Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 25179/2023 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων

Αριθμ. 25179

ΦΕΚ B' 1448/13.03.2023

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι- νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1.

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 23 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.» (Α’ 137).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6) και ιδίως την περ. ιζ της παρ. 2 του άρθρου 2.

11. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42 αυτού, περί της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης από το ΠΔΕ έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

12. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

13. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.2.2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187/1 της 26.6.2014).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57/17 της 18.2.2021).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕ L 57/1) της 18.2.2021.

19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

21. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

22. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

23. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

24. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

25. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

26. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

27. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

28. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

29. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

30. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

31. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

32. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

33. Την υπό στοιχεία 119126EΞ2021/28.09.2021 υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

34. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

35. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

36. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

37. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

38. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0).

39. Την υπό στοιχεία ΓΝ 171/2022 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

40. Το υπ’ αρ. 90761/30-9-2022 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

41. Την υπό στοιχεία 144635 ΕΞ 2021/17-11-2021 απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB8. Πρόγραμμα Πράσινης Απασχόλησης - Δράση 16747» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5150508) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 688ΔΗ-3ΥΥ).

42. Την υπ’ αρ. 11164/6-2-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης/τροποποίησης του έργου 2021ΤΑ03400004 (ΣΑΤΑ034) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 (ΑΔΑ:ΨΚ4Ζ46ΜΤΛΡ- ΦΨ6), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 16019/ 20-02-2023 όμοιά της (ΑΔΑ: ΨΒΝΧ46ΜΤΛΠ-Φ1Π).

43. Την υπ’ αρ. 6736/03-01-2023 απόφαση του Δ.Σ. του της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

44. Την υπ’ αρ. 14964/10-02-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

45. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των σαράντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (49.880.000,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

για το έτος 2023: 20.000.000,00 ευρώ,

για το έτος 2024: 20.000.000,00 ευρώ,

για το έτος 2025: 9.880.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες», ως εξής:

Άρθρο 1

Ταυτότητα του Προγράμματος

1. Σκοπός της προγράμματος είναι αφενός η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τις πιο «ευάλωτες» πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι άνεργες γυναίκες και αφετέρου η στήριξη της μετάβασης στην πράσινη οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας.

2. Αντικείμενο της προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων, κυρίως «πράσινων» θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με την πρόσληψη ανέργων, με έμφαση στις γυναίκες, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α..

3. Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους των 2.500 ατόμων ο καθένας.

4. Στοιχεία του έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Measure) Μεταρρύθμιση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Measure) (ID ΕΣΑΑ) 16747
MIS 5150508
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Άξονας (Component) 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
Τίτλος Έργου SUB8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης Όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)
Καθεστώς ενίσχυσης

1) Κανονισμός de minimis 1407/2013,

2) άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ).651/2014

Ταμείο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Φορέας Υλοποίησης Δ.ΥΠ.Α.
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δαπάνη 49.880.000,00 €

Άρθρο 2

Ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) - Φορέας Υλοποίησης - Αρμοδιότητες Δ.ΥΠ.Α. - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες περιοχές

1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της δράσης, ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση μέσω της οποίας ο Διοικητής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη δράση.

2. Η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης, υλοποιείται από τα Τμήματα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και τα Τμήματα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών στα ΚΠΑ2 που λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και από τα Γραφεία Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και τα Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών στα υπόλοιπα ΚΠΑ2, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των σαράντα εννέα εκατομμυρίων, οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (49.880.000,00 €), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493), καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2023: 20.000.000,00 ευρώ,

Για το έτος 2024: 20.000.000,00 ευρώ, τηρουμένων των εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων,

Για το έτος 2025: 9.880.000,00 ευρώ, τηρουμένων των εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

4. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλο- ποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

5. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση με ID 16747, εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης (Pillar): 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και στον Άξονα (Component): 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης:

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ 1o ΤΡΙΜΗΝΟ 2023
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

7. Για την παρακολούθηση του προγράμματος της δράσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: Δείκτες αποτελέσματος:

 • RRFC 11.2 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-άνδρες 18-29,
 • RRFC 11.3 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-άνδρες 30-54,
 • RRFC 11.4 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-άνδρες άνω των 55 ετών
 • RRFC 11.6 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-γυναίκες 18-29,
 • RRFC 11.7 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-γυναίκες 30-54,
 • RRFC 11.8 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-γυναίκες άνω των 55 ετών,
 • RRFC 11.10 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-μη δυαδικά άτομα 18-29,
 • RRFC 11.11 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-μη δυαδικά άτομα 30-54,
 • RRFC 11.12 Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας-μη δυαδικά άτομα άνω των 55 ετών,
 • RRFC 14.1 Αριθμός νέων ηλικίας 15-29 ετών που λαμβάνουν στήριξη άνδρες,
 • RRFC 14.2 Αριθμός νέων ηλικίας 15-29 ετών που λαμβάνουν στήριξη γυναίκες,
 • RRFC 14.3 Αριθμός νέων ηλικίας 15-29 ετών που λαμβάνουν στήριξη μη δυαδικά άτομα.

