Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 41151/2023 Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 20/26524/12.08.2015

Αριθμ. 41151

ΦΕΚ B’ 2608/21.04.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» και λοιπές τροποποιούμενες διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102),

β) του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

γ) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ε) του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 286),

στ) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ζ) Της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ”Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.ΠΑ.Δ.)”, σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" και άλλες διατάξεις» (Α’ 273),

η) του άρθρου 10 του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α’ 188),

θ) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις ΚράτουςΠολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καιάλλες διατάξεις» (Α’ 75).

2. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

5. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Την υπ’ αρ. 1786/14.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/ 12.08.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/12604 - (Β’ 927/2003)», όπως ισχύει (Β’ 1845). 11. Την υπό στοιχεία Φ.21/οικ.1177/31.05.2001 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προαιρετική ασφάλιση μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (άρθρο 10 - ν. 2874/2000» (Β’ 709).

12. Την υπό στοιχεία Φ.7/οικ.2145/07.01.2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών» (Β’ 16).

13. Την υπό στοιχεία Φ.21/οικ.1804/07.01.1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ στους μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 22). 14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της περ. Ι της παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) κοινής υπουργικής απόφασης

Η περ. Ι της παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/ 2652/27.08.2015 (Β’ 1845) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» αντικαθίσταται ως εξής:

«I. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 29 ΩΣ 55 ΕΤΩΝ.

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ.

9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ.»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/ 2652427-8-2015 (Β’ 1845) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Λοιπές Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.7/οικ.2145/07.01.2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών» (Β’ 16), τροποποιείται ως εξής:

«β) Βεβαίωση από την Δ.ΥΠ.Α. ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην ασφάλιση και κατέχει κάρτα ανεργίας ή ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α., ανανεούμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

2. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.21/οικ.1177/31.05.2001 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προαιρετική ασφάλιση μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (άρθρο 10 - ν. 2874/2000» (Β’ 709), τροποποιείται ως εξής:

«δ) Βεβαίωση από την Δ.ΥΠ.Α. ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση της παρούσας και κατέχει κάρτα ανεργίας ή ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α., ανανεούμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!