Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/1102/2023 Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τους κανονισμούς (ΕΚ) 1881/2006 και (ΕΚ) 333/2007 ως προς τις διατάξεις για το αρσενικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
​Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Πληροφορίες: Θ. Μαρκίδης
Τηλέφωνο: 2106479240
E-mail: dat.gcsl@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/1102
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τους κανονισμούς (ΕΚ) 1881/2006 και (ΕΚ) 333/2007 ως προς τις διατάξεις για το αρσενικό 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Έγγραφο που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΕ): - 2023/465 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2023 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αρσενικού σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 68/06.03.2023 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε, - 2022/2418 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων ιχνοστοιχείων και ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα κατά την επεξεργασία τους», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 318/12.12.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Με το παρόν έγγραφο, κοινοποιούνται οι ανωτέρω κανονισμοί με τους οποίους τροποποιούνται: - το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 3.5 (αρσενικό), στο οποίο καθορίζονται νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αρσενικού σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων, - το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007 ως προς το στοιχείο α) του τμήματος Γ.3.3.1 και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια επίδοσης των μεθόδων ανάλυσης για το αρσενικό. 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το έγγραφο αφορά τις επιχειρήσεις τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές επισήμου ελέγχου τροφίμων σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά και τις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους που πραγματοποιούν τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις. 

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος εγγράφου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων τροφίμων, των αρμόδιων αρχών επισήμου ελέγχου τροφίμων, των Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών για την έκδοση των κανονισμών (ΕΕ) 2023/465 και 2022/2418 της Επιτροπής και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών. 

Αναλυτικότερα: 

Α) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/465 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2023 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αρσενικού σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 68/06.03.2023 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 3.5 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αρσενικού σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τελευταίας επιστημονικής έκθεσης της EFSA σχετικά με τη χρόνια διατροφική έκθεση στο ανόργανο αρσενικό [EFSA Journal 2021; 19(1); 6380] και συνεκτιμώντας τα πιο πρόσφατα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα αρσενικού στα τρόφιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατροφική έκθεση του πληθυσμού στο αρσενικό θα πρέπει να μειωθεί εντός της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, με το νέο κανονισμό διευρύνεται ο κατάλογος με τις κατηγορίες τροφίμων που συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση σε αρσενικό, καθορίζονται νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για αυτές και μειώνονται τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, σε όποιες κατηγορίες τροφίμων αυτό είναι εφικτό βάσει των αναλυτικών δεδομένων παρουσίας του αρσενικού. Επιπλέον, για σκοπούς ευθυγράμμισης με το μέγιστο επίπεδο που ορίζει ο Codex Alimentarius για το ολικό αρσενικό στο αλάτι, η Επιτροπή προχώρησε σε θέσπιση (του ίδιου) μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου. Ως εκ τούτου, με το νέο κανονισμό:

  • Μειώνεται το υφιστάμενο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ανόργανου αρσενικού σε λευκασμένο ρύζι μη επεξεργασμένο με βραστό νερό (non-parboiled) (από 0,20 mg/kg σε 0,15 mg/kg).
  • Επεκτείνεται το υφιστάμενο (σε γαλέτες ρυζιού, γκοφρέτες ρυζιού, κράκερ ρυζιού και μπισκότα ρυζιού) μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ανόργανου αρσενικού (0,30 mg/kg) και σε νιφάδες ρυζιού και ποπ ρυζιού για πρόγευμα (popped breakfast rice).
  • Θεσπίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ανόργανου αρσενικού σε άλλες κατηγορίες τροφίμων.
  • Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για το ολικό αρσενικό στο αλάτι (0,50 mg/kg). 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2023/465 ισχύει από την 26η Μαρτίου 2023, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης. 

Β) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/2418 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων ιχνοστοιχείων και ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα κατά την επεξεργασία τους», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 318/12.12.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007 ως προς το στοιχείο α) του τμήματος Γ.3.3.1 και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια επίδοσης των μεθόδων ανάλυσης για το ανόργανο ή το ολικό αρσενικό (κατά περίπτωση). 

Η εν λόγω τροποποίηση βασίστηκε σε συμπεράσματα του εγγράφου καθοδήγησης που εκπόνησαν τα εργαστήρια αναφοράς της Ε.Ε. στον τομέα των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, σχετικά με την εκτίμηση του ορίου ανίχνευσης (LOD) και του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ). 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2022/2418 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα – Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα>. 

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι. 

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Διονυσία Στεφανίτση 

Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΕ) 2023/465 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2418 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!