Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 4489/2023 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

Αριθμ. οικ: 4489

ΦΕΚ B’ 2000/27.03.2023

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 8 του άρθρου 62 και το άρθρο 23 του ν. 4940/2022 «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής» (Α’ 112).

2. Τα άρθρα 75 έως 83 του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/ 2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910301001 «Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΑΛΕ 2120224001 «Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής» του εκάστοτε φορέα από τον οποίο θα διενεργηθεί η σχετική πληρωμή, εφόσον η δαπάνη αφορά ανταμοιβή υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζομένους του τακτικού προϋπολογισμού ή προς τον οικείο ΑΛΕ επιχορηγήσεων, εφόσον η δαπάνη αφορά ανταμοιβή υπαλλήλων οι οποίοι δεν μισθοδοτούνται απευθείας από τον τακτικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που συνδέεται με την υλοποίηση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, τα εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής στους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 62 και του άρθρου 23 του ν. 4940/2022.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022, όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων, και το οποίο εγκρίνεται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 3

Κριτήρια απονομής ανταμοιβής

1. Η κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα του συνδέεται άμεσα με την επίτευξη στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα κι ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου και καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Στην οικεία πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς την υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα του, οι ποσοτικοί στόχοι ανά Έργο καθώς και η συνολική ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές.

3. Το Υπουργείο ή/και ο Εποπτευόμενος Φορέας του λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων, εφόσον έχει επιτύχει έως και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, κατ’ ελάχιστο την ολοκλήρωση 12 εκ των 20 έργων που έχουν καθοριστεί στην οικεία πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Για την ολοκλήρωση κάθε έργου δίδεται «Βεβαίωση Ικανοποιητικής Επίτευξης Οροσήμων Έργου» από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, έως τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, οπότε και εκκινεί η διαδικασία υπολογισμού του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων.

Άρθρο 4

Τρόπος υπολογισμού ανταμοιβής υπαλλήλων σε επίπεδο Υπουργείου

1. Ο υπολογισμός για τη χορήγηση της ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υλοποίηση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης εκάστου Υπουργείου, σύμφωνα με την εκάστοτε διαθέσιμη ετήσια συνολική δαπάνη για το σκοπό αυτό, διενεργείται σε επίπεδο Έργων και Οροσήμων ανά Υπουργείο ή/και Εποπτευόμενο Φορέα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου

3.

2. Το ποσό της ανταμοιβής που προκύπτει για κάθε Υπουργείο ή/και Εποπτευόμενο Φορέα του υπολογίζεται με τον παρακάτω Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Υπουργείου:

ΣΥΑΥ= (Χ1×2+Υ1×1,5+Ζ1×1)/(Χ2×2+Υ2×1,5+Ζ2×1) όπου για τον Συντελεστή ισχύουν τα εξής:

α) Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του βαθμού δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων των Ολοκληρωμένων Έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων, ήτοι:

αα) Χ1: ο αριθμός των οροσήμων που σχετίζονται με διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων/ανάπτυξη εργαλείων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα ή με έργα κρατικών ενισχύσεων.

αβ) Υ1: ο αριθμός των θεσμικών οροσήμων των έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα.

αγ) Ζ1: ο αριθμός των επιχειρησιακών οροσήμων των έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα.

αδ) Χ2: ο συνολικός αριθμός των οροσήμων που σχετίζονται με διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων/ανάπτυξη εργαλείων όλων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων.

αε) Υ2: ο συνολικός αριθμός των θεσμικών οροσήμων των έργων όλων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων. αστ) Ζ2: ο συνολικός αριθμός των επιχειρησιακών οροσήμων των έργων όλων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων.

β) Ο βαθμός δυσκολίας κάθε Έργου προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους βαθμών δυσκολίας των Οροσήμων. Ο Βαθμός δυσκολίας κάθε Οροσήμου προκύπτει από την αντιστοίχισή του με το συντελεστή της κατηγορίας (Χ, Υ, Ζ) στην οποία εντάσσεται το ορόσημο κάθε φορά, ήτοι:

Έκαστο είδος οροσήμου πολλαπλασιάζεται βάσει του βαθμού δυσκολίας του με τους εξής συντελεστές:

βα) Χ: Ορόσημα που σχετίζονται με διαγωνιστικές διαδικασίες υψηλού προϋπολογισμού, με μεγάλο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 2,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

i) Ένταξη έργου

ii) Οριστικοποίηση τευχών iii) Έκδοση διακήρυξης

iv) Κατακύρωση αναδόχου

v) Ανάθεση σύμβασης

vi) Παραλαβή παραδοτέου έργου vii) Ανάπτυξη πλατφόρμας-ηλεκτρονικού εργαλείου με ίδια μέσα

ββ) Υ: Θεσμικά ορόσημα, τα οποία λαμβάνουν συντελεστή 1,5 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

i) Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

ii) Κατάθεση νομοσχεδίου και ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης iii) Σύνταξη έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης

iv) Έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων

βγ) Ζ: Επιχειρησιακά ορόσημα μεσαίου βαθμού δυσκολίας, με μεσαίο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 1,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

i) Ένταξη Προγράμματος, έργου, μελέτης

ii) Σύναψη προγραμματικής συμφωνίας iii) Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών

iv) Κατακύρωση αναδόχου

v) Παροχή υπηρεσίας/προγράμματος

3. Το ποσό ανταμοιβής για τα Έργα κάθε Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα του προκύπτει από το γινόμενο του ΣΥΑΥ με την εκάστοτε διαθέσιμη συνολική ετήσια δαπάνη για το σκοπό αυτό, ήτοι:

ΠΑ= ΣΥΑΥ * συνολική ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές.

