Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 88/2023 Ενοποίηση συγγενούς εταιρείας βάσει του Ν. 4308/2014

Αθήνα, 9/3/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ

Αρ. Πρωτ. 88 ΕΞ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Ενοποίηση συγγενούς εταιρείας βάσει του Ν. 4308/2014

Ερώτηση:

Η εταιρεία Α δεν εμπίπτει στον ορισμό της μητρικής εταιρείας του Ν. 4308/2014 και δεν ανήκει σε κανένα όμιλο με την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 31 του Ν. 4308/2014 και έχει συμμετοχή σε μια ή περισσότερες συγγενείς εταιρείες των οποίων τα οικονομικά μεγέθη είναι σημαντικά.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα κάτωθι:

Υποχρεούται η εταιρεία Α βάσει των άρθρων 31-35 του Ν. 4308/2014 να ενοποιήσει τις συγγενείς εταιρείες με την μέθοδο της καθαρής θέσης και να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις;
Θα πρέπει η εταιρεία Α να ενοποιήσει τις συγγενείς εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ;
 
Απάντηση:

Δεδομένου ότι η εταιρεία Α δεν ελέγχει τις συμμετοχές της, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως συγγενείς, η εταιρεία Α δεν εμπίπτει στον ορισμό της μητρικής και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 31-34 του ν.4308/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου η υποχρέωση χρήσης της μεθόδου της καθαρής θέσης για την επιμέτρηση συμμετοχών σε συγγενείς ή κοινοπραξίες υφίσταται μόνο στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Στις ατομικές καταστάσεις, οι συμμετοχικοί τίτλοι, είτε αυτοί αφορούν συμμετοχή σε θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία, είναι χρηματοοικονομικά μέσα και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 19 επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον πιθανές ζημιές απομείωσης. Αν μια οικονομική οντότητα επιλέξει να επιμετρήσει μια συμμετοχή σε συγγενή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατά τη γνώμη μας, η επιλογή θεωρείται ότι αποτελεί παρέκκλιση από τις αρχές του νόμου προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 17.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!