Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3027/2023 Οδηγίες για την επιλογή των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της ΑΑΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ B΄- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3311291
E-Mail :dorganosis@aade.gr
Url : www.aade.gr
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.Δ.Α.Δ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 AΘHNA
Τηλέφωνο:
E-Mail:
Url: www.aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Γ.Δ.Ο.Υ.)
Ταχ. Δ/νση : Λιοσίων 153 - 157
Ταχ. Κώδικας : 10445 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο :
E-Mail :
Url : www.aade.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Ο. 3027

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την επιλογή των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 (Α' 26) και περαιτέρω διευκρινίσεων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 (Α' 26).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της ΑΑΔΕ και παροχή διευκρινίσεων για συμμετοχή σε αυτά τα συλλογικά όργανα, καθώς και για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την επιλογή των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της Αρχής, για την υλοποίηση έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και των έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4778/2021.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 (Α' 26) προβλέπεται ότι στα μέλη συγκεκριμένων κατηγοριών συλλογικών οργάνων της ΑΑΔΕ, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, ανά συνεδρίαση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ και θετικής γνώμης του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις.

Ειδικότερα, η ως άνω αποζημίωση δύναται να καταβληθεί σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που έχουν ορισθεί μέλη συλλογικών οργάνων, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων:

  • που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη,
  • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
  • αναπτυξιακού χαρακτήρα και
  • του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»)

2. Οι αμειβόμενες συνεδριάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) τον μήνα και για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών. Η διάρκεια των ανωτέρω συλλογικών οργάνων δύναται να παρατείνεται για διάστημα έως δύο (2) επιπλέον μηνών με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ και θετικής γνώμης του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων συλλογικών οργάνων κατ` έτος.

Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά τον μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

3. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή του παραδοτέου έργου του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου πραγματοποιείται εντός των τεθεισών στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών και εφόσον το συλλογικό όργανο λειτουργεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση στον Συντονιστή/Υπεύθυνο Έργου/Πρόεδρο και στα μέλη του συλλογικού οργάνου καταβάλλεται μετά τον έλεγχο της ποιότητας του παραδοτέου έργου από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή της απευθείας υπαγόμενης στο Διοικητή Υπηρεσίας ή άλλο αρμόδιο όργανο, κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.

4. Ως δικαιολογητικά για την καταβολή αποζημίωσης του συλλογικού οργάνου ισχύουν τα καθοριζόμενα με την υπ' αρ. 2/37195/0026/21-6-2001 ( Β' 915) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Β1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

1. Η αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση στην αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή, για την αναγκαιότητα σύστασης και συγκρότησης συλλογικού οργάνου του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4778/2021.

Με το ως άνω αίτημα καθορίζονται:

α) το έργο και η δράση που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργου και δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»),

β) το παραδοτέο έργο του υπό σύσταση συλλογικού οργάνου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

γ) ο απαιτούμενος αριθμός των μελών (Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά),

δ) τα απαιτούμενα προσόντα των μελών (γνώσεις και εμπειρία) και

ε) οι υπηρεσίες από τις οποίες πρέπει να προέρχονται, τα μέλη κατά προτεραιότητα.

2. Η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει το αίτημα και γνωστοποιεί τη σχετική απόφασή της στην αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ.

3. Σε περίπτωση έγκρισης από τη Συντονιστική Επιτροπή, η αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ υποβάλλει αίτημα στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. Στο αίτημα αναφέρονται:

α) ότι το συλλογικό όργανο αφορά στην υλοποίηση έργου και δράσης που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργου και δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»),

β) περιγραφή του παραδοτέου έργου/δράσης και η διάρκεια του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου,

γ) ο αριθμός των μελών (Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά),

δ) η συχνότητα συνεδριάσεων,

ε) εκτίμηση ανά μέλος της προκαλούμενης δαπάνης στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ υποβάλλει προς έγκριση ενημερωτικό σημείωμα στον Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με την αναγκαιότητα σύστασης και συγκρότησης του συλλογικού οργάνου, με συνημμένες την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και τη θετική γνώμη του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περί ύπαρξης των απαραίτητων για την αποζημίωση του συλλογικού οργάνου πιστώσεων.

