Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426/2023 Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού.

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426

ΦΕΚ Β 1640 - 17.03.2023

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τo άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το άρθρο 39 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/ Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.2008) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

14. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L057).

16. Τις διατάξεις του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

17. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

18. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

19. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

20. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

21. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')» (Β’ 2857).

22. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).

23. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

24. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/1110/14/14.02.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 4.000.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ075) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) καθήκοντα φορέα υλοποίησης και διαχείρισης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τομέα του τουρισμού που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις επιχειρήσεις των ανωτέρω τομέων, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

i. Την υποδοχή, τον έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης,

ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

iii. την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη αυτών, προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, εφεξής «Επιτελική Δομή» για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων,

iv. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή, για την έκδοση αποφάσεων απένταξης,

v. τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια των δράσεων, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το σχετικό οδηγό και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη τους,

vi. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης των έργων, vii. την εκταμίευση της επιχορήγησης των δράσεων προς τους δικαιούχους,

viii. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσειςαπαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων της σχετικής προκήρυξης προς τις επιχειρήσεις, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων,

ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για θέματα των δράσεων του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,

x. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων, την διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή τους,

xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,

3. Το ΤΕΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης των δράσεων, αναλαμβάνει και καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στον Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος, ο οποίος μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

4. Το ΤΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη των δράσεων, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

5. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2

Καταβολή της χρηματοδότησης των δράσεων

1. Τα ποσά της χρηματοδότησης των δράσεων καταβάλλονται με επιχορήγηση τμηματικά στο ΤΕΕ, ως φορέα αρμόδιο για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης, όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη των δράσεων,

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των έργων και την εξέλιξη των δράσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς το ΤΕΕ και στη συνέχεια στους δικαιούχους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.

3. Το ΤΕΕ ανοίγει έντοκο/ους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τις δράσεις, που αφορούν στην επιχορήγηση για την μεταφορά των χρηματοδοτήσεων.

4. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ από το ΤΕΕ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής. - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής. - Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του/ων λογαριασμού/ών της παρ.
3. - Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής. - Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει για τις δόσεις πλην της 1ης. - Σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής.

5. Στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς των εκάστοτε δράσεων. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του/ων λογαριασμού/ών, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση των δράσεων κατατίθενται από το ΤΕΕ, με μέριμνα της Επιτελικής Δομής, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

1. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ως «διαχειριστικές δαπάνες» νοείται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στο ΤΕΕ αποκλειστικά και μόνον από την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού.

3. Ο προϋπολογισμός των εξόδων της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των ενισχύσεων των δράσεων που βαρύνει σχετική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

i) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3, του παρόντος άρθρου, ως προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε δράσης.

ii) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, με την έκδοση του πρώτου οριστικού πίνακα των επιλέξιμων δικαιούχων.

iii) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις, για την ορθή και ομαλή παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος. Η πρώτη εξαμηνιαία δόση ορίζεται σε έξι μήνες μετά την έκδοση του πρώτου οριστικού πίνακα επιλέξιμων δικαιούχων.

iv) το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με τη λήξη των δράσεων.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ΤΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται αναλογική περικοπή των διαχειριστικών δαπανών.

5. Το ΤΕΕ υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από έκθεση με ανάλυση των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, ανάλυση των διαχειριστικών δαπανών κατά την προηγούμενη περίοδο, η οποία θα τεκμηριώνεται με στοιχεία ή/και παραστατικά, καθώς και πρόβλεψη διαχειριστικών δαπανών για το επόμενο εξάμηνο.

Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής.

Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!