Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 13392/2023 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε.» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αριθμ. 13392 ΕΞ 2023

ΦΕΚ Β 1688 - 20.03.2023

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε.» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του π.δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 430),

6. του α.ν. 2326/1940 «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (Α’ 145) και ειδικότερα του άρθρου 6,

7. του άρθρου 20 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και ειδικότερα του άρθρου 20,

8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),

10. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

11. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

12. της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 11771/7-2-2022 αίτημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών ΤΕΕ», στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Δ. Το υπ’ αρ. 330934/14-7-2022 έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών ΤΕΕ» σε παραγωγική λειτουργία μέσω του ΚΕΔ.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών ΤΕΕ» του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται με σκοπό την άμεση ενημέρωση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ) για τα νέα ή υφιστάμενα Μέλη του ΤΕΕ, ώστε να επιβάλλεται η καταβολή των υποχρεωτικών κατά νόμο ασφαλιστικών εισφορών τους στον εν λόγω κοινωνικο-ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του α.ν. 2326/1940 (Α’ 145), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

3. Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του ΑΜΚΑ του συμμετέχοντος και της ημερομηνίας για την οποία ελέγχεται η ιδιότητα μέλους ΤΕΕ, με τη μέθοδο «Αναζήτηση στοιχείων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της σχέσης τους με το ΤΕΕ για συγκεκριμένη ημερομηνία, με βάση τον ΑΜΚΑ» (getTeeInfoByAmka).

Τα στοιχεία που επιστρέφονται είναι:

 • ΑΜΚΑ
 • Αριθμός μητρώου ΤΕΕ
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κατηγορία (τακτικό ή ομότιμο μέλος)
 • Ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας μέλους
 • Ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους
 • Στοιχεία εγγραφής ειδικοτήτων:
 • Ημερομηνία λήψης της επαγγελματικής άδειας
 • Ημερομηνία λήψης του πτυχίου
 • Ειδικότητα (κωδικός και περιγραφή)
 • Ομάδα ειδικότητας (κωδικός και περιγραφή)
 • Σχολή (κωδικός και περιγραφή)
 • Πόλη σχολής (κωδικός και περιγραφή)
 • Χώρα (κωδικός και περιγραφή).

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

5. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμο κίνδυνο ή τυχαία απειλή.

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων στοιχείων αποκλειστικά για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 15 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!