Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1038673 ΕΞ 2023 Διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που έχουν αιτηθεί το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και δεν τους έχει χορηγηθεί, είτε ολικώς είτε μερικώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο : 2106987495
E-Mail : e.mparkampa@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΣΧΓ46ΜΠ3Ζ-ΕΗΒ

Αθήνα 21 Μαρτίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1038673 ΕΞ 2023

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που έχουν αιτηθεί το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και δεν τους έχει χορηγηθεί, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσότητας της ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.5 του Εκτελεστικού κανονισμού (EΕ) 2022/978 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα» 

Σχετ.: 

α) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1058257 ΕΞ 2022 από 01-07-2022 έγγραφό μας 

β) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1133212 ΕΞ 2020 από 16-11-2020 έγγραφό μας 

γ) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1112746 ΕΞ 2021 από 17-12-2021 έγγραφό μας 

δ) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1138999 ΕΞ 2022 από 28-12-2022 έγγραφό μας 

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών μας, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη χρονική περίοδο από 01.04 έως 30.06 προβλέπεται σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων σιδήρου και χάλυβα ότι στην περίπτωση που εξαντληθεί η σχετική δασμολογική ποσόστωση για μία συγκεκριμένη χώρα, οι εισαγωγές από αυτήν τη χώρα για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εναπομένοντος μέρους της δασμολογικής ποσόστωσης για την ίδια κατηγορία προϊόντων. Το καθεστώς πρόσβασης για κάθε κατηγορία προϊόντων χάλυβα και σιδήρου έχει ως ακολούθως:

 • Για τις κατηγορίες προϊόντων 5, 9 και 21 δεν επιτρέπεται περαιτέρω πρόσβαση στο εναπομένον μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης.
 • Περιορισμένη πρόσβαση έχουν οι κατηγορίες προϊόντων 12, 13, 14, 16, 20 και 27. 
 • Επιτρέπεται, δηλαδή, πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένο όγκο στο πλαίσιο του όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης που ήταν αρχικά διαθέσιμος κατά το τελευταίο τρίμηνο.
 • Για τις κατηγορίες προϊόντων 1 και 4Β ορίζεται ότι καμία εξαγωγική χώρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνη της πάνω από το 30 % του εναπομένοντος όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης που ήταν αρχικά διαθέσιμος το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους εφαρμογής των μέτρων
 • Απεριόριστη πρόσβαση έχουν οι κατηγορίες προϊόντων 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 και 28 . Επιτρέπεται δηλαδή, πρόσβαση στον συνολικό όγκο της δασμολογικής ποσόστωσης που ήταν αρχικά διαθέσιμος κατά το τελευταίο τρίμηνο στις αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων. 

Για παράδειγμα: 

Για την κατηγορία 10 προϊόντων χάλυβα και σιδήρου που περιλαμβάνει τους κωδικούς εμπορευμάτων Taric: 7219 21 10 και 7219 21 90 (Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης) ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 1.4 έως 30.6 οι παρακάτω δασμολογικές ποσοστώσεις ως εξής:

 • Για προϊόντα καταγωγής Κίνας η ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8856
 • Για προϊόντα καταγωγής Ινδίας η ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8857
 • Για προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής η ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8859
 • Για προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου η ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8984
 • Για προϊόντα καταγωγής Ταιβάν η ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8858
 • Για προϊόντα καταγωγής από τις άλλες χώρες η ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8624 

Επομένως στο χρονικό διάστημα 01.04 έως 30.06, όταν εξαντληθεί η ποσότητα των παραπάνω δασμολογικών ποσοστώσεων συγκεκριμένης χώρας καταγωγής (CN, ID, ZA, GB, TW), θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.8591. 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας έχει υποβάλει στο Τελωνείο σας κατά το τελευταίο τρίμηνο (από 01.04 έως 30.06) διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, με το αίτημα να του χορηγηθεί μια δασμολογική ποσόστωση για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν πρόσβαση σε εναπομένον μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης, εάν δεν του χορηγηθεί το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσόστωσης, έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλλει αίτημα με την ίδια διασάφηση. 

Για παράδειγμα: 

Υποβάλει διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ημερομηνία αποδοχής την 04.04.2023 για τον κωδικό εμπορεύματος taric , 7219 21 10, χώρα εισαγωγής την Κίνα, με αύξοντα αριθμό ποσόστωσης 09.8856 και αιτούμενη ποσότητα 22.510,000 KGM. Η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ποσοστώσεων για τις διασαφήσεις που έχουν κατατεθεί στις 4 

Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις 06.04.2023. Μετά την κατανομή:

Περίπτωση 1. Χορηγείται μέρος της ποσότητας που είχε αιτηθεί (μερική κατανομή), δηλαδή του χορηγούνται τα 22.000,000 KGM. 

