Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 40953 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

Κ.Υ.Α. 40953 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B’ 1610/16.03.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιοτου εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 68).

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 (Β’ 2499) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί σε διάστημα 90 ημερών από τη δημιουργία της και δεν εκκρεμεί αίτημα συμπλήρωσης ή διόρθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας ακυρώνεται αυτομάτως από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 29 του ν. 4738/2020 και θεωρείται μη υποβληθείσα. Η αυτόματη ακύρωση της αίτησης συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία δεν τηρούνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, καθώς και του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος παύει να συνοδεύει την αίτηση σε περίπτωση επανυποβολής αυτής».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8Α αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Βασική παράμετρος για την προεξόφληση των ροών της μηνιαίας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, και κατ’ επέκταση την εύρεση της τελικής ΜΔΑΧΟ, είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιεί η αυτοματοποιημένη λύση, ήτοι επιτόκιο ίσο με δύο (2%) εκατοστιαίες μονάδες και 0,85, το οποίο είναι σταθερό και υπολογίζεται ετησίως:

Προεξοφλητικό Επιτόκιο = 2,85 %».

3. Στην περ. βα) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β αντικαθίστανται οι λέξεις «δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)» από τις λέξεις «πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000)», ώστε η περ. βα) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β να διαμορφώνεται ως εξής: «βα) Για τα κινητά μικρής αξίας, ήτοι εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) λογίζεται ως αξία η εμπορική αξία που δηλώνεται στην αίτηση του οφειλέτη».

4. Στην περ. ββ) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β αντικαθίστανται στο πρώτο εδάφιο αυτής οι λέξεις «δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)» από τις λέξεις «πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000)», ώστε η περ. ββ) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β να διαμορφώνεται ως εξής: «ββ) Για τα κινητά μεγάλης αξίας, ήτοι εκτιμώμενης αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) και άνω λογίζεται ως αξία κατά σειρά προτεραιότητας: (i) η αξία που προκύπτει από πρόσφατη έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Πρόσφατη έκθεση είναι αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών,(ii) η εμπορική αξία που προκύπτει από τα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος που έχει εγγράψει εμπράγματη ασφάλεια επί του περιουσιακού στοιχείου, και (iii) η ασφαλιστέα αξία, όπως αναφέρεται σε εν ισχύ ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον υπάρχει και προσκομίζεται με την αίτηση. Ο οφειλέτης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω αξίες υφίσταται».

5. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8Δ αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Το επιτόκιο ρύθμισης που χρησιμοποιεί η αυτοματοποιημένη λύση εξαρτάται από το είδος της οφειλής:

i) για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το σταθερό επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%).

ii) για τους χρηματοδοτικούς φορείς λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο:

α) για τις εξασφαλισμένες οφειλές ίσο με το επιτόκιο Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά δύο και 0,50 (2,50) εκατοστιαίες μονάδες και

β) για τις ανεξασφάλιστες οφειλές ίσο με το επιτόκιο Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά τρείς (3) εκατοστιαίες μονάδες.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
14 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!