Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/36263/ΔΕΠ/2023 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Αριθμ. 2/36263/ΔΕΠ

ΦΕΚ B’ 2661/21.04.2023

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 57 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδιαίτερα της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνησηκαι τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

δ) Τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α’ 165).

ε) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

στ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ζ) Της υπό στοιχεία Y 44/05.08.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 5039/2023 καθώς και των λεπτομερειών της διαδικασίας καταβολής της.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης του άρθρου 57 του ν. 5039/2023

Α. Για την άσκηση του δικαιώματος ειδικής σύνταξης του άρθρου 57 του ν. 5039/2023,απαιτείται η υποβολή αίτησης με την οποία ζητείται η χορήγησή της. Στην αίτηση, θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: - Όνομα - Επώνυμο - Πατρώνυμο - Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση - Τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ειδικά για όσους υπέστησαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω,στην ανωτέρω αίτηση πρέπει να ζητείται η παραπομπή τους στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.). Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων της ίδιας οικογένειας, δύναται να υποβληθεί κοινή αίτηση των δικαιούχων, με συνυπογραφή των ενήλικων τέκνων. Σε περίπτωση ανήλικου τέκνου, η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Κάνιγγος 29, 10682 Αθήνα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dne@glk.gr.

Β. Στην ανωτέρω αίτηση επισυνάπτονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Γ τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν μετά την 1-3-2023.

3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδοθέν μετά την 1-3-2023.

5. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα.

6. Για ενήλικα τέκνα ή αδέλφια, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση του ιδρύματος, της σχολής ή του ινστιτούτου που φοιτούν, στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.

7. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος εσωτερικού, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της ειδικής σύνταξης.

8. Πιστοποιητικό του δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο εμφανίζεται η νοσηλεία στο νοσοκομείο, η διάρκειά της και τα τραύματα ή νοσήματα για τα οποία νοσηλεύτηκαν, σε περίπτωση δικαιούχων που νοσηλεύτηκαν μετά το δυστύχημα.

9. Αίτηση για την παραπομπή στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) σε περίπτωση άγαμου και ανίκανου τέκνου ή αδελφού, προκειμένου η Επιτροπή να γνωματεύσει για την ανικανότητα άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος σε σχέση με το ποσοστό αναπηρίας του.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, υποβάλλονται μεταφρασμένα από μεταφραστές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Γ. Επιπλέον της αίτησης, απαιτείται η υποβολή των κατά περίπτωση εξής δικαιολογητικών της ως άνω παρ. Β:

α) Για όσους υπέστησαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω λόγω του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου, τα δικαιολογητικά των περ. 1,2,7 και

8. Τα δικαιολογητικά 2 και 7, δύναται να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την έκδοση της γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας και εφόσον με τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιηθεί ότι το ποσοστό αναπηρίας τους είναι πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω και η αναπηρία προήλθε από το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

β) Σε περίπτωση έγγαμου αποβιώσαντος ή συμβίου χωρίς τέκνα, τα δικαιολογητικά των περ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7.

γ) Σε περίπτωση έγγαμου ή συμβίου αποβιώσαντος με τέκνα, τα δικαιολογητικά των περ. 1, 2, 3, 4, 5, 7 καθώς και της περ. 6, σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων που σπουδάζουν και της περ. 9, σε περίπτωση ανίκανων τέκνων.

δ) Σε περίπτωση χήρου ή διαζευγμένου ή άγαμου αποβιώσαντος με τέκνα τα δικαιολογητικά των περ. 1, 2, 3, 4, 7, καθώς και της περ. 6, σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων που σπουδάζουν και της περ. 9, σε περίπτωση ανίκανων τέκνων.

ε) Σε περίπτωση άγαμου και άτεκνου αποβιώσαντος, τα δικαιολογητικά των περ. 1, 2, 3, 4, 7.

στ) Σε περίπτωση άγαμου, άτεκνου και ορφανού αποβιώσαντος, τα δικαιολογητικά των περ. 1, 2, 3, 4, 7 καθώς και της περ. 6, σε περίπτωση δικαιούχων αδελφών που σπουδάζουν και της περ. 9, σε περίπτωση ανίκανων αδελφών.

Άρθρο 2

Διαδικασία αναγνώρισης ειδικής σύνταξης του άρθρου 57 του ν. 5039/2023

Η καταβολή της ειδικής σύνταξης διενεργείται με τις ίδιες διαδικασίες που καταβάλλονται οι λοιπές ειδικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ειδικά για όσους υπέστησαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού πενήντα τις εκατό (50%) και άνω λόγω του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, το Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησής τους καθώς και του πιστοποιητικού του δημόσιου νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν μετά το δυστύχημα στην Α.Σ.Υ.Ε., προκειμένου να αποφανθεί, ύστερα από αυτοπρόσωπη εξέτασή τους, με πλήρη και επαρκώς αιτιολογημένη γνωμάτευση για το ποσοστό αναπηρίας τους και για το εάν η αναπηρία προήλθε από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η Α.Σ.Υ.Ε. για την έκδοσή της γνωμάτευσής της δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό, ιατρική γνωμάτευση ή πληροφορία από δημόσια ή άλλη αρχή που είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της κρίσης της. Η γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. αποστέλλεται απευθείας στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, προκειμένου να προβεί στην κρίση του δικαιώματος ειδικής σύνταξης. Με εξαίρεση τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, η ειδική σύνταξη δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση, μείωση ή περικοπή, ούτε λαμβάνεται υπόψη για να μειωθούν ή να περικοπούν μισθοί ή συντάξεις που καταβάλλονται στον δικαιούχο αυτής από οποιονδήποτε φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!