5. Εφόσον ο Διοικητής εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, η αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλει αίτημα έκδοσης πρόσκλησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), με συνημμένες την απόφαση της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής, τη θετική γνώμη του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περί ύπαρξης των απαραίτητων για την αποζημίωση του συλλογικού οργάνου πιστώσεων και την έγκριση του Διοικητή. Στο αίτημα αναφέρονται:

α) ο αριθμός των μελών (Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά),

β) οι τυχόν υπηρεσίες από τις οποίες θα προέρχονται τα εν λόγω μέλη,

γ) τα κριτήρια επιλογής, όπως, τα απαιτούμενα προσόντα (ενδεικτικά, τίτλοι σπουδών, όπως πτυχίο, μεταπτυχιακό κλπ, γνώση ξένης γλώσσας), χρόνος προϋπηρεσίας στην ΑΑΔΕ, χρόνος προϋπηρεσίας στο σχετικό ΠΘΕ,

δ) το έργο του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής και παράδοσής του.

6. Η Δ.Δ.Α.Δ. εκδίδει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία επιλογής, το έργο του συλλογικού οργάνου και το παραδοτέο, οι προϋποθέσεις καταβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 14 του ν. 4478/2021 αμοιβής και ο τρόπος υποβολής της αίτησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά περίπτωση, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

7. Η Δ.Δ.Α.Δ. συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψήφιων υπαλλήλων που υποβάλλονται μέσω της Υπηρεσίας που υπηρετούν και προβαίνει σε έλεγχο των προσόντων τους και τυχόν κωλυμάτων συμμετοχής. Κατόπιν, συντάσσεται πίνακας υποψηφίων, ο οποίος προωθείται στην αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή. Η τελευταία συνεκτιμά το επαγγελματικό προφίλ και την επιχειρησιακή εμπειρία των υποψηφίων, συντάσσει πίνακα φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων από τον οποίο επιλέγονται βάσει της σειράς κατάταξης τα μέλη (Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά) του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, με δυνατότητα εξέτασης των υποψηφίων με ατομική συνέντευξη. Ακολούθως, τα στοιχεία των μελών γνωστοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ και στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση συλλογικών οργάνων της περ. β' της υποπαρ. Ι' της παρ. 3 του άρθρου 32 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738)».

8. Η αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ ή η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση συλλογικών οργάνων της περ. β' της υποπαρ. Ι' της παρ. 3 του άρθρου 32 του Οργανισμού της ΑΑΔΕ, εισηγείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Αρχής (Διεύθυνση Οργάνωσης ή στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας), την κατάρτιση και έκδοση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, με ρητή αναφορά στην υλοποίηση έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και των έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»).

9. Μετά την έκδοσή της, η ΔΔΑΔ, στην οποία κοινοποιείται η απόφαση, μεριμνά για την τήρηση «Μητρώου Μελών σε Συλλογικά Όργανα του αρ. 14 του ν. 4778/2021», στο οποίο καταγράφονται κάθε φορά, οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί ως μέλη αμειβόμενων συλλογικών οργάνων, τα συλλογικά όργανα στα οποία έχουν συμμετάσχει και η αξιολόγησή τους (βλ. υποπαρ. Δ1).

Β2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, ύστερα από εισήγηση των Υπηρεσιών τους, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή, εφόσον διαπιστώσουν την αναγκαιότητα σύστασης και συγκρότησης αμειβόμενου συλλογικού οργάνου του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4778/2021 καθορίζουν:

α) ότι αφορά στην υλοποίηση έργου και δράσης που κρίνεται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργου και δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»),

β) το έργο/το παραδοτέο του υπό σύσταση συλλογικού οργάνου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

γ) τον απαιτούμενο αριθμό των μελών (Συντονιστής/ Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), τα απαιτούμενα προσόντα των μελών (γνώσεις και εμπειρία),

δ) τυχόν υπηρεσίες από τις οποίες πρέπει να προέρχονται τα μέλη, κατά προτεραιότητα.