Α. Εάν έχει εκδοθεί άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, τότε:

 • Ο οικονομικός φορέας αιτείται τροποποίηση της διασάφησης στο Τελωνείο, και με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου
 • τροποποιείται ο 1ος στίχος ως προς την ποσότητα, που θα αντιστοιχεί στην ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης. Αναλόγως θα πρέπει να τροποποιηθούν στη διασάφηση και οι θέσεις 42, 46 και 47 όπου θα αναγραφούν τα οικονομικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε ποσόστωση
 • δημιουργείται 2ος στίχος στην αρχική διασάφηση, για τον ίδιο κωδικό εμπορεύματος, με την ποσότητα για την οποία δεν του χορηγήθηκε το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης δηλ. τα 510,000KMG
 • στη θέση 39 συμπληρώνεται ο νέος αύξοντας αριθμός ποσόστωσης που στο παράδειγμά μας είναι ο 09.8591
 • το αίτημα αποστέλλεται στην Επιτροπή, πραγματοποιείται η κατανομή και εάν δεν χορηγηθεί όλη η ποσότητα τότε ο οικονομικός φορέας οφείλει να πληρώσει τις δασμοφορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν. (Βλέπε γ σχετικό) 

Β. Εάν η διασάφηση είναι στο status αποδεκτή και δεν έχει εκδοθεί άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, τότε:

 • Ο οικονομικός φορέας τροποποιεί τη διασάφηση
 • τροποποιεί τον 1ο στίχο ως προς την ποσότητα, που θα αντιστοιχεί στην ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης. 

Αναλόγως θα πρέπει να τροποποιηθούν στη διασάφηση και οι θέσεις 42, 46 και 47 όπου θα αναγραφούν τα οικονομικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε ποσόστωση

 • δημιουργεί 2ο στίχο στην αρχική διασάφηση, για τον ίδιο κωδικό εμπορεύματος, με την ποσότητα για την οποία δεν χορηγήθηκε το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης δηλ. τα 510,000 KMG
 • στη θέση 39 συμπληρώνεται ο νέος αύξοντας αριθμός ποσόστωσης που στο παράδειγμά μας είναι ο 09.8591
 • το αίτημα αποστέλλεται στην Επιτροπή, πραγματοποιείται η κατανομή και εάν δεν χορηγηθεί όλη η ποσότητα, τότε ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα είτε να προχωρήσει στον τελωνισμό είτε, εφόσον το επιθυμεί, η ποσότητα αυτή να παραμείνει σε προσωρινή εναπόθεση. (Βλέπε δ σχετικό)

Περίπτωση 2. Απόρριψη του αιτήματος 

Α. Εάν έχει εκδοθεί άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, τότε:

 • Ο οικονομικός φορέας αιτείται τροποποίηση της διασάφησης στο Τελωνείο, και με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου
 • στην αρχική διασάφηση στη θέση 39 συμπληρώνεται ο νέος αύξοντας αριθμός ποσόστωσης που στο παράδειγμά μας είναι ο 09.8591
 • το αίτημα αποστέλλεται στην Επιτροπή, πραγματοποιείται η κατανομή και εάν δεν χορηγηθεί η ποσότητα τότε ο οικονομικός φορέας οφείλει να πληρώσει τις δασμοφορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν. (Βλέπε γ σχετικό) 

Β. Εάν η διασάφηση είναι στο status αποδεκτή και δεν έχει εκδοθεί άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, τότε:

 • Ο οικονομικός φορέας τροποποιεί τη διασάφηση
 • στην αρχική διασάφηση στη θέση 39 συμπληρώνεται ο νέος αύξοντας αριθμός ποσόστωσης που στο παράδειγμά μας είναι ο 09.8591
 • το αίτημα αποστέλλεται στην Επιτροπή, πραγματοποιείται η κατανομή και εάν δεν χορηγηθεί όλη η ποσότητα, τότε ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα είτε να προχωρήσει στον τελωνισμό είτε, εφόσον το επιθυμεί, η ποσότητα αυτή να παραμείνει σε προσωρινή εναπόθεση. (Βλέπε δ σχετικό) 

Η εκ νέου υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να γίνεται άμεσα και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα ικανοποιηθεί, εφόσον σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες ποσότητες καθώς και η χρονική προτεραιότητα. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις ημερήσιες ενημερώσεις των ισορροπιών των δασμολογικών ποσοστώσεων που είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp? της Επιτροπής. 

Εφιστάται η προσοχή σας για την ακριβή τήρηση των παραπάνω, ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός παρατυπιών σε περίπτωση ελέγχου των Τελωνειακών Αρχών από την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD). 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε, μετά από ενημέρωση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ποσοστώσεων, ότι για το χρονικό διάστημα από 3 Απριλίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2023, δεν θα πραγματοποιηθούν κατανομές τις παρακάτω ημερομηνίες:

10 Απριλίου, 1 Μαΐου, 9 Μαΐου, 18 Μαΐου, 29 Μαΐου, 21 Ιουλίου και 15 Αυγούστου, δημόσιες αργίες της Ένωσης στις Βρυξέλλες. (Βλέπε γ σχετικό) 

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!