Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΣΛΟΤ 117/2023 Ερώτημα για ένταξη σε κατηγορία μεγέθους

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 117 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Ερώτημα για ένταξη σε κατηγορία μεγέθους

Ερώτηση:

Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε,

α) εάν τα ποσά των Ε.Π. – (Επιστρεπτέες Προκαταβολές) – που χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις της Γ’ ΔΟΥ που δεν επιστράφηκαν και

β) η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 που χορηγήθηκε από τις Περιφέρειες,

λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο εργασιών για την κατάταξη της σε κατηγορία μεγέθους οντότητας.

Απάντηση:

Ο κύκλος εργασιών (καθαρός), σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, ορίζεται ως η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών.

Δεδομένου ότι τα έσοδα οιονδήποτε κρατικών ενισχύσεων δεν αποτελούν έσοδα από συνήθεις δραστηριότητες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!