2. Η επισπεύδουσα κατά περίπτωση Υπηρεσία υποβάλλει αίτημα στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την έκδοση βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. Στο αίτημα αναφέρονται:

α) ότι το συλλογικό όργανο αφορά στην υλοποίηση έργου και δράσης που κρίνεται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργου και δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»),

β) περιγραφή του έργου/δράσης και η διάρκεια του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου,

γ) ο αριθμός των μελών (Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά),

δ) η συχνότητα συνεδριάσεων,

ε) εκτίμηση ανά μέλος της προκαλούμενης δαπάνης, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

3. Η επισπεύδουσα Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση ενημερωτικό σημείωμα στον Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με την αναγκαιότητα σύστασης και συγκρότησης του συλλογικού οργάνου, με συνημμένη τη θετική γνώμη του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περί ύπαρξης των απαραίτητων για την αποζημίωση του συλλογικού οργάνου πιστώσεων.

4. Εφόσον ο Διοικητής εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, η επισπεύδουσα Υπηρεσία υποβάλλει αίτημα έκδοσης πρόσκλησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), με συνημμένες τη θετική γνώμη του Προϊσταμένου ΓΔΟΥ περί ύπαρξης των απαιτούμενων για την αποζημίωση του συλλογικού οργάνου πιστώσεων και την σχετική έγκριση του Διοικητή. Στο αίτημά τους αναφέρονται με σαφήνεια:

α) ο αριθμός των μελών (Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά),

β) οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προέρχονται τα μέλη,

γ) τα κριτήρια επιλογής όπως, τα απαιτούμενα προσόντα (ενδεικτικά, τίτλοι σπουδών όπως, πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.λπ., γνώση ξένης γλώσσας), χρόνος προϋπηρεσίας στην ΑΑΔΕ, χρόνος προϋπηρεσίας στο σχετικό ΠΘΕ και

δ) το έργο του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής και παράδοσής του.

5. Η Δ.Δ.Α.Δ. εκδίδει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία επιλογής, το έργο του συλλογικού οργάνου και το παραδοτέο, οι προϋποθέσεις καταβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 14 του ν. 4478/2021 αμοιβής και ο τρόπος υποβολής της αίτησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά περίπτωση και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

6. Η Δ.Δ.Α.Δ. συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψήφιων υπαλλήλων που υποβάλλονται μέσω της Υπηρεσίας που υπηρετούν και προβαίνει σε έλεγχο των προσόντων τους και τυχόν κωλυμάτων συμμετοχής. Κατόπιν, συντάσσεται πίνακας υποψηφίων, ο οποίος προωθείται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή στον Προϊστάμενο της υπαγόμενης απευθείας στο Διοικητή Υπηρεσίας. Ακολούθως, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της υπαγόμενης απευθείας στο Διοικητή Υπηρεσίας, συνεκτιμά το επαγγελματικό προφίλ και την επιχειρησιακή εμπειρία των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων από τον οποίο επιλέγονται τα μέλη (Συντονιστής/ Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, με δυνατότητα εξέτασης των υποψηφίων με ατομική συνέντευξη. Τα στοιχεία των επιλεγέντων μελών συλλογικών οργάνων της περ. β' της υποπαρ. Ι' της παρ. 3 του άρθρου 32 του Οργανισμού της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών.

7. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της υπαγόμενης απευθείας στο Διοικητή Υπηρεσίας ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση συλλογικών οργάνων της περ. β' της υποπαρ. Ι' της παρ. 3 του άρθρου 32 του Οργανισμού της ΑΑΔΕ, προωθεί τα στοιχεία επιλεγέντων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οργάνωσης ή στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας και εισηγείται την κατάρτιση και έκδοση της απόφασης για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών του συλλογικού οργάνου, με ρητή αναφορά στην υλοποίηση έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και των έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»).