4. Για τον υπολογισμό του Μέγιστου Αριθμού των Υπαλλήλων (ΜΑΥ) του εκάστοτε Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα του που δύνανται να λαμβάνουν ανταμοιβή ισχύει ο παρακάτω τύπος:

ΜΑΥ = Συνολικό ποσό ανταμοιβής Υπουργείου/1.250 Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό.

5. Για τον υπολογισμό της ανταμοιβής ανά Υπουργείο ή/και Εποπτευόμενο Φορέα του η Γενική Γραμματεία Συντονισμού παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι τον βαθμό δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων των Ολοκληρωμένων Έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα και τον βαθμό δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων των Υπουργείων ή/και Εποπτευόμενων Φορέων, στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους και κοινοποιεί υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 5

Διαδικασία χρόνου και τρόπου καταβολής ανταμοιβής

1. Το ποσό της ανταμοιβής για την υλοποίηση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως αυτοί εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου, σύμφωνα με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 3, καταβάλλεται ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους από τον εκάστοτε φορέα για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα αποστέλλουν αίτημα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών για τη διάθεση των πιστώσεων που αντιστοιχεί στο συνολικό υπολογισθέν ποσό ανταμοιβής των υπαλλήλων τους. Η εν λόγω Διεύθυνση εγκρίνει τις ως άνω πιστώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 4.

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του Υπουργείου που περιλαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή, επιμερίζεται το εν λόγω ποσό βάσει του βαθμού δυσκολίας κάθε επιτευχθέντος Έργου στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης. Ειδικότερα, το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του βαθμού δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων κάθε Ολοκληρωμένου Έργου του Υπουργείου προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων του Υπουργείου πολλαπλασιάζεται με το υπολογισθέν ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων του Υπουργείου, σύμφωνα με την απόφαση της καθ’ ύλην αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Κατόπιν τούτου προκύπτει το ποσό ανταμοιβής για κάθε Έργο του Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα το οποίο αντιστοιχεί στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 2, ή ο άμεσα Προϊστάμενος για υπαλλήλους που μεριμνούν για το σχεδιασμό και το συντονισμό των έργων που δεν ανήκουν σε οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, ορίζει τους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων του Εγκεκριμένου Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή και ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει αυτόν της παρ. 4 του άρθρου

4. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρούσα απόφαση, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση του Προϊσταμένου κατά τρόπο μη οριζόντιο αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.

4. Ο Προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης ή ο άμεσα Προϊστάμενος εκδίδει την απόφαση της παρ. 3 περί ορισμού υπαλλήλων που δικαιούνται ανταμοιβή, έως τις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμοδίου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Οι σχετικές αποφάσεις με τους επιλέξιμους υπαλλήλους, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου της κάθε υπηρεσίας, κατά αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης των πρόσθετων αποδοχών, διαβιβάζονται στην αρμόδια, για τον τελικό υπολογισμό και την καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής, οικονομική υπηρεσία της παρ. 7, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση του έτους αναφοράς, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου, από τους Διευθυντές ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντή του προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας.

5. Η πρόσθετη ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για τις ανωτέρω ανταμοιβές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά έτος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022. Σε περίπτωση επιλέξιμων υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ή έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ ή μειωμένων αποδοχών, η πρόσθετη ανταμοιβή καταβάλλεται αναλογικά.

6. Η πρόσθετη ανταμοιβή για την υλοποίηση των στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ή του τρέχοντος έτους της καταβολής της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας και έως την ημερομηνία καταβολής της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας, κάποια από τις ανταμοιβές των άρθρων 24, 25, 26 ή 27 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

7. Την αρμοδιότητα για τυχόν περικοπές λόγω υπέρβασης των ορίων, την εκκαθάριση και καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας για κάθε υπηρεσία έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες του κάθε φορέα που υπάγεται η εν λόγω υπηρεσία.

Άρθρο 6

Μεταβατική διάταξη

1. Για τα έτη 2022 και 2023, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τη δημοσίευση της παρούσας, καθορίζονται οι στόχοι του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στα Ετήσια Σχέδια Δράσης 2022 και 2023 κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία.

2. Στην πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1 περιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς την υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στα εγκεκριμένα Ετήσια Σχέδια Δράσης 2022 και 2023 κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα, οι ποσοτικοί στόχοι ανά Έργο καθώς και η συνολική ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές.

3. Ειδικά για το έτος 2022, η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της ανταμοιβής εκκινεί εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!