαπανών, κατά το μέρος που αφορούν στο σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού Δευτερευόντων Διατακτών. (β) Ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την αποκατάσταση των παγίων προκαταβολών. (γ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ε.Α.Π. των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής, με αρμοδιότητα την υποστήριξη του Προϊσταμένου του Τμήματος στην άσκηση του έργου του.

VΙ. Τμήμα ΣΤ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δαπανών:

α) αποκλειστικά πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,

β) που αφορούν σε δικαστικά έξοδα, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές και έξοδα φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της ΑΑΔΕ, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (παρ. 4, άρθρο 29, ν. 2831/2021Α’ 170),

γ) για έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και

δ) που αφορούν σε αποζημιώσεις, φυσικών και νομικών προσώπων που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στην Αρχή, - Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Συνδρομής του οποίου οι αρμοδιότητες είναι: Η υποστήριξη του Προϊσταμένου του Τμήματος στην άσκηση του έργου του. VII. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

β) Η υποστήριξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην άσκηση του έργου του.

γ) Η παρακολούθηση των παγίων και αναλωσίμων, η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η μέριμνα για την υποβολή αιτημάτων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για την έγκαιρη προμήθεια αυτών, τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία αυτής και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεών της.

4. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων A’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

α) Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έκδοση σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος,

β) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του εκάστοτε οριζόμενου από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης πίστωσης και η καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

γ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών.

δ) Η σύνταξη:

αα) και η υποβολή έκθεσης, αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου,

ββ) έκθεσης επί διαφωνιών με τον Διατάκτη, κατά τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της, αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

ε) Η εισήγηση, αρμοδίως, για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου και για λαβόντα αχρεώστητη πληρωμή.

στ) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.

ζ) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με τις αρμοδιότητες εκάστου Τμήματος.».

2) Αντικαθιστούμε την περ. α’ της παρ. Β του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της ανωτέρω απόφασης, ως εξής:

«α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.) και Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) αυτής, καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Δ. προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζεται Υπεύθυνος, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων της Αρχής ή του Υπουργείου Οικονομικών.».

II. Από 19/06/2023:

1) Στο άρθρο 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)» της ως άνω απόφασης διαγράφουμε την υποπερ. (β) της περ. 5 της παρ. Α αυτού και διαμορφώνουμε την ίδια περ. , ως εξής:

«5. - Γραφείο Γ3’ Γραμματειακής Υποστήριξης: Η υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ και η άσκηση καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων ίδιων με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’ και δ’, καθώς και της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης στ’ της υποπαραγράφου 3 της παρούσας παραγράφου, τις οποίες ασκεί το Γραφείο Γ1’του ίδιου Τμήματος, αντίστοιχα.».

2) Προσθέτουμε νέα περ.​ ε) στην παρ. 2 του άρθρου 29 «ΙΙΙ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)» αυτής, η οποία διαμορφώνεται, ως εξής:

«2.Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ διαρθρώνεται σε τρεις (3) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.)

β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.)

γ) Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. & Κ.Υ.)

δ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών».

3) Προσθέτουμε νέο άρθρο 34Α, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών», το οποίο έπεται του άρθρου 34 «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)» αυτής, ως εξής:

«Άρθρο 34Α

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών

1. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών είναι οι κάτωθι: (α) η μέριμνα για την υποβολή, μέσω του αρμόδιου Διατάκτη, τεκμηριωμένου αιτήματος για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, (β) η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, (γ) ο υπολογισμός, η σύνταξη της σχετικής κατάστασης δαπάνης και η μέριμνα για την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, (δ) η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου με τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά και η αποστολή του στη Δ.Ο.Δ. και (ε) η αποστολή του φυσικού φακέλου στη Δ.Ο.Δ. μετά την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

2.Οι ανωτέρω αρμοδιότητες αφορούν ενδεικτικά, στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

α) δαπάνες που η διαχείρισή τους μεταφέρθηκε από το Ν.Σ.Κ. στην ΑΑΔΕ με την εισαγωγή των νέων διατάξεων του ν. 4831/2021 (Α’ 170),

β) δαπάνες που αφορούν στο Γραφείο του Διοικητή

γ) δαπάνες μισθωμάτων, κοινοχρήστων και ασφαλίστρων κτιρίων, που δεν μπορούν να επιμεριστούν ανά διατάκτη,

δ) αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των αποσπασμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε βουλευτικά γραφεία και κόμματα,

ε) αποζημίωση της υπηρεσίας στην αλλοδαπή,

στ) αποζημιώσεις και δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού περιεχομένου,

ζ) αποζημίωση του π.δ. 410/1988 (Α’ 145), σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,

η) αποζημίωση αναγνώρισης χρόνου δημόσιας υπηρεσίας,

θ) δαπάνες που πραγματοποιεί η Δ.Ο.Δ., λόγω του ασυμβίβαστου της εκκαθαρίζουσας Υπηρεσίας και

ι) λοιπές δαπάνες που δεν είναι εφικτό να επιμεριστούν.».

4) Συμπληρώνουμε την περ. α’ της παρ. Β του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της ανωτέρω απόφασης, η οποία διαμορφώνεται, ως εξής:

«α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. και Δ.Α.) και Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) αυτής, καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Δ. και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών, απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Ο.Υ., προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζoνται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων της Αρχής ή του Υπουργείου Οικονομικών.».

Γ.α) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται: τα Τμήματα «Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού» και «Δ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.» της Δ.Ο.Δ., από την ημερομηνία ισχύος των σχετικών διατάξεων της παρούσας, νοούνται τα Τμήματα «Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών», «Δ’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών» και «E’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών» αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας, αντίστοιχα.

β) Κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και λοιπών Δαπανών της Γ.Δ.Ο.Υ., οι εκκρεμείς υποθέσεις του Γραφείου Γ3’Γραμματειακής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., κατά το μέρος που αφορούν στις αρμοδιότητες αυτού που μεταφέρονται στο ως άνω Αυτοτελές Γραφείο, περιέρχονται σε αυτό από το οποίο και διεκπεραιώνονται.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!