Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 62120/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2023 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 [(Β’ 4646, διόρθωση σφάλματος Β’5722), τροποποίηση Β’4740 (συμπλήρωση Β’ 4882, διόρθωση σφάλματος Β’5722), συμπλήρωση Β’ 640/2022, συμπλήρωση Β’ 895/2022, τροποποίηση Β’ 4650/2022)] κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Αριθμ. 62120/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325

ΦΕΚ B' 1201/06.03.2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 [(Β’ 4646, διόρθωση σφάλματος Β’5722), τροποποίηση Β’4740 (συμπλήρωση Β’ 4882, διόρθωση σφάλματος Β’5722), συμπλήρωση Β’ 640/2022, συμπλήρωση Β’ 895/2022, τροποποίηση Β’ 4650/2022)] κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της από 28.07.1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α’ 24), ν. 1048/1980 (Α’ 101), ν. 1133/1981 (Α’ 54), ν. 1190/1981 (Α’ 203) και ν. 1283/1982 (Α’ 114), βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

3. Του ν.128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178).

4. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

5. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)».

7. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151)» (Α’ 119).

11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

12. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

13. Της υπό στοιχεία 51875/07.05.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).

14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/ 09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

16. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Της υπό στοιχεία 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

18. Της υπό στοιχεία 298889/26.10.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου) στην Περιφέρεια Κρήτης» (Β’ 5056).

19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

20. Της υπό στοιχεία 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).

21. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/ 06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646, διόρθωση σφάλματος Β’5722, ΑΔΑ: Ψ4ΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021 (Β’ 4740, ΑΔΑ: 6Ψ77465ΧΘΞ-9ΡΨ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/20.10.2021 (Β’ 4882, διόρθωση σφάλματος Β’5722, ΑΔΑ: 6ΝΝΑ465ΧΘΞΦΑΩ), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./40580/Α325/10.02.2022 (Β’ 640, ΑΔΑ:95Ν6465ΧΘΞ-ΧΞΑ) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./52530/Α325/ 21.02.2022 (Β’ 895, ΑΔΑ: 9Χ3Γ465ΧΘΞ-ΝΟΩ) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./268973/Α325/26.08.2022 (Β’ 4650, ΑΔΑ: 9Ζ6Ε465ΧΘΞ-20Κ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών.

22. Της υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 4663).

23. Της υπό στοιχεία οικ. 4212/Β11/2.10.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό» (Β’ 2661).

24. Της υπό στοιχεία 1455/ΣΤ8/20.2.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 455).

25. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18662/Α321/ 22.10.2021 απόφασης Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς του 2021, σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4958, ΑΔΑ: ΨΙΩΖ465ΧΘΞ-ΧΒΜ).

26. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.06.2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

27. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2472/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 37).

28. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2473/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την ε1σωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 49).

29. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014, του άρθρου 1 παραρτήματος Ι του κανονισμού υπ’ αρ. 2472/2022 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».

30. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ.27152/26.01.2023 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Το υπ’ αρ.25971/26.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

4. Το γεγονός ότι οι σεισμοί της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, ορίζονται ως φυσική καταστροφή, και επειδή,

  • το κόστος κατασκευής προκατασκευασμένης κατοικίας είναι μικρότερο από αυτό της συμβατικής,
  • στις περιπτώσεις ανακατασκευής κτιρίων, είναι αναγκαία η διενέργεια αυτοψίας στο νέο κτίριο μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και πριν την εκτέλεση των υπόλοιπων οικοδομικών εργασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο φέρων οργανισμός του κτιρίου κατασκευάστηκε κατ’ εφαρμογή της εκδοθείσας, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), οικοδομικής αδείας,

αποφασίζουμε:

Α) Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646, διόρθωση σφάλματος Β’5722, ΑΔΑ: Ψ4ΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.18135/ Α325/13.10.2021 (Β’ 4740, ΑΔΑ: 6Ψ77465ΧΘΞ-9ΡΨ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/ Α325/20.10.2021 (Β’ 4882, διόρθωση σφάλματος Β’ 5722, ΑΔΑ: 6ΝΝΑ465ΧΘΞ-ΦΑΩ), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./40580/ Α325/10.02.2022 (Β’ 640, ΑΔΑ:95Ν6465ΧΘΞ-ΧΞΑ) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./52530/Α325/21.02.2022 (Β’ 895, ΑΔΑ: 9Χ3Γ465ΧΘΞ-ΝΟΩ) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών, και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./268973/A325/26.08.2022 (Β’ 4650, ΑΔΑ: 9Ζ6Ε465ΧΘΞ-20Κ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών, ως ακολούθως:

i) Αντικαθίσταται η υποπαρ. α) της παρ. 4.3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» με την εξής παράγραφο:

«α) για κατοικίες το ποσό των € 1000 ανά τ.μ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ.

Εφόσον ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής δεν προβεί στην κατασκευή συμβατικής κατοικίας, αλλά προκατασκευασμένης κατοικίας, εδραζόμενης σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα σταθερά συνδεδεμένη με αυτήν, με φέροντα οργανισμό εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χορηγείται το ποσό των € 800 ανά τ.μ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, στο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται:

i) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου,

ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου,

iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο δικαιούχος Σ.Σ. προβεί στην κατασκευή προκατασκευασμένης κατοικίας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να λάβει το σύνολο της εγκεκριμένης Σ.Σ. οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία με την αίτησή του για χορήγηση της Γ’ δόσης Σ.Σ. Ανακατασκευής, φορολογικά παραστατικά δαπανών [Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) και τιμολόγια], με καταγεγραμμένο το ονοματεπώνυμό του και τον ΑΦΜ του, από τα οποία θα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος κατασκευής του νέου κτιρίου καλύπτει την εγκεκριμένη Σ.Σ. Εάν από τα εν λόγω παραστατικά δαπανών προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του νέου κτιρίου είναι μεγαλύτερο από την εγκεκριμένη Σ.Σ., ο δικαιούχος θα λάβει την εγκεκριμένη Σ.Σ. Eάν από τα εν λόγω παραστατικά δαπανών προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του νέου κτιρίου υπολείπεται της εγκεκριμένης Σ.Σ., η εγκεκριμένη Σ.Σ. περικόπτεται αναλόγως και το υπολειπόμενο ποσό χορηγείται ως Γ’ δόση Σ.Σ. Ανακατασκευής, ενώ στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο Σ.Σ. μεγαλύτερη από το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων».

ii) Συμπληρώνεται το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» με την παρακάτω παράγραφο:

«4.5 Μετά την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτιρίου και πριν την έναρξη των υπόλοιπων οικοδομικών εργασιών, ο/η δικαιούχος Σ.Σ. πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής, προκειμένου να διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι το είδος και η μορφή του φέροντος οργανισμού του νέου κτιρίου, συμφωνούν με την εγκεκριμένη από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μελέτη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!