Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 24932 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 2020/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131).

Υ.Α. 24932 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B’ 1106/28.02.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 2020/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/77)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 65-67 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126).

2. Την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131, ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ3ΛΧ).

3. Το από 13.12.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

4. Την υπό στοιχεία 7591 ΕΞ 2023/17.01.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/ 13.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131), ως εξής:

Α. Διαγράφουμε το υπό στοιχείο 9) μέλος της περ. ε) της παρ. Β του διατακτικού αυτής, Δήμητρα Βασιλοπούλου. Β. Αναριθμούμε τα υπό στοιχείο 10), 11) και 12) μέλη σε 9), 10) και 11) αντίστοιχα.

ΙΙ. Ως εκ τούτου, η περ. ε) της παρ. Β του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Ομάδα Εργασίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

1. Κούκουνα Αικατερίνη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως Συντονίστρια.

2. Δημοπούλου Παρασκευή, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελών Ελέγχων και Παραβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Τσαούσογλου Βασιλεία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4. Μελανίτου Αικατερίνη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

5. Κουκλάκη Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Κοντογιάννη Χριστιάννα,υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Δεληγιαννάκη Δέσποινα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Αγγελόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Δ’ Τελωνείου Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

9. Μπενάκη Μαγδαληνή, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

10. Παγώνη Πηνελόπη, Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Δανά Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Τελωνείου Κω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!