Μετά την έκδοσή της, η ΔΔΑΔ, στην οποία κοινοποιείται η απόφαση, μεριμνά για την τήρηση «Μητρώου Μελών σε Συλλογικά Όργανα του αρ. 14 του ν. 4778/2021», στο οποίο καταγράφονται κάθε φορά, οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί ως μέλη αμειβόμενων συλλογικών όργανα, τα συλλογικά όργανα, στα οποία έχουν συμμετάσχει και η αξιολόγησή τους (βλ. παρακάτω παρ. Δ2).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4778/2021, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των υπαλλήλων σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων συλλογικών οργάνων κατ` έτος. Η συμμετοχή υπαλλήλου σε δύο (2) αμειβόμενα συλλογικά όργανα δεν αποκλείει τη συμμετοχή του, ως μη αμειβόμενο μέλος, σε άλλα αμειβόμενα συλλογικά όργανα εντός του ίδιου έτους, στην περίπτωση που οι λοιποί συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε αμειβόμενα συλλογικά όργανα, κατά τα προαναφερόμενα, ο υπάλληλος συμμετέχει και σε μη αμειβόμενα συλλογικά όργανα έως δύο (2) κατ’ έτος.

2. Εφόσον δεν καταστεί δυνατό να επιλεγούν τα μέλη των συλλογικών οργάνων με την περιγραφόμενη στην παράγραφο Β' διαδικασία, είτε επειδή δεν υποβλήθηκαν καθόλου αιτήσεις ή δεν υποβλήθηκε επαρκής αριθμός αιτήσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης πλήθους συμμετεχόντων, είτε επειδή οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας δεν πληρούν τα τιθέμενα στην πρόσκληση κριτήρια επιλογής, τα μέλη των συλλογικών οργάνων υποδεικνύονται από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

3. Κατ’ εξαίρεση, η περιγραφόμενη στην παράγραφο Β' διαδικασία δεν ακολουθείται για τις περιπτώσεις που οι αρμόδιες Υπηρεσίες κρίνουν σκόπιμη τη συμμετοχή ως μελών στο συλλογικό όργανο συγκεκριμένων υπαλλήλων επειδή μόνο αυτοί συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα, γνώσεις και εμπειρία ή πρέπει να μετέχουν εκ της θέσεώς τους.

4. Χρέη Γραμματέα του συλλογικού οργάνου εκτελεί το μέλος που ορίζει ο Συντονιστής/ Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος αυτού.

5. Μέλος του συλλογικού οργάνου αντικαθίσταται από τον επόμενο στον πίνακα φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων:

α) όταν ελλείπει και

β) για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του ΚΔΔ (ν. 2690/1999), όπως πλημμελή άσκηση καθηκόντων, λόγοι αμεροληψίας, υπηρεσιακές μεταβολές, απαλλαγή λόγω φόρτου εργασίας.

6. Η προώθηση των δικαιολογητικών για την καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τον εκτελούντα χρέη Γραμματέα στο συλλογικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποπληρωμή των αμοιβών εντός του έτους συνεδρίασης.

7. Σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής εντός του έτους συνεδρίασης, η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων πιστώσεων για αμοιβές των συλλογικών οργάνων του επόμενου έτους.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δ1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και υποβολή του παραδοτέου έργου, εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου και σύμφωνα με τις ορισθείσες απαιτήσεις αυτού, αποτελεί τη στοχοθεσία των μελών του (τακτικών ή αναπληρωματικών). Ο Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, παρακολουθεί, επιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες του συλλογικού οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, υπό την επίβλεψη του Συντονιστή/Υπεύθυνου Έργου/Προέδρου, γίνεται η κατανομή των εργασιών μεταξύ των μελών και καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης/ολοκλήρωσης αυτών. Ο Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, καταγράφει σε Ειδικό Έντυπο Παρακολούθησης του έργου των μελών του συλλογικού οργάνου, για κάθε μέλος ξεχωριστά, το συμφωνηθέν παραδοτέο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα ανωτέρω δύναται να ανακαθορίζονται ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου, και το Έντυπο παρακολούθησης του Έργου μέλους του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου επικαιροποιείται με μέριμνα του Συντονιστή/Υπεύθυνου Έργου/Προέδρου, αντίστοιχα.