8. Καθεστώς ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στην παρούσα δράση, χορηγούνται:

α. είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis),

β. είτε βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.

Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τη δυνητικά δικαιούχο επιχείρηση.

Α. Για τις επιχειρήσεις που δεν επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις 2ήσσονος σημασίας (de minimis).

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον Κανονισμό αριθ. 1407/ 2013 θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής. Συναφώς, πρέπει να εξετασθεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με την έννοια του άρθρου 5 (δ) του Κανονισμού 1379/ 2013 του Συμβουλίου, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2, του Κανονισμού), της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, και όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς), των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις, δυνάμει της παρούσας.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (άρθρο 1) και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, εφόσον κατά την αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση» (παρ. 2 του άρθρου 2).

Για τους σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού και της παρούσας, στην έννοια της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση.

Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση βάσει της δράσης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί έως τη στιγμή της χορήγησης της υπό εξέταση ενίσχυσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, τότε μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ο σχετικός έλεγχος σώρευσης διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης όπως έχει οριστεί ανωτέρω βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ 2).

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης [παρ. 4 του άρθρου 3 Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013] ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησής τους, με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

Β. Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία- ΓΚΑΚ) o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187), οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού αυτού.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση [άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014] συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Συναφώς, πρέπει να εξετασθεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη και σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εν λόγω παρ. (3).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και ιδίως:

α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση,

β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες, και

γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Το ανωτέρω αυτό όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολό της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Σύμφωνα με την παρ. 5(γ) του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.

Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ [Παράρτημα Ι του ΓΚΑΚ (αιτούσα και συνδεδεμένες)]. Για τον υπολογισμό της έντασης και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων και τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο. Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο της χορήγησης. Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης είναι η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του έννομου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση, βάσει του εφαρμοστέου εθνικού καθεστώτος.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΑΚ (άρθρο 32 του ΓΚΑΚ).

Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (παρ. 2 άρθρο 8 ΓΚΑΚ).

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού 651/2014.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχει- ρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

Ενδεικτικά, αφορά κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην μεταποίηση και εμπορία περιβαλλοντικών αγαθών, σε τομείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών και σε τομείς σχετιζόμενους με την ανάπτυξη, την εμπορία και τη χρήση τεχνολογιών, υλικών και υπηρεσιών μέτρησης, πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008 (NACE—αναθεώρηση 2, όπως ισχύει) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον Κανονισμό de minimis της Επιτροπής- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας πρέπει να προσθέσουν και να ενεργοποιήσουν τους αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα και οπωσδήποτε πριν την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (deminimis)

1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα βάσει του Κανονισμού (EE) 1407/2013 της Επιτροπής, πρέπει η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού) είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, θεωρείται:

α) Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα, και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ.. Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στη δράση, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής:

α) Η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση και

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

4. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 80016/31-8-2022 (Β’ 4629), υπουργική απόφαση όπως ισχύει ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή

ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους στους χώρους εργασίας.

δ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ε. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013 (άρθρο 1). Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013 αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στη δράση υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

στ. Τα νυχτερινά κέντρα.

ζ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παρο- χής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

η. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

θ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ι. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ια. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δε διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ιβ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάστασή της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces).

ιγ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλον χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ- ΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής (σημείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού). Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έχουν μείνει κενές λόγω εθελοντικής αποχώρησης, αναπηρίας, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας ή νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω κατάργησης των θέσεων εργασίας (παρ. 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού).

2. Ως αριθμός εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, νοείται ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (εφεξής Ε.Μ.Ε.), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργασθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης.

Η μερική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. και η δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (εφεξής Ε.Μ.Ε.) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:

i. Ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. και

ii. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (του μήνα υποβολής).

Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.

3. Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή του αριθμού των Ε.Μ.Ε. ή του αριθμού των απασχολουμένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.

4. Ως μείωση προσωπικού (μείωση Ε.Μ.Ε.) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, θεωρείται:

α. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 137),

ε. Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

στ. η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

ζ. η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την ερ- γασία σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ.

Στις περιπτώσεις από α) έως ε) η επιχείρηση, προκειμέ- νου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

5. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση Ε.Μ.Ε.), κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ. η φυλάκιση και ο θάνατος,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση και

ε. η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

6. Οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.

7. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

8. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ο αριθμός των Ε.Μ.Ε, για το προηγούμενο 12μηνο, είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση, τότε ως δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. για το προηγούμενο 12μηνο μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων, τότε η επιχείρηση πρέπει να προσλάβει προσωπικό μέχρι του αριθμού των Ε.Μ.Ε. και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για τους άνεργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

9. Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του επιχορηγούμενου προσωπικού δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

γ. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, πρόστιμα σύμφωνα με τον ν. 4488/2017 (Α’ 137), μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ'αρ. 80016/31-8-2022 (Β’ 4629) υπουργική απόφαση ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις.

δ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

ε. Τα νυχτερινά κέντρα.

στ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και πα- ροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ζ. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

η. Οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Καν.651/2014. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προκειμένου μία επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποβάλει:

i) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης):

 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Η ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

 • ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
 • ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

ii) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση:

 • δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή
 • έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή
 • έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί.

θ. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ι. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ια. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ιβ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ιγ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων ή Ε.Μ.Ε. από αυτές που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

ιδ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάστασή της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces).

ιε. Επιχειρήσεις για δραστηριότητες που δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΑΚ.

ιστ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι άνεργοι

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος, είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών:

α. εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στην περίπτωση επιχειρήσεων που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis)].

β. εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στην περίπτωση επιχειρήσεων που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής].

Ειδικότερα:

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α. είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες και άνω, ή

β. είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών, ή

γ. είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή

δ. είναι άνω των 50 ετών.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι οι οποίοι:

α. είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή

β. είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες β έως δ της ανωτέρω παραγράφου «άτομα σε μειονεκτική θέση».

2. Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης,

β. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

γ. να είναι ηλικίας 18-66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 66ο, κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

3. Δεν εντάσσονται:

α. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχει- ρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από την επιχείρηση:

i. Είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ii. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

iii. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

iv. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην αρμόδια Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.

β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και

δ. Άτομα τα οποία:

i. Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-ερ- γαζομένων των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας),

ii. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά),

iii. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),

iv. θα απασχοληθούν με μίσθωση σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή και

v. θα προσληφθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες - Προϋπολογισμός

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ- ΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΥΠ’ΑΡ.1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (de minimis)

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχει- ρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, με έμφαση στις γυναίκες, εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

1.2. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ με τίτλο “Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης «Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) διαμορφώνεται σε 1.022 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

2. Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος) ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου.

Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ ωφελούμενο ανέρχεται:

i. στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη άνεργων γυναικών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών, που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας έως την ημερομηνία πρόσληψής τους από την επιχείρηση

ii. στο 70% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας έως την ημερομηνία πρόσληψής τους από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, ως εξής:

 

Κατηγορία ωφελουμένων Ποσοστό επιχορήγησης Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργες γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών 80% 817,60
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών 70% 715,40

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης

1. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
Άνεργες γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών 12.264,00= 15 ΜΗΝΕΣ x 817,60 (80%)
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών 10.731,00= 15 ΜΗΝΕΣ x 715,40 (70%)

2. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για πέντε (5) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗ- ΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡ.651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχει- ρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με έμφαση στις γυναίκες, ηλικίας 18 -66 ετών, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

1.2. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

1.3. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δεκαπέντε (15) μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για πέντε (5) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

1.4. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 ΓΚΑΚ εκτός από την περίπτωση νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, οι εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση δικαιούνται να απασχοληθούν σε συνεχή βάση για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία περί συμβάσεων εργασίας ή στις ενδεχόμενες συλλογικές συμβάσεις του κράτους μέλους και σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, εάν η περίοδος απασχόλησης είναι βραχύτερη των 12 μηνών, ή των 24 μηνών για εργαζομένους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η ενίσχυση μειώνεται κατ’ αναλογία χρόνου.

2. Επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου:

α. με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως και αφο- ρά σε προσλήψεις της κατηγορίας άνεργες γυναίκες σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας έως την ημερομηνία πρόσληψης στο πρόγραμμα.