3. Μετά το πέρας των εργασιών του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, ο Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, καταγράφει σε Ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης τη συμβολή των μελών στην ολοκλήρωση του παραδοτέου και αποστέλλει το παραδοτέο προς αξιολόγηση στην αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ καταγράφει εάν αυτό έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και πληροί τις τεθείσες προδιαγραφές. Στην περίπτωση που το παραδοτέο δεν ολοκληρωθεί για λόγους που άπτονται σε εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους το όργανο δεν φέρει ευθύνη, καταγράφεται από τον Συντονιστή/Υπεύθυνο Έργου/Πρόεδρο στο έντυπο για κάθε μέλος ξεχωριστά.

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας το σχετικό έντυπο κοινοποιείται σε κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου και αποστέλλεται στη ΔΔΑΔ για την ενημέρωση του υπηρεσιακού του φακέλου και την επικαιροποίηση του σχετικού Μητρώου.

Δ2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και υποβολή του παραδοτέου έργου, εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου και σύμφωνα με τις ορισθείσες απαιτήσεις αυτού, αποτελεί και την στοχοθεσία των ενεργά συμμετεχόντων μελών του (τακτικών ή αναπληρωματικών). Ο Συντονιστής/Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, παρακολουθεί, επιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες του συλλογικού οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, υπό την επίβλεψη του Συντονιστή /Υπευθύνου Έργου/Προέδρου, γίνεται η κατανομή των εργασιών μεταξύ των μελών και καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης/ολοκλήρωσης αυτών. Ο Συντονιστής/Υπεύθυνος έργου/Πρόεδρος, καταγράφει σε Ειδικό Έντυπο Παρακολούθησης του έργου των μελών του συλλογικού οργάνου, για κάθε μέλος ξεχωριστά, το συμφωνηθέν παραδοτέο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα ανωτέρω δύναται να ανακαθορίζονται ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου, και το Έντυπο παρακολούθησης του Έργου μέλους του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου επικαιροποιείται με μέριμνα του Συντονιστή/ Υπευθύνου Έργου/Προέδρου, αντίστοιχα.

3. Μετά το πέρας των εργασιών του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου, ο Συντονιστής /Υπεύθυνος Έργου/Πρόεδρος, καταγράφει σε Ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης τη συμβολή των μελών στην ολοκλήρωση του παραδοτέου και αποστέλλει το παραδοτέο προς αξιολόγηση στον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή στον Προϊστάμενο της υπαγόμενης στον Διοικητή Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, που καταγράφουν εάν αυτό έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και πληροί τις τεθείσες προδιαγραφές. Στην περίπτωση που το παραδοτέο δεν ολοκληρωθεί για λόγους που άπτονται σε εξωγενείς παράγοντες για τους οποίους το όργανο δεν φέρει ευθύνη, καταγράφεται από το Συντονιστή /Υπεύθυνο Έργου/Πρόεδρο στο έντυπο για κάθε μέλος ξεχωριστά.

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας το σχετικό έντυπο κοινοποιείται στον υπάλληλο και αποστέλλεται στη ΔΔΑΔ για την ενημέρωση του υπηρεσιακού του φακέλου και την επικαιροποίηση του σχετικού Μητρώου.

Ε. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούνται, όπως οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, που εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων αυτής, λάβουν γνώση του παρόντος και μεριμνήσουν για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των αναφερομένων σε αυτό. Επίσης, παρακαλούνται, όπως με μέριμνα των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, λάβουν γνώση του παρόντος, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι αυτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!