β. με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και αφορά σε προσλήψεις της κατηγορίας άνεργοι σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας έως την ημερομηνία πρόσληψης στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 ΓΚΑΚ επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες και σύμφωνα με το στοιχείο 31 του άρθρου 2 ΓΚΑΚ ως «μισθολογικό κόστος», για τις ανάγκες της παρούσας, νοείται το συνολικό ποσό που πράγματι επιβαρύνει τον δικαιούχο της ενίσχυσης όσον αφορά τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και υποχρεωτικών εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη της δράσης, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 800 ή 750 ευρώ αντίστοιχα) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση, ως εξής:

Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό επιχορήγησης Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργες γυναίκες σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 50% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους Έως 800 ευρώ
Άνεργοι σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 50% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους Έως 750 ευρώ

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

 

3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης

1. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λά- βει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
Άνεργες γυναίκες σε μειονεκτική θέση 9.600 = 12 ΜΗΝΕΣ x 800,00 (50%)
Άνεργες γυναίκες σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 12.000 = 15 ΜΗΝΕΣ x 800,00 (50%)
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση 9.000 = 12 ΜΗΝΕΣ x 750,00 (50%)
Άνεργοι σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 11.250 = 15 ΜΗΝΕΣ x 750,00 (50%)

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Σύμφωνα με το στοιχείο ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ. Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολό της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr και συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ ipiresies/epikheirematike-drast erioteta/apaskholese- prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-seprogrammata-katartises-anergon

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβάλλεται μόνο μία αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού 651/2014 (L187) της Επιτροπής, ο έλεγχος σώρευσης γίνεται σε επίπεδο συνδεδεμένης επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 5 εκατ. ευρώ).

2. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής:

α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για την έδρα να πραγματοποιήσει είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. με κωδικούς TAXISnet ή εναλλακτικά να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τα υποκαταστήματα προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης, εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων πριν την υποβολή της αίτησης (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Στην περίπτωση αποστολής e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose- upeuthunes-deloses

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας όλων των περιφερειών της χώρας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητάς τους.

γ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.): Δ.ΥΠ.Α., ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis).

δ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), στο πλαίσιο του προγράμματος.

ε. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρο- νική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 και σχετικά έγγραφα είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), καθώς και περί μη ύπαρξης εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μια επιχείρηση είναι προβληματική (σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) και ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου, του ν.4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 της παρούσας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 7

Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και υπόδειξης ανέργων

1. Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης

Το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολι- τικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε περίπτωση ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στην ανωτέρω δράση.

2. Διαδικασία αξιολόγησης

2.1. Η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης πραγ- ματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α.

2.2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς και με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α… Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α. σε υπαλλήλους του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης αξιολογητές, οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, έλεγχος τυχόν εκκρεμών ανακτήσεων) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα: Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ), ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis), καθώς και από το αρχείο της Υπηρεσίας.

2.3. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής όπως και σε δραστηριότητες που αφορούν σε μετέπειτα στάδια επαλήθευσης και πληρωμών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι αξιολογητές δεν διενεργούν κατά την υλοποίηση της δράσης επιτόπιες ή και διοικητικές επαληθεύσεις σε πράξεις που έχουν αξιολογήσει προκειμένου να διασφαλίζεται η διακριτότητα των ρόλων και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

2.4. Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. όλα τα στοιχεία της αίτησης τα οποία καταχωρίστηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τα πεδία της ενέργειας αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δυνητικά δικαιούχος (με εξαίρεση δυνατότητας τροποποίησης των πεδίων που αφορούν στην ειδικότητα, την κατηγορία ανέργου, τον αριθμό των αιτηθεισών θέσεων, του προϋπολογισμού και του προϋπάρχοντος προσωπικού).

Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση δεν δύναται να τροποποιηθούν τα πεδία της ειδικότητας, της κατηγορίας ανέργου, του αριθμού των αιτηθεισών θέσεων, του προϋπολογισμού και του προϋπάρχοντος προσωπικού.

2.5. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης επιπλέον αξιολογείται και η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 των δυνητικά δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά είτε α) με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας για τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών, είτε με τη σώρευση ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής αντίστοιχα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, και β) για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπρόσθετα αξιολογείται η Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και το σύνολο των προβλεπόμενων για την προβληματικότητα δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στο στοιχείο η) της περ. 9 της υποπαρ. Β, της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Οι υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιούχων πρέπει να είναι επικυρωμένες από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr.

2.6. Σε περίπτωση εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές είναι άμεσα απαιτητές και δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση [άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)].

2.7. Μετά την οριστικοποίηση αξιολόγησης από τον αξιολογητή ακολουθεί η αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

2.8. Ο Προϊστάμενος αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζει και οριστικοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης και έχει την τελική ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης.

2.9. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης, ορίζοντας προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

2.10. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), εκδίδεται η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική).

2.11. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2.

2.12. Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, αρμόδιο για την αξιολόγηση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ είναι το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ.

2.13. Στη συνέχεια το αρμόδιο Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

Το αρμόδιο Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει τον δικαιούχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως e-mail.

3. Έγκριση - Αναζήτηση και Υπόδειξη Ανέργων

3.1. Στην εγκριτική απόφαση της πράξης προσδιορί- ζεται ο αριθμός των ατόμων, το ποσό της επιχορήγησης ανά ωφελούμενο και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, είτε λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε τα ποσά που έχει λάβει βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης με τη σώρευση ενισχύσεων βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.

3.2. Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία των Υπηρεσιών (ΚΠΑ 2), μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α. Την αίτηση χρηματοδότησης από τη δικαιούχο επιχείρηση,

β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων και

γ. κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων του άρθρου 4 της παρούσας.

Για τη διαπίστωση της δυνατότητας υπόδειξης του ανέργου ο εργασιακός σύμβουλος προβαίνει επιπλέον και σε έρευνα σε τρίτα πληροφορικά συστήματα όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και το e-ΕΦΚΑ. Όπου απαιτείται ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία (εφεξής εργασιακός σύμβουλος) αναζητά από τον προς υπόδειξη ωφελούμενο άνεργο επιπλέον δικαιολογητικά.

Η υπόδειξη γίνεται από το ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης εργασίας.

Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων, πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την συνάφεια του προφίλ του ανέργου με την θέση, την ειδικότητα του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

Ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει τους ανέργους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως. Επίσης, ενημερώνει το σχετικό πεδίο του ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

3.3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας και της κατηγορίας του ωφελούμενου μετά την αρχική τοποθέτηση.

3.4. Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του 90ήμερου (60 και 30 ημέρες επιμήκυνση).

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.

4. Διαδικασία ενστάσεων/αντιρρήσεων

4.1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δι- καιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

4.2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά απόρριψης καταβολής ενίσχυσης, διακοπής κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ 2, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08-12-2015 (Β’ 2784) κοινής υπουργικής απόφασης.

4.3. Όλες οι ενστάσεις/αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων/αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν, εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης/αντίρρησης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης/αντίρρησης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

Άρθρο 8

Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθηση προγράμματος

1. Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταβολής επιχορήγησης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προθεσμιών ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Παρακολούθηση προγράμματος - Επαληθεύσεις - Πιστοποιήσεις

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση.

Ο δικαιούχος της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α., όλων των στοιχείων που αφορούν στο πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της επιχορήγησης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

Κάθε αίτημα καταβολής επιχορήγησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης.

Το αίτημα για καταβολή της επιχορήγησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακoύ Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως θα οριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αρ. 3066/12-01-2023 (Β’ 155) κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013: προβλέπεται ότι «i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, εκδίδεται σχετική απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση, απόρριψη καταβολής επιχορήγησης) από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καταβολής επιχορήγησης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αντιρρήσεις και για την επιτόπια και για τη διοικητική επαλήθευση προβλέπονται μετά την παραλαβή από τον δικαιούχο της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α..

2.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και δεν συνδέονται με την πορεία του αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης στις δικαιούχους επιχειρήσεις.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα της δικαιούχου επιχείρησης, για τον επιχορηγούμενο υπάλληλο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3066/12-01-2023 (Β’ 155) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

Συνίσταται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α’ δίμηνο απασχόλησης, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:

α. Η λειτουργία της επιχείρησης.

β. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επι- χορηγούμενου προσωπικού.

γ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προ- γράμματος από την επιχείρηση.

δ. Αν έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο ωφελούμενος από τη Δ.ΥΠ.Α. (κατά την υπόδειξη) ή την επιχείρηση σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, είναι δυνατή η διενέργεια νέας επιτόπιας επαλήθευσης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου.

Εφόσον το οριστικό αποτέλεσμα της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση/δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

2.2 Διοικητική Επαλήθευση - Πιστοποίηση

Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυ- σης, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα καταβολής επιχορήγησης της επιχείρησης. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α..

Κατά τη διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2.3 Καταβολή ενίσχυσης

1. Το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμά- των Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α..

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις δράσης

1. Διαδικασία Τροποποιήσεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο, προς το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ 2). Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι τροποποιήσεις δύνανται να αφορούν στα παρακάτω:

α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

β. Αλλαγή νομικής μορφής.

γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.

ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.

στ. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικει- μένου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυ- χόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο/ Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

2. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση:

α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου,

β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου.

Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α..

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

3. Τροποποίηση απόφασης ένταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ της υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28-9-2021 (Β’ 4498) υπουργικής απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Διαδικασία Ένταξης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), η απόφαση ένταξης πράξεων δύναται να τροποποιηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, λόγω μεταβολής επιμέρους στοιχείων που δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, των οροσήμων και στόχων του, ή λόγω μεταβολής άλλων στοιχείων της Απόφασης Ένταξης (όπως αλλαγή στη νομική προσωπικότητα του Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου, στον προϋπολογισμό).

Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά:

α. Στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης (υπογραφή σύμβασης) και λήξης του Έργου,

β. στα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου,

γ. στα στοιχεία του προϋπολογισμού του Έργου,

δ. στον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου.

Άρθρο 10

Δεσμεύσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέξουν να ενταχθούν.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού 651/2014 (L187) της Επιτροπής, υποχρεούνται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό καθώς και το επιχορηγούμενο προσωπικό.

Ειδικότερα, οφείλουν να διατηρήσουν τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) ή τον αριθμό των απασχολουμένων, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ΕΜΕ κατά τον μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης-δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2). Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζομένου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις της δράσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις:

α. που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του Κανονι- σμού (ΕΕ) 1407/2013, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας ή κατηγορίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας ή κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλεται ανάλογα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της αρχικής απόφασης υπαγωγής.

β. που επιλέγουν να ενταχθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα και την κατηγορία του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας ή κατηγορίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας και κατηγορίας.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλεται ανάλογα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της αρχικής απόφασης υπαγωγής.

Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Στις περιπτώσεις:

α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού, το πρόγραμ- μα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.

β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.

γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (όπως κυοφορίαςλοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη της να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου προσωπικού.

Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζομένου, επιχορηγούμενου και μη.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια ή δράσεις ενισχύσεων, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος.

Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της δράσης οι επιχορηγούμενοι να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και να προσληφθούν/απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την δικαιούχο επιχείρηση.

Άρθρο 11

Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 “περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού”».

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 και των άρθρων 121 και 122 του ν. 4270/2014.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ε.Ε., όπως αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση πράξεων

1. Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθορισθεί στην εγκριτική απόφαση συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο της πράξης και έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης μέσω του ΟΠΣ -Δ.ΥΠ.Α.

2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο. Με τη βεβαίωση αυτή:

α. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυσης (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής των δεικτών και των στόχων της ενίσχυσης).

β. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της ενίσχυσης και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Καταβολής Ενίσχυσης καθώς και του τελικού Αιτήματος.

γ. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό.

δ. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της ενίσχυσης.

ε. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας.

στ. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί (από ΦΥ, ΕΥΣΤΑ, Αρχή Ελέγχου, Εξωτερικούς Ελεγκτές λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.).

3. Η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης στον Δικαιούχο με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμβατικό ταχυδρομείο).

4. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον φάκελο του δικαιούχου.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣ Δ.ΥΠ.Α. με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ.

3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

5. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.

Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 14

Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν ή δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις.

3. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να συνεχίσει, να λήξει και να επαναπροκηρύξει σε περίπτωση μη κάλυψης την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

4. Η Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

6. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτή- σεις του Καν. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

7. α. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος του Κανονισμού 1407/2013 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

β. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/ 11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ - ΔΝΩ), όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να καταχωρούνται στο ΠΣΣΕΗΣ.

8. Η Δ.ΥΠ.Α., για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

9. Η Δ.ΥΠ.Α. για τις ενισχύσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί, σε περίπτωση ελέγχου, κατά πόσο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Καν. 651/2014. Οι φάκελοι αυτοί φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση βάσει του παρόντος καθεστώτος (βλ. Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014).

10. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 651/ 2014 (ΓΚΑΚ), για να είναι νόμιμο το καθεστώς, πρέπει να αποστέλλεται περιληπτική πληροφόρηση στην Επιτροπή (πλατφόρμα SANI2), καθώς και σύνδεσμος που να παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Άρθρο 15

Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Οτιδήποτε δεν ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα, δύναται να διευκρινίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν έγκρισης από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DeMinimis))
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝ.651/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Πίνακας ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) για τους δυνητικά δικαιούχους που επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του άρθρου 32 του ΓΚΑΚ 651/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με το στοιχείο 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ 651/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!